Varför Nätverk för VFU-handledare?

Hur kan ett uppdrag som samverksansdoktorand stötta alla delar av förskolans arbete mot en förskola på vetenskaplig grund? I denna text beskriver Jenny Henriksson arbetet och utvecklingen med Billesholms förskolors Nätverk för VFU-handledare.

Läs gärna det tidigare blogginlägget där Jenny beskriver sitt uppdrag i Billesholms förskolor.

Nätverk för VFU handledare

Rektor Jonna  Runheimer såg ett behov av att utveckla arbetet med att ta emot studenter på våra förskolor. Hur skulle vi kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för både studenter och handledare och samtidigt säkerställa en kompetensutveckling för alla handledare? Genom att ha gett mig som samverkansdoktorand i uppdrag att starta upp ett VFU nätverk för områdets handledare, togs första steget och vi började inventera behov, förutsättningar och förväntningar. Det vi såg var ett behov att skapa ett sammanhang för erfarenhetsutbyte där handledarna ges möjlighet att lyfta och diskutera handledaruppdraget.

Varför finns vi och vad är vi för plats

Nätverket har utformats utifrån följande syfte som även knyter an till Billesholms förskolors utvecklingsarbete Vad ska Billesholms förskolor vara för plats?

Syftet med att samla handledare för att ventilera VFU-frågor tar sin utgångspunkt i Billesholms förskolors BBB, nätverket ska vara en plats där handledare ges tillfälle att vara, växa och tillhöra. Tillsammans ska vi utbyta erfarenheter, utveckla våra kunskaper kring handledning utifrån VFU- riktlinjer och kursplaner. Vi kommer också att fördjupa oss i de olika teorier och begrepp som behövs i förhållande till handledningen olika delar. Nätverket har ett tillåtande och utvecklande klimat, här kan vi lyfta alla frågor med tryggheten i att det stannar i denna gruppen.

  • Stöd för handledarna, en plats att ventilera frågor kring studenter och VFU.
  • Erfarenhetsutbyte
  • Kompetensutveckling för de som är handledare
  • Skapa gemensamma strategier för att ta emot elever på bästa sätt
  • Säkerställa en bra och utvecklande VFU för alla (studenter, handledare, kollegor, barn)

Nätverksträffar

Sedan starten i mars 2020 har nätverket träffats sex gånger, där träffarna har tagit sin utgångspunkt i aktuella frågeställningar utifrån  nätverkets syfte. Exempelvis har vi vid ett av tillfällena  anordnat ett digitalt möte med VFU-ansvarig på HKR med fokus på lärandemål och bedömning, som en del i att kompetensutveckla handledarna. Under 2021 fortsätter vi arbeta med kursplaner, teorier och begrepp.

Vid utvärderingen i december 2020 lyftes nätverkets kollektiva funktion fram som positiv. Att ha fått möjlighet att stötta och stöttas har haft en stor betydelse för att utvecklas i handledarrollen.. Erfarenhetsutbytet samt att kunna tänka tillsammans och lösa problem har skapat  ett kollegialt kunskapsutvecklande som möjliggör för handledaren att ta emot VFU-studenter på ett mer likvärdigt sätt.. Med samverkansdoktoranden som stöd fördjupas teoretiska diskussioner och handledarna ges möjlighet att utveckla nya kunskaper i/för sitt handledaruppdrag.