Ledarskap på olika nivåer med hjälp av processutvecklare

tre kvinnor

Förskolorna i Ödåkra och Kattarp genomsyras av ett ledarskap fördelat mellan både ledning och medarbetare. Här har arbetet med processutvecklare bidragit till ett klimat där medarbetarna är engagerade och positiva till utveckling.

I området finns just nu sju kommunala förskolor, kanske snart åtta med tanke på hur mycket stadsdelen växer. De sju förskolorna genomsyras av ett tydligt ledarskap och ett samlat grepp. Men för att få strukturerna på plats med 7 förskolor, 22 avdelningar och 80 pedagoger har det krävts en del tid och arbete.

Processutvecklare – en viktig del i att få strukturerna på plats

Nyckelpersoner i arbetet med ett väl fördelat mellanledarskap är de pedagoger som fått uppdraget processutvecklare. Dessa ingår i processutvecklargruppen som består av representanter från samtliga sju förskolor. Varje processutvecklare har ett utvalt fokusområde och gruppen planerar och genomför arbete som på olika sätt kommer tillbaka till förskolornas 80 pedagoger och cirka 350 barn.

Arbetet med processutvecklare har rullat på under cirka tre år, men under det sista året har arbetet blivit tydligare. I början var det inte helt enkelt, men ju tydligare uppdraget blivit desto enklare har det blivit för processutvecklarna att få legitimitet bland kollegor.

En grundläggande kvalitet för den som vill ta uppdraget som processutvecklare är att de har en vilja och en förmåga att driva utveckling.

– Vi är tydliga med att om man vill ha det här uppdraget så krävs det engagemang och ansvarstagande. Vi tyckte att vi från början hade varit tydliga i vår uppdragsbeskrivning men kände efter ett tag att vi behövde poängtera ännu mer vikten av just engagemang och ansvarstagande, säger Eva Mangbo, förskolechef.

processutvecklare01
En vilja och en förmåga att driva utveckling – en grundläggande kvalitet hos den som vill ta uppdraget som processutvecklare.

Förskolorna i hela verksamhetsområdet ingick 2012-2014 i ett projekt kring aktionsforskning med koppling till Göteborgs universitet. Några av pedagogerna fick då möjligheten att gå en processutvecklarutbildning. Precis innan detta projekt startade hade Ödåkra själva “skräddarsytt” en processledarutbildning för några pedagoger i området. Denna utbildning samordnades av skol- och fritidsförvaltningen av samma personer som höll i processutvecklarutbildningen. Totalt har sju pedagoger gått utbildningen och deltar idag i processutvecklargruppen.

Syftet med processutvecklargruppen är att driva förskolans utveckling framåt och att systematisera kvalitetsarbetet. Alla förskolor driver olika processer och i processutvecklargruppen sker ett aktivt arbete för att utveckla prioriterade områden. Just nu handlar det om språkutveckling, hållbar utveckling, IKT och systematiskt kvalitetsarbete.

– Vi är ett stort område och det är en utmaning att få ihop arbetet. Det finns ett starkt behov av att skapa mötespunkter kring sådant som förskolorna har gemensamt, säger Susanne Andersson, biträdande förskolechef.

Processutvecklarna arbetar nära ledningen, har ett tydligt mandat och en god legitimitet i kollegiet. De driver utvecklingsprocesser och ser samtidigt till att dela ansvaret för utvecklingen med övriga kollegor. Ledningen består i sin tur av Eva, Susanne och Catarina af Ekenstam Mayr, IKT-pedagog.

– Jag tror på ett ledarskap där medarbetarna är delaktiga. Känner du en delaktighet och ett engagemang  och ser att det händer saker i verksamheten så tror jag att man vill ta ansvar och driva utveckling. Då blir det roligt att vara på jobbet, det blir det en positiv snurra, säger Eva.

Prioriterade arbetsområden

De prioriterade arbetsområdena språkutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och hållbar utveckling beskrivs i så kallade aktionsplaner. Dessa förankras och följs upp med hjälp av lärande samtal. Arbetssättet kommer från processledarutbildningen och Eva tycker att aktionerna utmanar pedagogerna samtidigt som de gör det lättare att samla och synliggöra arbetet med ett område i taget.

Språkutveckling

Språket är alltid centralt i förskolans verksamhet och är även ett prioriterat mål som kommer från nämnden. Därför blev språkaktioner ett naturligt val att fokusera på. I processutvecklargruppen har tre pedagoger fokus på språket. Språkgruppen träffas kontinuerligt en gång i veckan och ser till att arbetet på förskolorna sker på en medveten grund. En viktig del i arbetet är exempelvis flerspråkighet.

