Höganäs skolor lyfter läsningen med ”Läslyftet”

Höganäs kommun fick möjlighet att delta i utprövningen av skolverkets nya satsning ”Läslyftet” och har just avslutat första kursen som bland annat hade fokus på samtals betydelse för olika slags textläsning. Det egentliga läslyftet startar först läsåret 2015-2016.

Fyra F-9 skolor har arbetat sedan september månad med att ta del av och följa skolverkets digitala utbildningsmoduler för lärare. En processledare i kommunen med övergripande ansvar och två pedagoger/handledare har utsetts på varje skola, som handledare för den egna skolans kollegiala arbete. Dessa har i sin tur fått  fortbildning via skolverket under utbildningens gång.

Intresserade lärare från olika stadier träffades mellan 45-90 min varje vecka och diskuterade olika forskningsresultat, sina egna idéer och erfarenheter och eventuella dilemman. Med stöd av Läs- och skrivportalen, Skolverket, har man kunnat prova olika idéer kring lektionsupplägg om textläsning och textsamtal och  också utvärdera egna och andras erfarenheter.

Samtalens innehåll har varierat mycket på grund av att pedagogerna verkar inom olika ämnen och stadier och har olika infallsvinklar kring läsande och skrivande. Mer än halvvägs in i projektet konstaterade deltagare att man behövde lägga både extra tid och engagemang för att öva och pröva men också att det gav nya tankar och perspektiv för många pedagoger.

Tempot  har uppfattats som lagom och har gjort det möjligt att hinna testa olika moment flera gånger, kanske med olika utgångspunkter av det som presenteras, men också att det gett nya tankar och perspektiv för många pedagoger.

Nya metoder med berättaransikten och tankeböcker

-Det är fantastiskt, roligt och bitvis svårt, berättar Mari Hallengren, lärare årskurs 3 Nyhamnsskolan, efter att ha deltagit i utbildningen. Roligt för att barnens respons har varit så positiv, svårt för att hon som pedagog inte har använt en del av dessa metoder tidigare och tanken är att man ska pröva de olika modellerna direkt i sin undervisning.

Ett berättaransikte på whiteboardenMari har arbetat med öppna frågor i textsamtal även tidigare, men då mestadels i muntlig form, då  pedagogen har stora möjligheter att leda diskussionen vidare. Skillnaden nu är att man får nya metoder att pröva, till exempel genom att gemensamt göra ett så kallat ”Berättaransikte”, då man går igenom en texts olika delar och genom en typ av läslogg, så  kallade ”Tankeböcker”.

Eleverna tar gemensamt del av texter som de sedan får öppna frågor att reflektera kring. I klassen har man  läst boken ”Jag är avundsjuk” av Brian Moses och sedan arbetat med frågor som; Hur kan du tänka om du skulle känna dig avundsjuk? Skulle du kunna ta hjälp av hur flickan i boken tänkte när hon ville sluta känna sig avundsjuk? och så vidare.

Vid nästa lektionstillfälle följde man upp  och reflekterade kring det som barnen har tänkt och sedan skrivit. Allas tankar kan bli synliga, inget är rätt eller fel. Tanken har gjort en resa.

– Fortbildningen har gett mig tid och möjlighet att reflektera kring användandet av textsamtal i undervisningen, vilket man inte alltid tar sig tid till i vanliga fall, säger Mari.

Läslyftet 2015

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Skolverket erbjuder ett nationellt läslyft under läsåret 2015-2016, som kommer att fortgå och gradvis utvecklas med moduler för gymnasiet och förskolan, fram till 2018. De skolor som anmäler sitt intresse och blir utvalda får hjälp med finansiering  i form av handledar- och processledarutbildning, men själva portalen är öppen även för  icke deltagande skolor, så det är fullt möjligt att organisera ett eget läslyft på den enskilda skolan.

Läslyftet anordnas som en kollegial fortbildning för lärare och annan personal inom skolan, till exempel skolbibliotekarier, med syfte att stimulera lärare inom olika ämnen att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Detta efter flera års sjunkande resultat för svenska elever i bland annat PISA-undersökningar.

/Birgitta Stjernström Cronberg, Nyhamnsskolan Höganäs
birgitta.cronberg@hoganas.se

Information om Läslyftet