Kollegialt erfarenhetsutbyte i förskolan

Möjligheten att dela med sig och att få lära av varandra efterfrågas i personalgrupperna på förskolorna vilket har resulterat i att kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte är ett prioriterat mål i många av verksamheterna. Följ med på en välanvänd kompetensutvecklingsdag i Bjuvs kommuns förskolor.

I Bjuvs kommun finns, trots kommunens litenhet, hela 16 kommunala förskolor. Det finns en gemensam baskunskap och värderingar som genomsyrar varje verksamhet men vad respektive förskola specialiserat sig inom varierar. Den 7 januari öppnades flertalet verksamheter upp för ett kollegialt erfarenhetsutbyte och i förlängningen en större likvärdighet.

Bakgrund

Personalen på förskolorna i Bjuvs kommun tar mer än gärna emot ny input i form av föreläsningar, workshops och facklitteratur och gör verklighet av sina nya kunskaper i respektive verksamhet. Det är allt ifrån studier av läroplanen, studiebesök kopplade till lärmiljö, workshops kring digitala verktyg och arbetssätt till forskning kring bildprojicering. För att inte verksamheterna ska spreta åt olika håll har flera av förskoleområdena under läsåret valt att ha kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte som ett fokusområde.

Ok, nu har vi lärt oss en massa saker, men alla kan inte samma saker och vi riskerar att bli splittrade. Hur får vi allas kunskaper att sprida sig i kollegiet så att alla kan dra nytta av det vi har lärt oss?

Det behöver man inte säga två gånger till rektorerna som fångade bollen och drog igång planeringen.

Planering

Kompetensutvecklingsdagen den 7 januari avsattes för just kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Bjuvs förskoleområden valde att samköra och Ekeby valde ett eget upplägg på samma tema. Frågor ställdes till personal som deltagit i olika utbildningar och projekt. Vad vill ni bidra med? Skulle inte ni kunna bidra med…? Scheman och anmälningslistor för dagen började skapas och arbetet var igång.

Personalens planering

Olika personalgruppers planeringsarbete tog sin början. Hur kan vi förmedla det vi är bra på? Hur kan vi förklara vad vårt projekt har gått ut på och resulterat i? Vilka lärdomar av vårt arbete vill vi dela med oss av? Hur ska vi presentera? Hur ska vi hålla deltagarnas engagemang och nyfikenhet uppe? Kan vi på något sätt få ny input från de som lyssnar på oss?

Exempel på olika presentationer och workshops

Det skapades en mängd olika pass med god spridning på innehåll:

  • digitala verktyg
  • lekgrupper – ett sätt att med hjälp av strukturerade leksituationer som ett sätt att stärka de barn som behöver stöd i det sociala samspelet med andra barn
  • barnråd – ett demokratiskt arbetssätt
  • tillgängliga lärmiljöer för barn med hörselvariation
  • skapande verksamhet
  • yoga för barn
  • hållbarhet både utifrån miljö, relationer, arbetssätt och teori

Genomförande

Så var det dags! 7 januari: Första arbetsdagen efter julledigheten för många. Det blev en rivstart! I Ekeby samlades personalen för ett gemensamt upplägg där alla fick ta del av samma innehåll: lekgrupper och hållbarhet. I Bjuv cirkulerade personalen mellan i förväg valda stationer på olika förskolor för att ta del av det som erbjöds. På eftermiddagen samlades man tillsammans med den egna förskolan för ett fortsatt erfarenhetsutbyte och planering. Hur drar vi nytta av allt detta i vår egen verksamhet?

Utvärdering

Vissa pass avslutades med en kort utvärdering på plats. I efterhand skickades det också ut en utvärdering och resultaten är slående: Vilken lyckad dag! Det här vill vi göra fler gånger!

Kort utvärdering efter ett genomför pass utifrån frågan: Med vilken känsla går du härifrån?

Det är så roligt att ta till vara kompetensen som våra medarbetare besitter. Det finns mycket kraft, engagemang och kompetens i våra verksamheter

säger Charlotte Lakowitz, rektor för ett förskoleområde i Bjuv. Tillsammans med sina kollegor ser hon nu med spänning fram emot att se hur pedagogernas delade erfarenheter rotar sig på fler förskolor. Charlotte har också en förhoppning att intresset för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till kollegor har vuxit ytterligare efter den här dagen då det finns fler gömda guldkorn i kollegiet. Anna Cederström, rektor för Ekebys förskolor, tillägger

Vi satsar på kompetensutbildning på olika plan och då är det värdefullt att i det kollegiala lärandet att dela med sig. Personalen blir även en inspiration för varandra. Man delar känslan av att vara viktig. Det ger en hög KASAM och ökar kvaliteten i undervisningen.