Läs mer om språkgruppens praktiska arbete på bloggen Ett rikt språk på ett lustfyllt sätt

Hörnet i ett rum inrett med böcker
Språkhörnan på Snöbollsgatans förskola i Ödåkra

Systematiskt kvalitetsarbete

Trots att det lagts mycket tid på det systematiska kvalitetsarbetet har det varit svårt att få till en bra systematik i det. Det stod i årsklockan att det skulle genomföras och därför gjorde pedagogerna det. Men känslan, enligt Eva, var att pedagogerna aldrig tidigare ägde själva processen.

– Då började vi titta på hur långt vi hade kommit. Vi tittade på vad vi redan gjorde som var bra och vad vi behövde utveckla. Vi ville inte att det bara skulle vara något vi gör två gånger om året, säger hon. I denna analys upptäckte vi att vi kommit väldigt långt i vårt arbete, vilket pedagogerna tyckte kändes positivt. Det vi såg att vi behövde utveckla var reflektions och analysarbetet, att systematisera detta, säger Eva.

Efter en föreläsning på SETT-syd hösten 2015 “Med Luppen på verksamheten” av Marie Eriksson blev Eva och Susanne så inspirerade att de köpte hennes bok, läste den och upptäckte att det var just detta de behövde. Boken presenterades för processutvecklarna och därefter köptes den in till alla pedagoger och nu arbetar de aktivt med den.

– Vi  läser ett kapitel i taget och diskuterar sedan detta på våra APT. Målet är att vi ska ha en gemensam pedagogisk grund att stå på och att vi ska arbeta med en levande verksamhetsplan, säger Eva.

Två av processutvecklarna har ansvar att driva utvecklingen med det systematiska kvalitetsarbetet och planerar, tillsammans med ledningen, hur arbetet ska se ut under läsåret.

Innan sommaren utvärderade förskolorna för första gången kollegialt, tillsammans i tvärgrupper, inför kvalitetsredovisningen.

– Att kunna se hur de andra gjort och inspireras av det är något som pedagogerna lyfter som väldigt positivt, säger Susanne.

– Just att vi har gemensamma prioriterade mål gjorde att detta blev möjligt. Eftersom man i vardagen är utspridd på sina egna enheter blir detta en känsla av gemenskap och en möjlighet till input från andra kollegor, säger Eva.

Processutvecklargruppen
Målet med det systematiska kvalitetsarbetet är en gemensam pedagogisk grund att stå på och en levande verksamhetsplan.

IKT-pedagogens roll

För att få den digitala kompetensen på plats är IKT ett arbetsområde som är övergripande i allt arbete på förskolorna. Därför anställde Eva i januari en IKT-pedagog. Cattis arbetar aktivt i det kollegiala lärandet, hon handleder och inspirerar men hon arbetar också praktiskt direkt i barngrupp.

– Just nu är det mycket kring att organisera i våra system. Vi har vidareutvecklat arbetet i Gafe för att främja det kollegiala lärandet, säger Cattis.

Cattis har också lagt en del tid på att göra korta instruktionsfilmer till pedagogerna för att underlätta arbetet med de digitala verktygen

– Ett positivt exempel är att en av processutvecklarna har delat med sig via Gafe av hur man har arbetat med den levande verksamhetsplanen, vilket en annan förskola direkt tog tillvara på. Det syns att desto mer pedagogerna delar med sig ju mer feedback får de och desto roligare blir det, säger Susanne.

– Jag märker att de vill framåt och framför allt att de kan mycket mer nu än när jag började, de handlar egentligen bara om att de behöver lite stöttning och en tillit till sin egen förmåga, säger Cattis.

IPad och andra verktyg finns till exempel mycket mer naturligt i vardagen nu och pedagogerna har till exempel testat saker som Greenscreen och facetime.

– Nästa vecka börjar vi Filmskola med Cattis. Då ska vi bara testa oss fram och ha roligt! säger hon.

– Att vi anställde Cattis har gjort att vi har fått en helt annan struktur på vårt arbete med IKT samt att vi känner att vi kan få stöd i verksamheten när och där vi behöver det, säger Susanne.

”Vi utvecklas hela tiden”

Eva tycker att arbetet med processutvecklare gör att det har blivit ett tydligare fokus kring vad vi arbetar med och i vilka processer vi befinner oss i.

– Pedagogerna är engagerade, visar stort intresse och vill utvecklas. Även om vardagen självklart prioriterar sig själv ibland så finns det en medvetenhet i det arbete vi gör, säger Eva.

– I det stora hela så ser jag glädjen. Det viktiga är inte att vi ska “bli färdiga” utan att vi är i processen och att vi hela tiden utvecklas, säger Eva.