Analysgrupper som kollegialt lärande på förskolan

bild på analysgruppen

Dalhems förskola i Helsingborg är hittills den enda förskolan i världen som arbetar med analysgruppsmetoden i sitt systematiska kvalitetsarbete.

En analysgrupp består av pedagoger och skolledare som tillsammans analyserar ett problem för att så småningom kunna göra en adekvat handlingsplan och sätta adekvata handlingar i verket. Arbetet genomförs systematiskt under cirka två år  i åtta steg som börjar med identifiering av problem och slutar med utvärdering. Ett analysgruppsarbete förutsätter ett kollegialt lärande och  främjar samtidigt ett sådant lärande.

Analysgruppen på Dalhems förskola startade sitt arbete i slutet av augusti 2015. De ses minst en gång var tredje vecka med mig som extern coach som stödjer och utmanar processen. Mellan träffarna förankrar de arbetet bland sina kollegor. Att göra det kontinuerligt är viktigt. Görs inte det är inte personalen med på noterna och då skapas inte heller förutsättningarna för att förbättra det som är ett dilemma i verksamheten.

Genom att använda sig av data som faktiskt säger något annat än gruppens magkänsla och också genom att systematiskt presentera arbetet för kollegorna utanför gruppen och få deras input har arbetet på Dalhems förskola landat rätt. De arbetar med att förbättra kommunikationen mellan avdelningarna och mellan personalen.

Genom att samla, analysera och tolka data har vi  kommit fram till att den bristande kommunikationen till stor del beror på  att vi lyfter frågor i fel forum, skriver gruppen i sin dokumentation.

– Detta blev uppenbart när vi under ett par veckor i kollegiet observerade och markerade för varandra när frågor lyftes vid fel tillfälle, resonerar pedagogerna i analysgruppen.

– Ja, jag upptäckte att jag också lyfter frågor i fel forum, säger Itka, en av pedagogerna i gruppen.
Detta blev hon medveten om tack vare att kollegorna gjorde henne uppmärksam på det.

Det kollegiala lärandet på Dalhems förskola har bestått i att analysgruppen har definierat och bevisa sitt problem. I deras fall rör det sig alltså om brister i kommunikationen mellan avdelningar och personal. I det kollegiala lärandet är det viktigt att basera sina antaganden på det som kan observeras. I analysgruppen på Dalhems förskola är det förskolechefen som i pedagogernas underlag inför medarbetarsamtal har sett att ca 70% av personalen upplever att man tappar energi p.g.a brister i kommunikationen.

– Hade vi inte tagit fasta på faktiska data hade vi blivit vilseledda. Då hade vi trott att det var brister samarbetet mellan förskolornas avdelningar som var vårt problem, för det var vad vår magkänsla sa, säger Helén Ekberg Witting, förskolechef på Dalhems förskola.

Med vår syftar hon på dem som deltar i analysgruppen.

– När vi tittade närmare på vad pedagogerna egentligen skrev var det bristande kommunikation som pekades ut.

Pedagogerna i analysgruppen har också fått erfara att förankringsarbetet bland kollegorna blir en sätt att kontrollera om de upplever analyserna som troliga eller inte.

– Första gången vi presenterade våra analyser om att orsaken till vårt definierade dilemma skulle vara ett bristande samarbete märkte vi att kollegorna var tveksamma och inte riktigt höll med. Då frågade vår coach om vi verkligen har dragit rätt slutsats. Vi satte oss med vår data igen, kom fram till en ny hypotes där vi antog att den bristande kommunikationen beror på att vi lyfter saker i “fel forum”. Då kände kollegorna plötsligt igen sig, summerar Helén när hon berättar om gruppens process för sina chefskollegor.

Trots att gruppen alltså har träffats och haft systematiska samtal så visar det att det kan bli fel. Här har vi ett tydligt exempel på vad som är en utmaning i kollegialt lärande, en utmaning jag relativt ofta stöter på och som också lyfts fram i forskning. Det finns risk för att de som lär tillsammans i någon form av lärgrupp bekräftar varandra och de tankar och erfarenheter som läggs på bordet. Det är dessutom vanligt att vi som individer lyfter fram information som vi vet blir bekräftad av andra. Det tillhör vår natur, vilket också förstås utmanar det kollegiala lärandet. Risken som blev mest uppenbart för den här gruppen var att de utgick från hur de, inom gruppen, intuitivt formulerade problemet och sedan lika intuitivt vid en första anblick tolkade undersökningsresultat så att resultaten bekräftade det som de trodde på. Ett mer vetenskapligt förhållningssätt där du granskar data även ur andra perspektiv kan alltså ge andra svar.

I det kollegiala lärandet är det viktigt att bli utmanad och i analysgruppen blir du inte bara utmanad av den externa coachen, utan även av den data som finns tillgänglig och av övriga kollegor.

Analysgruppen på Dalhems förskola består av Helena Forsberg, Itka Andersson, Karin Johnsson Agardh, Marie Ahlfors, Pia Umenmark, Åsa Sjöstedt, Helen Ekberg Witting och Nina Pringle.

Text: Jaana Nehez

Analysgruppcoach
Strategisk utvecklare
Ph D i pedagogiskt arbete