DigiLys – digital analys av lärmiljö

DigiLys är en användarvänlig arbetsmodell som är enkelt att lära sig. En utvärdering visar att deltagande skolor utvecklats. De skolor som använt arbetsmodellen för analys av lärmiljö under längre tid har fått förbättrade resultat. Deltagande skolors elevhälsoteam uttrycker att de arbetar mer förebyggande och har helhetssyn på elevernas lärmiljö och kunskapsutveckling.

Analysteamet i Helsingborg har under två år utvecklat ett digitalt verktyg för analys av lärmiljö med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Verktyget DigiLys har utvecklats utifrån skolornas behov.

DigiLys är skräddarsytt för att passa arbetsmodellen, analys på grupp, organisations och individnivå.  Analysteamet består av tre specialpedagoger med mångårig erfarenhet från skolans verklighet. Teamet arbetar inom Elevhälsan i Helsingborg och inför DigiLys på stadens skolor. Att ansluta sig är frivilligt men allt fler skolor visar intresse. I nuläget är 21 instanser aktiva användare av DigiLys.

Vad är DigiLys?

DigiLys är en arbetsmodell för utveckling av skolans lärmiljö som bygger på kollegialt lärande med koppling till forskning och beprövad erfarenhet. Fokus är att utveckla lärmiljön genom kontinuerlig pedagogisk kartläggning, analys och genomförande av insatser.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på elevernas behov ökar möjligheten att varje individ får den utbildning och det stöd individen behöver. Till arbetsmodellen har vi skräddarsytt ett digitalt verktyg som vi kontinuerligt utvecklat utifrån skolornas behov.

Hur fungerar DigiLys?

Den kartläggning som genomförs utgår från skolans årsklocka. I årsklockan ryms även elevers skattning av den psykosociala miljön där de får svara på ett antal frågor om lärmiljö och trivsel på skolan.

årsklocka digilys
årsklocka digilys

Resultaten sammanställs i DigiLys-verktyget och analyseras av pedagogerna tillsammans i arbetslaget. I analysmötet analyserar vi resultaten på gruppnivå och föreslår insatser för ökade resultat. Dessa insatser är bra även för den enskilda individen. Insatser som genomförs utvärderas och eventuella nya insatser planeras. Här skapas möjligheter för kollegialt lärande och interpersonella möten.

Analysmöten

I analysmötet förs diskussioner kring lärmiljön med kartläggningen som stöd. Här ges möjligheter till bra och intressanta pedagogiska diskussioner.

Vad säger forskningen om läsutveckling?
Vi undersöker de senaste rönen och tar upp tråden vid nästa analysmöte.

Hur ska vi organisera matematiken för att öka elevernas måluppfyllelse?
Diskussionerna blir ofta livliga och kreativa och nya insatser planeras.

Ömsesidig påverkan mellan testresultat och sociala frågeställningar diskuteras. Utmanande och spännande diskussioner utvecklar arbetslaget och främjar gemenskapen på skolan.

Testresultaten är summativa men resonemangen i analysmötet och insatserna därefter blir formativa. Pedagogernas kunskap om eleverna tillsammans med kartläggningsresultat ger en bra helhetsbild och goda förutsättningar för att fortsatt utveckla lärmiljön.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/137/2015/08/summativ-formativ-artikel.jpg

Digilys - process
Digilys - process

Diskussioner i arbetslaget skapar dessutom en vi-känsla där alla elever blir allas ansvar. Ibland visar kartläggningen på behov av förbättring inom många områden. Då är det viktigt att prioritera så att det inte blir för många bollar i luften.

Tre aspekter är viktiga för att kriterierna för analysmötet ska vara uppfyllda.

  • Det första är att fokus i diskussionerna ska vara på lärmiljön, och inte på enskilda elever och vad dessa behöver förbättra. Testresultaten är enbart ett underlag för analys av hur lärmiljön fungerar på skolan.
  • Det andra är att mötet ska ha en konstruktiv och framåtblickande ansats med ett hälsofrämjande förhållningssätt.
  • Det tredje kriteriet är att forskning lyfts in i diskussionerna, så att de insatser som genomförs bygger på vetenskaplig grund.

Insatser i verksamheten

En insats kan vara att personalen fokuserar på ett utvecklingsområde och förkovrar sig till nästa analysmöte för att där med mer kunskap i ryggsäcken kunna utveckla en påbörjad diskussion och utifrån den förändra sitt förhållningssätt och arbetssätt.

Insatserna varierar beroende på de diskussioner som uppstår och de frågor som lyfts i analysmötet. Ofta förekommande insatser är språkutvecklande arbetssätt, intensiv undervisning i ett område inom ett ämne och även individuella anpassningar.

