Varför satsa på forskning i förskolan?

I mitt förra inlägg beskrev jag min resa från barnskötare till samverkansdoktorand. Hur jag hamnade här. Och i detta inlägg kommer jag att beskriva vad det konkret innebär för mig och Billesholms förskolor.

Uppdraget att verka som samverkansdoktorand I Billesholms förskolor växte fram under min resa där praktik och akademi vävdes samman. Men hur började satsningen?

Vad är syftet med att ha en samverkansdoktorand i Billesholms förskolor

Satsningen genomfördes enligt rektor Jonna Runheimer utifrån tre övergripande syften:

  • Fortsättning på programmet undervisning i förskolan och att fördjupa den kunskap och utveckla den kunskap som vi redan idag har kring undervisning
  • Professionsutveckling
  • Förskolan in i framtiden

Jonna beskriver:

För mig som rektor har det alltid varit viktigt med att ha ett tydligt varför, att ha en grund och ett motiv till sin profession, att veta varför man arbetar i förskolan. Jag vill även lyfta förskolan in i det uppdrag som vi har idag, med ett tydligt fokus på utbildning och undervisning. För att göra detta behöver vi stöd, vi kan inte förlita oss på att en föreläsning ger förändring utan vi behöver arbeta här och nu men även långsiktigt. Vi behöver hålla i, hålla ut, hålla om men även hålla bort och komma med nya infallsvinklar som är vetenskapligt förankrade för att vara säkra att vi går på rätt håll. Utifrån Bjuvs kommuns Vision 2030, och de mål som kommunen har utifrån Kraft i Nyskapande arbetar Billesholms förskolor för verksamhet med hög kvalité som utvecklar, utmanar och skapar nytt.

Uppdrag samverkansdoktorand

Som samverkansdoktorand är mitt uppdrag att stötta utvecklingsarbetet i Billesholms förskolor, att vara en naturlig länk mellan akademi och praktik. Min drivkraft är att varje barn får de bästa förutsättningarna att utvecklas och lära. Jag arbetar nära rektor och pedagoger där jag finns tillgänglig för samtal och reflektion både digitalt och genom verksamhetsbesök. På så sätt kan jag anpassa stödet både på individ- och verksamhetsnivå. Min uppdragsbeskrivning består av nedanstående tre områden, varav jag just nu fokuserar på de två första.

Verka som bro mellan akademi och praktik i området

Konkret innebär detta att jag tillhandahåller artiklar och vetenskapligt material och säkerställer vetenskaplig förankring när det gäller litteratur som ska användas i förskolorna. Förskolorna kontaktar mig och berättar om vilka behov de har, hur de vill utveckla eller stärka sin utbildning och undervisning och utifrån det föreslår jag litteratur och artiklar för att stödja, utveckla eller utmana. Jag fungerar helt enkelt som förskolornas vetenskapliga materialbank då det är svårt att som undervisande pedagog i förskolan hinna med att sätta sig in i allt som akademin har att erbjuda.

Fungera som en resurs för pedagoger, arbetslag, förskolor och rektor i utvecklingsarbetet

Konkret innebär detta att jag finns med som stöd i reflektionsarbetet, ger litteraturtips, planerar, utvärderar och analyserar Billesholms förskolors målinriktade arbete till exempel fokusgrupper och utvecklingsdagar. Det kan till exempel vara att sammanställa reflektioner och utvärderingar för att säkerställa vad nästa steg i ett utvecklingsområde ska vara.

Starta upp nätverk för handledare för VFU-studenter

Konkret innebär detta handledningstillfällen för VFU-handledare innan, under och efter VFU-perioden. Det innebär också att planera och genomföra introduktion för VFU-studenter samt att vara ett stöd under VFU-perioden.

Delat uppdrag

Ett delat uppdrag är på många sätt utmanande men också väldigt stimulerande och utvecklande. Jag delar min tid mellan Billesholms förskolor, Högskolan i Kristianstad och Göteborgs universitet. Det kan många gånger upplevas som både splittrat och tidskrävande men drivkraften att sätta barnet i fokus håller ihop det och visar mig hela tiden hur akademi och praktik hänger samman.

I nästa inlägg kommer jag att berätta mer om Forskarskolan och mina forskarstudier.