Nystartat nätverk för förstelärare och lektorer i Helsingborgs stads skolor

Att som så kallad karriärlärare (förstelärare eller lektor) driva kollegialt lärande på förskolor och skolor kan vara en framgångsfaktor men också en utmaning. Det nystartade nätverket ger stöd och stärker förstelärare och lektorer i sitt uppdrag. En samordningsgrupp kommer driva nätverket samt planera för en dialogkonferens varje termin. Jaana Nehez förklarar hur nätverket kommer fungera.

Tisdagen den 27 september hade vi uppstart för ett nätverk för förstelärare och lektorer i Helsingborgs stads skolor. 80 personer från alla skolformer deltog och fick ta del av nätverkets syfte och upplägg samt tillsammans kartlägga innehåll för nätverkets kommande träffar.

Varför ett nätverk?

Helsingborgs stads skolor har sedan 2020 aktivt arbetat för att stödja förstelärare att kunna genomföra sina uppdrag så bra som möjligt. Förstelärarnas uppdrag har till exempel tydliggjorts så att uppdragen riktas mot varje enhets specifika utvecklingsbehov. Alla förstelärare utan tidigare fortbildning i att leda utveckling har dessutom fått ett erbjudande om att utbilda sig i processledning. Helsingborgs stads skolor har på detta sätt försökt öka möjligheterna att förbättra undervisningen för barn och elever.

Olika uppföljningar visar att förstelärare och lektorer behöver ytterligare stöd för att kunna leda utveckling av undervisning. Lektorer och många förstelärare har svårt att sprida sina erfarenheter. Det innebär att kompetens och resultat från utvecklingsarbeten och studier ibland enbart kommer barn och elever på den egna förskolan eller skolan till godo. Denna utmaning kan behöva strukturella lösningar inom respektive verksamhet i form av förutsättningar att leda utveckling, men den kan också behöva stärkta processer i form av sådant som förstelärare och lektorer själva kan påverka och stödja varandra i. Det sistnämnda är en utgångspunkt för nätverket.

Jag och min kollega Andreia Balan, som höll i uppstartsträffen tillsammans, är båda lektorer på FoU-enheten på skol- och fritidsförvaltningen. Vi hör ofta att förstelärare uttrycker att de är ensamma i sitt uppdrag. Även om de har förstelärarkollegor i sina verksamheter driver de ibland helt olika utvecklingsområden. I nätverket får de möjlighet att spegla sina utmaningar och idéer i andras. Min förhoppning är att vi alla i nätverket får nya insikter och hittar nya möjligheter som leder oss ett steg närmare målet i våra respektive verksamheter.

Jaana Nehez och Andreia Balan.

Nätverkets syfte

Nätverket är alltså ett utvidgat kollegium för förstelärare och lektorer där de kan ge och få stöd i aktuella utmaningar i arbetet med att leda utveckling av undervisning. Nätverkets övergripande syfte är att stärka och bättre nyttja förstelärares och lektorers kompetens för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Nätverket utgör ett forum för förstelärare och lektorer att:

  • utbyta erfarenheter inom relevanta och aktuella områden för förskolor och skolor i staden
  • dela kunskap från egna utvecklings- och forskningsprojekt samt från omvärldsbevakning kopplat till relevanta områden
  • knyta kontakter med personer som arbetar med liknande uppdrag och nyttja varandra som resurser i kvalitetsutveckling
  • skapa möjligheter för kollegialt arbete i olika konstellationer för att sprida och utveckla förstelärares och lektorers kompetens inom Helsingborgs stads skolor.

Hur organiseras nätverket?

En samordningsgrupp med deltagare från nätverket ska hålla samman nätverket. Gruppen kommer planera innehåll för nätverkets träffar som kommer att äga rum en gång per termin, med start från och med våren 2023.

Innehållet för träffarna kommer att vara kopplat till deltagarnas egna frågeställningar, behov och utvecklingsarbeten. Det kan exempelvis vara: likvärdighet i undervisning och bedömning, att leda professionsutveckling i kollegiet, kvalitetsutveckling i förskolan eller skolan samt analys av undervisning och lärande.

Samordningsgruppen kommer att arrangera träffarna som så kallade dialogkonferenser. På en dialogkonferens varvas presentationer i helgrupp med dialoger i smågrupper. Någon utomstående eller någon i nätverket inleder med ett teoretiskt inspel kopplat till det som är konferensens innehåll. Deltagarna får sedan i tvärgrupper koppla det teoretiska inspelet till egna praktiker. Därefter presenterar en eller ett par deltagare i helgrupp exempel på hur de i sina verksamheter arbetar med det som innehållsligt är i fokus för konferensen. Dessa exempel får deltagarna på dialogkonferensen slutligen samtala om i mindre grupper med målet att ta med sig någon ny aspekt att prova i det egna förstelärar- eller lektorskapet. Presentationer av pågående kvalitetsarbete och forskningsstudier varvas således med dialoger och praktiskt arbete.

På uppstartsträffen bjöd jag deltagarna på en minidialogkonferens för att de skulle förstå upplägget. Innehållet för minidialogkonferensen var ett tema jag sett att många av oss brottas med, nämligen hur vi kan utmana kollegiala samtal om undervisning så att samtalen leder till förbättrade undervisningspraktiker. Vi tittade tillsammans på ett filmat teoretisk inspel från Åsa Hirsh, docent vid Göteborgs universitet, och jag berättade kort om ett praktiskt exempel på hur några av våra förskolor arbetar med den teori Åsa presenterade. Det gav upphov till engagerade dialoger mellan deltagarna och några sa också att de fick ett nytt analysredskap med sig hem.

Nästa steg

Nätverket baseras på frivilligt deltagande men förutsätter ett givande och tagande. Det är ett deltagardrivet nätverk som ska stärka försteläraren eller lektorn i dennes befintliga uppdrag. Deltagande förutsätter därmed dialog mellan deltagande förstelärare/lektor och rektor kopplat till verksamhetens behov.

Så fort samordningsgruppen är formerad påbörjar den arbetet med att hitta fungerande kommunikationskanaler för nätverket och planera den första dialogkonferensen. Målsättningen är att ha den i månadsskiftet januari/februari 2023.

Är du som förstelärare, lektor eller rektor nyfiken på nätverket innan samordningsgruppen börjar kommunicera, så är du välkommen att höra av dig till mig, Jaana Nehez, eller till Andreia Balan.

Håkan Liljeqvist, rektor på Rönnowska skolan och Lärlingsgymnasiet, och Mona Andersson, teamchef på PC, var med på uppstartsträffen för att skapa sig en förståelse för vad det här är för ett nätverk, hur det kan stödja utveckling av undervisning i Helsingborgs stads skolor och vilket stöd det kan behöva för att kunna bidra till stärkt utveckling.