Undervisning, lek och kommunikation knyts samman med lekresponsivt nätverk

I en textserie om hur ett uppdrag som samverksansdoktorand kan stötta alla delar av förskolans arbete mot en förskola på vetenskaplig grund riktar vi i denna text fokus mot hur vi tar stöd i ett nationellt nätverk för att utveckla och knyta samman vårt arbetet med undervisning, lek och kommunikation. I denna text beskriver Jenny Henriksson arbetet och utvecklingen av Billesholms förskolors lokala lekresponsiva nätverk.

Bjuvs kommun har sedan 2017 ett aktivt leklotsprojekt där förskolorna tillsammans med centrala elevhälsan arbetar för alla barn ska ges möjlighet att bli deltagare i lek. Läs mer om det arbetet med lekgrupper och leklotsar här.

I december 2020 gick Bjuvs kommuns förskolor med i ett nationellt nätverk för praktikutveckling: Nätverket Utvecklingspedagogik, förskoleforskning och praktikutveckling. Vi ser stora möjligheter med att förena vårt pågående leklotsarbete med nätverkets fokus på lekresponsiv undervisning och att det erbjuder oss ett sätt att utveckla en djupare förståelse för undervisning i förskolan.

Nätverket skapar möjligheter

Nätverket skapar möjligheter för Bjuvs kommun att erbjuda alla medarbetare kompetensutveckling i ett större sammanhang. Nätverket ger oss tillgång till föreläsningar, skriftlig handledning, litteraturtips, nätverksträffar, konferenser m.m vilket skapar förutsättningar för kollegialt utbyte både på lokal- och nationell nivå.

I Billesholms förskolor såg vi dessutom möjligheter att knyta den lekresponsiva undervisningen till vårt pågående målarbete och frågan om vad Billesholms förskolor ska vara för plats. Vi har tidigare skrivit om det i texten Vad ska Billesholms förskolor vara för plats?

Vi lägger ännu en pusselbit till arbetet för att utveckla En förskola i samtiden, där alla barn ges möjlighet att vara, växa och tillhöra genom ett undervisande och responsivt förhållningssätt.

Lokalt Nätverk – Billesholm

Ett steg i arbetet var att starta upp ett lokalt nätverk, något som rektor Jonna Runheimer ser som ett sätt att få fler medledare som arbetar tillsammans för att utveckla undervisning som en responsiv och gemensam aktivitet. På nätverksträffarna, fördjupar vi oss tillsammans i lekresponsiv undervisning via nätverkets resurser, videofilmer, handledningar, litteratur och artiklar.

Nätverkets syfte (varför finns vi och vad är vi för plats)

Syftet med att skapa ett lokalt nätverk tar sin utgångspunkt i Billesholms förskolors BBB, nätverket ska vara en plats där pedagoger ges tillfälle att vara, växa och tillhöra. Tillsammans ska vi utbyta erfarenheter och utveckla kunskap kring lekresponsiv undervisning. Vi kommer också att fördjupa oss i de teorier och begrepp som behövs i förhållande till lekresponsiv undervisning. Nätverket har ett tillåtande och utvecklande klimat, där kan vi ställa frågor med vetskapen att vi är här för att lära och utvecklas.

Nätverkets uppstartsfas – vad gjorde vi

I januari 2021 deltog vi i den årliga konferensen som i år hade fokus på lekresponsiv undervisning med förskolans yngsta barn. Mars 2021 startade Billesholms förskolors lokala nätverk och samtidigt startade Billesholms förskolor och Bjuvs kommuns Elevhälsa ett samarbete för att sprida de erfarenheter vi har av vårt Leklotsprojekt.

Det lokala nätverket har träffats två gånger under vårterminen 2021 för att formulera nätverkets syfte och påbörja arbetet med att undersöka lekresponsiv undervisning i förhållande till våra målområden. Flera av nätverkets pedagoger deltar/har deltagit i leklotsprojektet tillsammans med elevhälsan. Rektor, samverkansdoktoranden och några nätverkspedagoger har även deltagit i de webinarium som anordnats av det nationella nätverket.

Läsåret 20/21 har vi skrivit in arbetet med lekresponsiv undervisning som ett av våra prioriterade målområden. Det innebär bland annat att vi under våra utvecklingsdagar använder det nationella nätverkets resurser så att alla pedagoger har fått ta del av  samma föreläsningar.

Mer om  det nationella nätverket

Forskningsprojektet som utgör grunden för nätverket kan man läsa mer om i dessa två publikationer.