Hon har forskat på lärares användning av digitala resurser i undervisningen

Eva Svensson var nyfiken på att undersöka vad det är som lärare gör när de är duktiga användare av digitala resurser. Hon blev överraskad över lärares uppfinningsrikedom och över hur enkla verktyg kan användas på väldigt varierande sätt.

Eva Svensson, lärare på Gustavslundsskolan, Helsingborg.

Avhandling: Lärares användning av digitala resurser i undervisningen: ”Kombinationen av ett praktiskt verktyg och en skicklig lärare”. Licputerade den 5 maj 2020.

Avhandlingen kan du ladda ner och läsa på Lunds Universitets webb.

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om hur olika lärare använder digitala resurser i sin undervisning. Det rör sig framför allt om Google Classroom, men också om en så kallad telepresence-robot som kan beskrivas som ett skypesamtal på hjul. Jag har Intervjuat 18 lärare som anses vara duktiga på att använda Google Classroom i sin undervisning, och i den andra studien undersökte jag hur en telepresence-robot används i undervisningen och hur lärare och elever interagerar med en elev på distans med hjälp av roboten.

Hur skulle du vilja beskriva arbetet med avhandlingen?

Det har varit en spännande period där jag parallellt med att själv undervisa har genomfört kurser kring bland annat vetenskapsteori och forskningsmetodik samt gjort två studier som jag planerat, genomfört och analyserat med stöd av mina handledare. Resultatet har sedan beskrivits i två artiklar, som väntar på publicering, och en avhandling. Det har varit otroligt intressant att se hur mycket spännande undervisning som kan ske med hjälp av digitala resurser.

Varför blev du intresserad av det här området?

Jag har alltid varit intresserad av hur de digitala resurserna kan tillföra nya arbetssätt och berika undervisningen. När Googles verktyg spreds runt om i kommuner i Sverige, och många elever började få sin undervisning strukturerad med hjälp av Google Classroom började jag fundera på hur den relativt enkla lärplattformen skulle kunna användas för att främja elevers lärande i olika ämnen. Jag blev nyfiken på vad det är som lärare gör när de är duktiga användare av digitala resurser, och hur det gynnar lärandet för eleverna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Det som jag tycker är ett viktigt resultat är att Google Classroom visar sig vara ett verktyg som har potentialen att användas på ett sätt som är inkluderande och hjälper eleverna att utveckla den kommunikativa förmågan, men också den metakognitiva förmågan, något som kan främja ämneslärandet. Lärare som använder digitala resurser på ett didaktiskt sätt och stimulerar till interaktion mellan eleverna med hjälp av den digitala resursen beskriver hur deras elever blir bättre på att kommunicera kring ämnesinnehållet. Samtidigt beskrivs hur elever som med hjälp av de digitala resurserna får träna på att planera sitt eget lärande, och hur lärandet synliggörs i Google Classroom. Det göra att elevernas egen makt över sin lärsituation ökar, enligt de lärare jag intervjuat. Samtidigt beskriver lärarna hur digitala verktyg förändras hela tiden, vilket innebär att man måste hålla sig uppdaterad med förändringar och aldrig kan betrakta sig som fullärd.

Finns det något som överraskade dig?

Jag blev överraskad över lärares uppfinningsrikedom. De lärare jag intervjuat har beskrivit hur de enkla funktioner som Google Classroom erbjuder kan användas på väldigt varierande sätt och med så många olika syften i olika ämnen. Det verkar som om det bara är fantasin som sätter gränser för vad man kan göra med Google Classroom. Det är som en av lärarna uttryckte det ”kombinationen av ett praktiskt verktyg och en skicklig lärare” som ger framgång i elevernas lärande. Samtidig blev jag förvånad över i hur stor utsträckning lärare utvecklar kompetensen på egen hand och av eget intresse.

Hur hoppas du att man kan använda resultaten?

Min förhoppning är att man inser att lärare behöver kollegial fortbildning i undervisning med digitala resurser. Under senare år har fokus legat på allmändidaktiska lösningar, och det behövs en kontinuerlig ämnesdidaktisk kompetensutveckling för att utveckla och bibehålla lärares förmåga att undervisa med digitala resurser i en verklighet som ständigt förändras, där nya digitala resurser kommer till och gamla försvinner. Det är en satsning som enligt min studie har potential att stödja elevernas lärande och en inkluderande skola.

På youtube kan du se en liveinspelning från licputationen.