Kollegial handledning stärker och utvecklar

Camilla Johansson och Malin Bengtsson är förstelärare på Maria Parkskolan årskurs F-3. De blev kollegor 2015 och har tillsammans tagit fram ett arbete med kollegial handledning för att utveckla verksamheten och stärka varje enskild pedagog.

Med syftet att höja måluppfyllelsen på Maria Parkskolan fick Malin och Camilla i uppgift av biträdande rektor Ulrica Gath att bygga upp ett kollegialt arbete med sina kollegor.

Tanken är att det kollegiala arbetet alltid tar sin utgång i skolans aktuella kompetensutvecklingsområde. Det år Malin och Camilla påbörjade arbetet var fokus på skolan på de fem förmågorna och Göran Svanelid och under läsåret 2016-2017 arbetar skolan med utmanande undervisning och James Nottingham. Under läsåret har handledningen byggts upp utifrån fem olika teman – återkoppling, utmaning, ansträngning, reflektion och självkänsla.

Auskultation mellan kollegor utmanar och utvecklar

I arbetsformen ingår:

  • handledningsträff en gång i månaden
  • auskultation – att aktivt observera en kollega under ett undervisningstillfälle och därefter diskutera en given uppgift en gång per termin
  • inläsning av forskning och litteratur
  • uppdrag att genomföra mellan varje handledningsträff

– Konceptet och formen för handledningen har vi själva byggt upp och det fungerar väldigt bra. Vi har lett det här arbetet i 1,5 år nu och det ska vi leda vidare. Det känns viktigt och vi är stolta över det, säger Malin.

Auskultationen genomför pedagogerna två och två, en gång per termin. Under varje tillfälle får pedagogerna olika uppgifter att genomföra, fokusera på och diskutera kring.

Till en början var det viktigt att pedagogerna fick auskultera med någon som de kände sig trygg med och arbetet skedde mestadels inom det egna teamet. Som en utveckling av det började pedagogerna auskultera över årskursernas gränser och idag kan det se lite olika ut.

Ytterligare en utveckling av auskultationen är att en del av pedagogerna började filma varandras lektioner. Ibland hjälper kollegorna varandra att filma och vid andra tillfällen har pedagogen själv filmat och vid auskultationen tittar de tillsammans på filmen och samtalar kring den givna uppgiften.

Vid varje auskultation får pedagogerna en stödmall som Camilla och Malin skapat med en tydlig struktur på vad de ska göra. Mallen kan till exempel beskriva saker som Hur börjar och avslutar jag lektionen? Vilka frågor kan jag som observatör ställa mig medan jag tittar på min kollega i klassrummet? Stödmallen är också en utgångspunkt i samtalet efter auskultationen.

Mellan varje handledningsträff har pedagogerna avsatt tid i schemat för inläsning, förberedelse för uppdrag, reflektionstid och auskultation.

– Att det finns tid avsatt för alla delar av det kollegiala arbetet tror jag är en förutsättning för att man ska kunna lyckas, säger Malin.

– En viktig del i arbetet är att vi hjälper varandra så att alla kan genomföra sina klassrumsbesök. Vi finns alltid tillgängliga för de som behöver hjälp och vi ansvarar också för att stämma av med Ulrica om det skulle behövas vikarie, säger Camilla.

– I arbetet har det hela tiden varit viktigt för oss att stanna upp och lyssna in och ta åt oss av det våra kollegor uttrycker. Detta är en resa vi gör tillsammans. En sak som är otroligt intressant är att både vi själva och våra kollegor vågar ställa frågor idag som vi kanske inte har ställt tidigare och det har lett till många diskussioner om vilka frågor vi ställer både till varandra och till våra elever, säger Malin.

– Efter varje handledningsträff analyserar vi för att kunna svara på vad kollegorna tyckte om uppgiften, var det lagom med tid, hörde vi några signaler och vi genomför skriftliga utvärderingar kontinuerligt. Vi ställer alltid frågor om form och struktur och ser vad man vill gå vidare med och ser om tiden fungerar, säger Camilla.

Arbetet med att auskultera har varit utmanande och ibland läskigt men många av kollegorna är nöjda med arbetet och känner att de vill göra mer.

Arbetsglädje

– När jag fick tjänsten på Maria Parkskolan fick jag även erbjudande på andra skolor. Då tänkte jag att jag väljer den skola där jag skrattade mest på arbetsintervjun. Och det var här. Vår närmsta chef Ulrica säger också ofta att hon vill att vi ska våga prova tankar och idéer vi har och hon brukar säga: “Vad är det värsta som kan hända?” säger Camilla.

– Ett av skolans prioriterade mål är just arbetsglädje, vilket också är starkt förknippat med just kollegial handledning. Vi har verkligen en stödjande och en uppmuntrande ledning som tror på sin personal, säger Malin.

En utmaning just nu är att skolan växer och kollegiet ser annorlunda ut idag jämfört med förra året, många av de nya är också nyutexaminerade. För att de som har fått upp farten inte ska tappa fart och för att de som kommer in som nya ändå ska kunna hinna ikapp blir det en utmaning att få ihop pusslet.

– Forskning visar också att utvecklingsarbete tar tid och den vetskapen fick vi med oss i processledarutbildningen som vi gick parallellt med uppstarten av vårt arbete med kollegial handledning och det tankesättet har hjälpt oss jättemycket. Att förstå att det här som vi har påbörjat är ett långsiktigt arbete, säger Malin.

Beroende på resultatet av de utvärderingar som pedagogerna gör just nu formar Camilla och Malin arbetet inför nästa läsår och presenterar sedan förslaget för Ulrica. Samtidigt som de letar efter input om kollegial handledning funderar de också på hur de ska kunna knyta samman det kommande arbetet med det som är igång just nu. Det är viktigt för att det förändrade förhållningssättet som de vill åt ska gå att uppnå.

– Kanske är det så att vi ska fortsätta ett år med att arbeta praktiskt för att få in arbetssättet. Det beror mycket på utvärderingarna och på vad kollegorna säger. Inför nästa träff har vi ställt frågan: “Vad behöver du för att gå vidare?” säger Camilla.

Tips om du vill arbeta med kollegial handledning men inte vet var du ska börja

– Ingenting är för litet, säger Camilla med eftertryck. Man kan börja med att välja ut en sak. Börja till exempel med auskultation och fokusera på en sak och diskutera sen kring det. Därifrån kan det lätt utvecklas till mer.

Både Camilla och Malin tror att det allra viktigaste för att arbetet ska kunna fortsätta är stödet från ledningen.

En del av det kollegiala arbetet är handledningsträffar en gång i månaden.

Text: Josefine Hultén