Att arbeta med konstruktiv länkning

Jag fick frågan om hur vi på Rönnowska arbetar med konstruktiv länkning … och började fundera. Vi har haft tre fokusområden; mentorskapet (relation och bemötande), IT som pedagogiskt verktyg och bedömning för lärande (BFL) de två senaste åren. Dessa har vi aktivt arbetat med på olika sätt och i olika konstellationer. Gemensamt för de tre områdena är att de syftar till, alternativt förutsätter en konstruktivt länkad undervisning. Målet med konstruktiv länkning är att skapa en rättsäker och likvärdig utbildning för eleverna och det ska bli intressant att se när (förhoppningsvis inte om!) det ger effekt på våra elevers resultat.

Så hur har vi gått till väga?

En del i arbetat är att förstelärarna (tidigare ”processledare”) började förra läsåret att komma ut till alla lärarlag för att stödja arbetet i att ta fram kursmatriser. Att ta Skolverkets kursplan och ”klippa och klistra” in texten i en matris kan tyckas onödigt men det arbetet ger en förståelse för hur de olika delarna (syfte, centralt innehåll och kunskapskrav) hänger ihop. Lärarna var på vitt skilda nivåer när det gällde arbetet med kursplanerna och på träffarna gjorde vi allt från att handfast klippa och klistra i kursplanerna till att samtala om uppgifter/arbetsområden som täcker in kursen och mäter det som ska mätas, hur man kan konkretisera progressionsorden i kunskapskraven och hur man kan tänka ämnesövergripande med avstamp i förmågor och examensmål. Resultatet av det arbetet var att ”lägsta-nivån” höjdes i och med att alla lärare faktiskt satte sig in i de kurser de undervisade i och diskuterade dem med sina kolleger. Dessutom kunde man märka att fler lärare diskuterade undervisning både oftare och på ett lite annat sätt än tidigare.

En annan del i arbetet är att all personal är indelade i tvärgrupper om ca 10-12 stycken. Det innebär att i varje grupp finns både yrkeslärare och ”GG-lärare” och från olika program samt en lärare som har i uppdrag att vara kollegahandledare inom IT i undervisningen. Det senaste vi har arbetat med är att alla lärare ska vara på banan när det gäller att göra kunskapsutvärderingar i Fronter. Det har inneburit att vi suttit tillsammans i våra grupper och hjälpts åt att lägga in målen i ”Elevdokumentation” och visat och hjälpt varandra hur själva kunskapsutvärderingen går till. Och för att kunna göra bra kunskapsutvärderingar i Fronter måste undervisningen vara konstruktivt länkad!

bildkl4

En del arbetslag har arbetat med vad vi kallar ”Erfarenhetslärande”. Arbetet ser lite olika ut i de olika grupperna beroende på vad utgångspunkten har varit. Några sådana utgångslägen har till exempel varit hur vi kan få lugn i en stökig klass, otillfredsställande resultat i attitydundersökningen eller hur vi kan öka motivation och resultat i svagpresterande grupper. I detta arbete kommer den konstruktiva länkningen in genom att den behövs för att kunna skapa en tydlig struktur för eleverna där vi konkret kan visa hur de olika delarna i undervisningen hänger ihop och leder till målet.

Så – har vi lyckats?

Jag skulle vilja svara både ja och nej på den frågan.

Ja – för vi har nått ut till i stort sätt alla lärare på skolan. Vi har initierat arbetet, vi har kommit ut i lärarlag/arbetslag/handledningsgrupp som samtalsledare/bollplank och vi har följt upp arbetet samt efterfrågat resultaten. Det har inneburit att så gott som alla lärare har på ett eller annat sätt arbetat med den konstruktiva länkningen.

Nej – för att vi inte på långa vägar är färdiga! Och vår planering för skolutveckling har i och för sig varit konstruktivt länkad, men det har inte varit tydligt för all personal hur de olika delarna hänger ihop och leder till samma mål.

Under tiden jag har skrivit den här texten, slår det mig hur mycket vårt utvecklingsarbete på Rönnowska har förändrats de senaste åren. Så avslutningsvis vill jag lyfta fram tre viktiga områden om man vill lyckas i skolutvecklingsarbetet:

  • Ledningens roll
  • Organisationen
  • Planeringen

Men mer om mina tankar kring detta får jag i så fall återkomma till i andra inlägg!

Vi ses på måndag i v. 44!

// Lotta Skoogh