Google Classroom i undervisningen

Eva_Svensson

Eva Svensson arbetar på Laröds skola och är Helsingborgs stads kommunlicentiand i naturvetenskapernas didaktik på Campus Helsingborg. Under våren har hon intervjuat 17 lärare som under en längre period använt verktyget Google Classroom i undervisningen. De har svarat på frågor som handlar om varför de använder verktyget, hur de gör och vilka effekter de upplever att det fått. De har berättat om hur elevers motivation, skrivande och lärande påverkats och om hur samarbetet mellan kollegor förändrats. Hon beskriver här en del av de svar hon fått i sina intervjuer.

Google Classroom

Google Classroom är ett verktyg som funnits i Googles verktygslåda sedan G Suite (tidigare GAfE) lanserades i Helsingborg, och som alla lärare och elever i Helsingborgs stads skolor har tillgång till. Google Classroom ger lärare möjlighet att strukturera sin undervisning och sitt undervisningsmaterial. Det är integrerat med Google Drive och Google Kalender, och ger smidig tillgång till Youtube. Lärare kan dela meddelanden, uppgifter och frågor med sina elever, och i alla tre funktioner finns integrerade möjligheter att länka material. I min studie intresserar jag mig för hur lärare upplever arbetet med Google Classroom på flera plan.

Varför Google Classroom?

För många av de lärare jag intervjuat är det just den smidiga länkningen kombinerat med strukturen och lättillgängligheten för eleverna som lockat in dem. De har upplevt Google Drive som en tillgång, men samtidigt sett problemen med att strukturera till exempel delade dokument. De flesta jag intervjuat har startat på egen hand, av eget intresse. De har hört talas om verktyget i sociala medier, eller från skolors IKT-pedagoger, och börjat använda Google Classroom själva. Efterhand har några av dem inspirerat andra kollegor att komma igång, och på några skolor har skolledare sett möjligheterna och uppmanat lärarna att använda det. På någon enstaka skola har man fattat gemensamma beslut att använda Google Classroom i alla ämnen, men på en del skolor finns det lärare som inte alls använder verktyget.

Effekter

Lärarna är i stort sett överens om att de ser förändringar i elevernas sätt att arbeta. Många elever som tidigare haft lång startsträcka kommer nu igång snabbare. Eleverna vet vad de ska göra och vad som förväntas av dem, och fler elever blir klara i tid. Möjligheten för pedagogen att se elevernas arbete växa fram, kommentera och ge feedback och feedforward under arbetets gång stimulerar elevernas arbete. Många upplever också Google dokument i kombination med Google Classroom bidragit till att eleverna skriver längre texter än vad de gjorde med penna och papper. Som en lärare uttrycker det: “Texter som ser väldigt stora ut på papper, alltså med papper och penna blir ju ganska små på datorn”.

I många fall berättar lärare om hur de ser att kamratresponsen ökat, och att det påverkar kvalitén på elevernas arbete. Elever som stimulerats att kommentera varandras skrivande har upptäckt fördelarna, och den spontana kamratresponsen växer fram. Elever skriver tillsammans, delar dokument med varandra och pratar med varandra om sitt skrivande. Några lärare, som provat grupparbete via Google Classroom, upplever att fler elever är aktiva i grupparbeten än tidigare. Arbetet, eller i vissa fall bristen på arbete, blir synligare, och det stimulerar till ökad aktivitet.

Didaktiska val

När det kommer till didaktiska val är det svårare att få lärarna att berätta om hur de tänker när de väljer att använda Google Classroom. Hur man väljer att göra påverkar både möjligheter och begränsningar. Om man har 25 eller 120 elever i ett Google Classroom påverkar möjligheterna, likaså om man väljer att ha ett Google Classroom för alla ämnen, eller ett för varje ämne i skolan.

Det finns pedagoger som berättar om Google Classroom som ett inkluderande verktyg. Några ger elever med särskilda behov egna Google Classroom, med egna uppgifter. Det kan handla om elever med läs- och skrivsvårigheter, språkliga svårigheter – till exempel för våra nyanlända elever – eller om koncentrationssvårigheter. Några pedagoger anpassar uppgifter till enstaka elever inom ett befintligt Google Classroom. I det fysiska klassrummet finns sedan alla elever med på samma villkor, även om de utifrån samma Google Classroom arbetar med olika saker. Och läraren kan följa och kommentera allas arbete utan att det blir utpekande för individen.

Kollegial praktik

Slutligen uppger flera lärare att samarbetet mellan kollegor förändrats. De kanske inte har färre eller kortare fysiska träffar, men de har större möjlighet att ta del av varandras arbete. I de fall flera lärare kring samma elever arbetar med Google Classroom blir det lättare att vara informerad om vad som händer i de olika ämnena. Det blir lättare att vikariera för en sjuk kollega, och några lärare berättar till och med att de suttit hemma och trots att de varit sjuka deltagit i arbetet i Google Classroom till elevernas förtjusning. “Kolla hon har rättat nu! Det tycker de ju är jättekul.”

Det har blivit tydligt att många pedagoger upplever Google Classroom som en tillgång i arbetet, och använder verktyget på ett sätt som underlättar deras undervisning. En lärare uttryckte det så här: “Det är liksom inte (att man använder Google Classroom) som hade gjort undervisningen bättre, utan det är kombinationen av ett praktiskt verktyg och en duktig lärare.” Precis som den här läraren säger, kan man använda Google Classroom som ett verktyg för att dela information med andra och skapa struktur i sin information, men det finns många fler möjligheter. Det är läraren som utifrån sin undervisning och sina didaktiska val skapar det digitala klassrummet.

/Eva Svensson, Laröds skola, Helsingborg