Det är inte ovanligt att man kan se ett samband mellan den psykosociala miljön och resultat på kartläggning av basfärdigheter. Vi vet alla att i en klassrumsmiljö där elever känner sig otrygga och arbetsmiljön är stökig är det svårt att uppnå goda resultat. Det är då viktigt att börja i den sociala änden och eventuellt ta hjälp av skolans elevhälsoteam där kurator eller psykolog kan både stötta, handleda och ibland arbeta aktivt i barngruppen.

resultat

Lätt att överblicka resultaten

DigiLys-verktyget visar kartläggningsresultaten i färgkartor och det finns möjlighet att skapa olika vyer och diagram.  Ibland kan det vara en fördel att fokusera på bara kartläggning i matematik. Då bygger man en färgkarta med relevanta matematikresultat. Eventuellt vill man titta på hur pass mycket läsförståelsen påverkar resultaten. Då lägger man till en jämförelseparameter med läsförståelse. Verktyget ger många möjligheter.

I DigiLys skrivs analysmötesprotokoll och planerade insatser dokumenteras med sista datum och vem som är ansvarig. Skulle man av någon anledning inte hinna i tid får man en påminnelse genom att insatsen blir rödfärgad. Allt finns samlat på en och samma plats och verktyget är uppbyggt för att vara flexibelt och ge en transparens för alla.

De specialpedagoger som arbetar med DigiLys ser en stor fördel i just detta. Man har allt samlat på ett ställe. De slipper numera arkiven med hyllmetrar med pärmar som blir en djungel när man snabbt ska ta fram ett resultat eller titta på tidigare resultat.

Här kommer man åt allt med ett par knapptryckningar både på grupp- och individnivå. Verktyget underlättar också vid byte av personal då den nyanställda lätt kan gå in och skaffa sig en överblick.

Digilys karta
Digilys karta

I skolans lokala elevhälsoteam förs diskussionerna vidare i en analys där ett förebyggande förhållningssätt råder. Med nya ögon kan fler professioner påverka på fler nivåer och med nya perspektiv. Frågor från arbetslagets analys lyfts och elevhälsoteamet har förberett sig genom att följa dokumentationen från arbetslagets analysmöte i verktyget. Både elevers och pedagogers behov syns, och förändringar på organisationsnivå möjliggörs.

Nyckelpersoner på skolan är specialpedagoger och rektor vars mandat är viktiga för hur arbetet fortlöper och vilka resultat man når.  Att befästa modellen kräver både tid och tålamod för att det ska bli en naturlig del av vardagen för pedagogerna. Att förändra invanda arbetssätt är en process som måste få ta tid. Vår erfarenhet är trots detta att intresset är lättväckt. De som arbetar med analysverktyget snabbt känner att det är en modell som gör skillnad.

Vanligast är att specialpedagogerna bär ansvaret på en skola. Det är de som startar och leder analysmöten. Mötestillfällena ligger i skolans kalendarium. På så vis blir det en naturlig del i skolans interna arbete. Det finns även exempel där DigiLys ingår i skolans elevhälsoplan. Här sparar vi tid och skapar möjlighet till förebyggande elevhälsoarbete.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/137/2015/08/transperans.jpg

Möjligheter
Möjligheter

”De olika kompetenserna i skolans elevhälsoteam (specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog) kan få överblick över hur lärmiljö och psykosocial miljö ser ut genom DigiLys. Därigenom kan de få ett samlat underlag för att utforma insatser i klasser, bland annat i förebyggande och främjande syfte. Den gemensamma bilden av behoven och de gemensamma diskussionerna utifrån detta kan leda till att lärmiljön i högre grad blir ett gemensamt åtagande mellan skolans olika kompetenser. Genom elevhälsoteamets deltagande. I DigiLys-arbetet skapas förutsättningar för en helhetssyn på lärmiljö och psykosocial miljö på skolan.” (Ur Utvärdering av DigiLys, Psynkprojektet 2015-01-15)

Under 2015 leder SKL en nationell spridning av DigiLys, arbetsmodell och verktyg, utifrån analysteamets arbete och erfarenheter. Denna satsning grundar sig på utvärderingens positiva resultat. Många kommuner har visat intresse och analysledare kommer att utbildas. Vi i Analysteamet i Helsingborg känner ett stort förtroende för arbetsmodellen och ser fram emot att fler kommuner ska få ta del av DigiLys.

Arbetsmodellen har utvecklasts inom Part/Utsikter i Helsingborg/Landskrona och vidareutvecklats av Analysteamet.

Ljiljana Milic Pavlovic, Eva-Lotte Wissman och Eva Elg, elevhälsan Helsingborg

Ladda ner hela artikeln Systematisk analys av lärmiljö med hjälp av ett digitalt verktyg i Helsingborg (pdf)