Här stöttar man skolorna för att främja närvaroarbetet

Att tidigt fånga upp och uppmärksamma elevers frånvaro är viktigt. På Pedagogiskt center arbetar personalen i nära samarbete med Elevhälsan med att stödja skolorna i Helsingborg i deras pedagogiska arbete. För att främja närvaro arbetar de bland annat med att utveckla och stärka mentorns roll, utveckla lärmiljöer och att stödja verksamheten med digitala system.

En viktig pusselbit i arbetet är skolornas schema- och närvarosystem Skola24, en IT-tjänst som är utvecklad för att stödja skolans arbete med schema, planering, frånvaro samt effektiv kommunikation mellan skola och hem. I Helsingborgs stads skolor används Skola24 i grundskolan inklusive fritidshem, gymnasieskolan samt särskolan. De olika delarna i Skola24 – schema, frånvaro och fritidshem – samverkar för att ge en rättvisande och korrekt bild av närvaro och frånvaro och är ett viktigt verktyg i det närvarofrämjande arbetet.

Jens Ölmedal Girmay arbetar på Pedagogiskt center som systemansvarig för Skola24, han är också lärare på Tågaborgsskolan i Helsingborg.

Varför är det viktigt att arbeta med elevnärvaro?

Jens Girmay Ölmedal

– Det finns goda skäl till att vi har allmän skolplikt i Sverige, och att den baserar sig på fysisk närvaro. Forskningen visar att närvaro är grunden till goda resultat i skolan. Forskning visar ett tydligt samband mellan frånvaro i skolan och såväl psykisk ohälsa som måluppfyllelse. Kausaliteten finns i båda riktningar – hög frånvaro kan vara tecken på psykisk ohälsa och låga skolresultat kan leda till att en elev undviker skolan, men man vet också att långvarig hög frånvaro i skolan leder till att risken för psykisk ohälsa senare i livet ökar markant. Det finns alltså goda argument både för skolan och samhället att arbeta med att fånga upp och motverka frånvaro så tidigt som möjligt. Detta gör att arbetet med ökad närvaro är ett prioriterat mål i verksamhetsplanen för Helsingborgs stads skolor, där vi i verksamheten fått i uppdrag från barn- och utbildningsnämnden att halvera frånvaron till år 2022, jämfört med 2018.

På vilket sätt bidrar Pedagogiskt center till arbetet med att minska elevers frånvaro i skolan?

– På Pedagogiskt center arbetar vi med att stödja skolorna i deras pedagogiska arbete. För att främja närvaro arbetar vi bland annat med att utveckla och stärka mentorns roll, utveckla lärmiljöer och att stödja verksamheten med digitala system. En viktig pusselbit i arbetet är skolornas schema- och närvarosystem Skola24. Ett bra schema är grundläggande för att kunna motverka ströfrånvaro under skoldagen och kunna göra särskilda anpassningar till elever som det krävs för. Här arbetar vi med att höja kompetensen på skolorna i systemet och allt från tjänsteplanering till individuella anpassningar i schemat.

– För att kunna fånga upp och arbeta med problematisk frånvaro krävs korrekt registrering av närvaro och frånvaro i undervisningen. Dels för att staden ska kunna ha jämförelsebar statistik, men framförallt för att personalen närmast eleverna ska kunna se tidiga tecken på problematisk frånvaro och göra en korrekt analys. Här har vi arbetat med att skala ner systemet för användaren och göra det mer pedagogiskt så att det blir “lätt att göra rätt”. Vi arbetar också för att synliggöra nyttan för den enskilda användaren, såväl lärare som skolledare ska känna att det inte bara är insamling av statistik utan faktiskt är ett bra stöd i vardagen. Även här arbetar vi mycket med kompetensen i systemet på skolorna i olika former av utbildningar och stödmaterial.

Vilka resultat vill ni se av insatserna?

– Målet från nämnden i uppdraget är att 2022 ska frånvaron ha halverats (jämfört med 2018). Från vårt håll vill vi se att statistiken är pålitlig och jämförbar inom staden och att systemet används fullt ut för att fånga upp frånvaro så tidigt som möjligt. Vi vill också se att arbetet med närvaro och frånvaro är systematiserat, att rollfördelningen på skolorna är tydlig och att man i de olika rollerna på skolan är trygg i hur man ska agera.

Tycker du att Helsingborgs stads skolor verkar vara en intressant arbetsplats?

Vilken är den tuffaste utmaningen?

– Det är alltid ett viss motstånd att centralisera ett arbete som ser olika ut på olika skolor. När det kommer till systemet har det använts länge i staden men inte alltid fullt ut och inte förankrat hos alla användare. Här har vi god hjälp av att leverantören senaste året genomfört ett generellt ansiktslyft i gränssnittet och fortsätter att utveckla funktionaliteten, inte minst för den enskilde läraren. En utmaning kopplat till det är att förändringar skapar förväntningar och nya önskemål i verksamheten samtidigt som vårt inflytande är begränsat i utvecklingen av externa system.

– En annan stor utmaning har såklart varit pandemin där själva definitionen av närvaro har kommit upp till diskussion. Är man närvarande om man deltar digitalt hemifrån sjuksängen så mycket man orkar till exempel, och hur stor kontroll har lärare egentligen över digital närvaro bakom en datorskärm? Vilken möjlighet till distansdeltagande ska skolor erbjuda när undervisningen som regel fortfarande sker på plats? När situationen dessutom har ändrats löpande och nya riktlinjer och beslut kommit med kort varsel har skolorna agerat lite olika och inte alltid prioriterat att hålla systemet uppdaterat. Detta gör att frånvarostatistiken just nu är högst otillförlitlig och framförallt är den svår att jämföra mellan skolor eller mellan olika tidsperioder.

Vilka personer är involverade i Pedagogiskt centers stöd till närvaro?

– Arbetet som görs på Pedagogiskt center sker i nära samarbete med elevhälsan där Karolina Tigerberg och Carina Nilsson stödjer skolorna i hanteringen av problematisk frånvaro och det förebyggande arbetet. Jurister på skol- och fritidsförvaltningen, Julia Dahl och Elisabeth Sefiridis, är med och tar fram riktlinjer och åtgärder så att vi hela tiden fullgör vårt juridiska ansvar som huvudman och vår statistiker, Håkan Bernhardsson, bearbetar frånvarodatan för användning i Beslutsstöd. Arbetet med uppdraget i verksamhetsplanen leds av Dennis Hjelmström, verksamhetschef, och på Pedagogiskt center samordnas vårt arbete av Mona Andersson.

Övrigt du tycker är viktigt att förmedla?

– För att arbetet med att öka närvaron ska fungera krävs att alla hjälps åt. Varje elev ska känna sig sedd, känna att skolan är en trygg plats att vara på och att tiden där känns meningsfull. Närvaroregistrering är grunden till att kunna följa upp och analysera frånvaro, och rätt använt är det ett kraftfullt verktyg på alla nivåer. För en djupare dykning i området skolnärvaro rekommenderas att börja i en forskningsöversikt från ifous: “Ifous fokuserar – Skolnärvaro” (2019:3) (ifous.se)

Kontakt
Jens Ölmedal Girmay
Pedagogiskt center, pedagogisktcenter@helsingborg.se