Kritisk språkmedvetenhet i det svenska engelskaklassrummet

I den globaliserade världen är kunskap en valuta som skickas över alla landsgränser med Engelskan som medium. Det snabba informationsflödet från ofta oklara källor skapar ett behov för individen att snabbt kunna kritiskt granska retorik och språkbruk, alltså en kritisk språkmedvetenhet på Engelska. Detta gäller inte minst i skolans värld där Skolverket pekar på kritisk granskning som viktigt i bland annat engelskämnet.

Flera forskare menar att undervisning av kritisk språkmedvetenhet leder till en ökad förmåga hos eleverna att kritiskt granska texter i såväl den akademiska som i den privata sfären. Grundprinciperna bakom kritisk språkmedvetenhet är att se alla texter som subjektiva, söka implicita och dolda meningar samt avslöja underliggande maktrelationer i text.

Vid undervisning av kritisk språkmedvetenhet är valet av texterna för analys grundläggande och det är fördelaktigt att analysera, diskutera och skriva om texter med närhet till elevernas egen verklighet. Även relativt korta undervisningssessioner har visat sig kunna leda till ökad kritisk språkmedvetenhet.

Läs rapporten i sin helhet: Critical Language Awareness in the Swedish ESL Classroom (pdf)

Kristian B. Kjellström

Kristian B. Kjellström är för närvarande inne på sitt fjärde år i Ämneslärarprogrammet vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg, inriktning Svenska och Engelska (beräknad examen våren 2018). Tidigare har han läst Litteraturvetenskap och Svenska vid Högskolan i Halmstad.

Författaren kan nås via mejl: kristian.b.kjellstrom@hotmail.com