Arbeta digitalt med antimobbning och verktyget Olweus

Lotta Cederberg är Olweuskoordinator på Västra Ramlösa skola. Hennes uppdrag är att göra det enkelt för alla mentorer att arbeta förebyggande med antimobbning i klassrummet. Det är också hennes uppdrag att underlätta arbetet genom att tillhandahålla resurser, skapa vi-känsla samt synliggöra Olweusarbetet och skapa en samsyn hos personalen.

Lotta är förstelärare och driver bland annat arbetet med Olweus och den trygghetsgrupp som skolan har.

– Olweusmetoden är en av stöttepelarna i vårt viktiga arbete med trygghet och trivsel på skolan. Det tillsammans med våra temadagar gör att vi får en ökad vi-känsla på skolan. På temadagarna arbetar alla elever på skolan utifrån ett gemensamt ämne som till exempel miljö, vår fantastiska hjärna, matematik med mera.  Eleverna får arbeta i nya grupper och på så sätt lär de känna fler elever och lärare på skolan. De äldre eleverna får även träna sitt ledarskap genom att leda och förbereda lektioner för de yngre eleverna, säger Lotta.

porträtt
Lotta Cederberg, olweuskoordinator Västra Ramlösa skola

Trygghetsgruppen skapar samsyn och vi-känsla

Trygghetsgruppen består av en pedagog från varje arbetslag årskurs F-6. I princip är det de personer som också är nyckelpersoner inom Olweus. Syftet med gruppen är bland annat att pedagogerna delar med sig av hur eleverna mår i de olika lagen.

Varje år i februari ska alla genomföra den stora Olweusenkäten. Trygghetsgruppen går igenom enkäten noga, vilket blir utgångspunkt för årets utvärdering och årets nya mål.

– Vi vill ha en helhetssyn på skolan och planerar upp vilka områden som ska drivas och diskuteras med pedagogerna. En styrka med gruppen är att vi kan utgå från just våra egna mål och behov, säger Lotta.

Förra året hade skolan som mål att bli medvetna om och förbättra språkbruket. Efter diskussioner med elevrådet blev det tydligt att eleverna själva blivit uppmärksamma på hur språket på skolan kan se ut i olika situationer. Därför beslutade trygghetsgruppen att fortsätta arbeta med språkbruket som mål även i år.

– Om vi uppmärksammar språket i steg ett kan vi arbeta vidare med det sedan. Vi vill få till den röda tråden, skapa trygga möten och på så sätt stärka eleverna.

Trygghetsgruppen ansvarar för att planera vad som ska ske på Olweusmöten med pedagogerna. Ofta är målet att pedagogerna ska diskutera och tipsa varandra om vad deras Olweusråd med eleverna ska innehålla. En del Olweusråd är givetvis anpassade utifrån de enskilda klasserna.

– Vi tar också in annan forskning och litteratur i arbetet och har arbetat med till exempel Nottingham, Dweck, Neufeldt och Himmelstrand. Hela trygghetsgruppen gick förra året ICDP och nu i år är vi ännu fler pedagoger som deltar i den utbildningen.

Hur ser er plattform för resurser ut?

– När trygghetsgruppen träffas delar vi såklart med oss mycket och den informationen tar var och en med sig direkt ut i arbetslagen. Jag har även skapat en sajt där pedagogerna kan hitta allt de behöver veta om vad som förväntas av dem. Alla dokument för samtal, mål för skolan, idébank, rastvaktsystem, de kan göra anteckningar i loggboken. Allt för att försöka göra det så tydligt som möjligt och underlätta dokumentationsarbetet, säger Lotta.

skärmdump av google site
Olweusarbetet har Lotta samlat på en digital plattform med hjälp av verktyget Google Sites.

Olweus på ett enkelt och roligt sätt!

Niklas Eklund är, precis som Lotta Olweuskoordinator. Han började arbeta på Tågaborgsskolan våren 2016 och har alltid haft ett intresse för värdegrundsfrågor. Han fick uppdraget som koordinator för Olweusarbetet på skolan och kände att detta var något han ville göra riktigt bra. När han påbörjade uppdraget upplevde han att det tog väldigt mycket tid att arbeta med själva verktyget.

– Det var så många olika dokument, papper och pärmar att hålla ordning på. Eftersom mycket av arbetet handlar om dokumentation ville jag underlätta dokumentationen och sammanstråla personalen i arbetet på något sätt, säger Niklas.

Grundtanken tyckte han var bra, men verktyget upplevde han som allt för fyrkantigt. Han ville samla allt material och göra det enkelt för personalen. Han började då fundera på om det kunde finnas något sätt att göra det hela digitalt och kom i kontakt med Lotta på Västra Ramlösa skola. Efter att Niklas träffat Lotta påbörjade han en förändring av arbetet med dokumentation, planering, tillhandahållande av resurser och Olweusråd. Niklas pratade också med sina kollegor om hur de tänkte och tyckte och efter mindre än två månader hade han fått till ett fungerande arbete.

porträtt Niklas
Niklas Eklund, olweuskoordinator Tågaborgsskolan

Resultatet blev, precis som på Västra Ramlösa skola, en sajt byggd i verktyget Google Sites där allt för Olweusarbetet finns samlat på en och samma plats.

  • Loggbok
  • Protokoll för Olweusråd
  • Resurser i arbetet
  • Temaplanering
  • Idébank

– En sak jag märker är att lärarna faktiskt tycker att det är kul att dokumentera nu när de kan fylla i allting enkelt via Olweussajten, säger Niklas.