Möte med Åsa och Nina: Våga fråga och suicidprevention i skolan

två kvinnor

Åsa Ottosson och Nina Jönsson arbetar på Elevhälsan i Helsingborg och har tagit fram materialet Våga fråga för dig som behöver stöd i arbetet med suicidprevention i skolan. Här berättar de om bakgrunden till arbetet och hur materialet kan användas.

Skolan är barn och ungas arena. Där möter eleverna vuxna varje dag som ansvarar för deras utbildning, sociala utveckling, trygghet och välmående. Skolan är en del av samhället och eftersom barns och ungas psykiska hälsa är en viktig samhällsfråga, behöver alla som möter elever på skolan ta ett gemensamt ansvar för att motverka psykisk ohälsa. Det finns behov av att arbeta för att minska stigmatiseringen, erbjuda en hjälpande hand och framför allt rusta våra barn och unga för livets utmaningar via utbildning, kunskap, dialog och relationsskapande. Vi inom skolan kan försöka göra vår del i det gemensamma arbetet för att barn och unga idag ska få må bättre.

Genom att kompetensutveckla all skol- och elevhälsopersonal inom suicidprevention samt ge suicidpreventiva insatser i skolan till eleverna, så är förhoppningen att det leder till att all skol- och elevhälsopersonal känner sig trygga och har stärkt sin kompetens i att uppmärksamma, hantera, informera och ha dialog med elever om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicid.

Vilka är ni och vad gör ni när ni inte jobbar med suicidprevention? Berätta något om ert arbete som ni är extra glada eller stolta över.

– Jag, Åsa, arbetar som skolkurator på Elinebergsskolan sedan över 20 år tillbaka och trivs väldigt bra med mitt jobb. Där har vi ofta arbetat mycket tvärprofessionellt med både elevhälsan, pedagoger och skolledning och med elevernas bästa i fokus. Det främjande och förebyggande arbetet har fått ta stor plats. Dessutom så har Nina och jag tidigare arbetat där tillsammans under nästan 10 år och hade då möjlighet att jobba med olika idéer och projekt ihop.

– Jag, Nina, arbetar som skolsköterska på Tycho Braheskolan sedan ett par år tillbaka och har arbetat som skolsköterska i mer än 20 år. Som skolsköterska är man priviligierad som får träffa alla elever på hälsobesök/samtal vilket är oerhört roligt och meningsfullt. Liksom Åsa så brinner jag för det främjande och förebyggandet arbetet i skolans värld. I Åsas och mitt gemensamma arbete är vi särskilt stolta över det ANDT preventiva arbetet som vi tog fram 2020 tillsammans med stadens ANDT samordnare och Verktygslådan.

Varför fick ni det här uppdraget? Berätta om det arbete ni gjort med suicidprevention i skolan.

– Vi har båda två haft förmånen att gå en projektledarutbildning för ett par år sedan och det tillsammans med vårt engagemang i arbetet med psykisk hälsa/ohälsa ledde fram till att vi fick frågan om att ta oss ann detta uppdrag. Uppdraget med suicidprevention i skolan kommer ursprungligen från politiken i staden, som också uppmärksammat suicidfrågorna på en förvaltningsövergripande nivå, som stadens suicidpreventionssamordnare Linnea Hasslin ansvarar för.

– Arbetet med suicidprevention i skolan har gjorts tvärprofessionellt och i samverkan med både externa och interna aktörer som till exempel BUP, Ung HBTQI, elevkårer, stadens suicidsamordnare (SOF), rektorer, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator. Vi har även haft ett samarbete med Norrköpings kommuns skolpsykologer som är de som ursprungligen tog fram handboken Våga Fråga och som vi har inspirerats mycket av.

Vem har nytta av materialet? Hur kan man använda sig av det?

– Att gå utbildningarna som ingår i detta paket, Stör Döden och Livsviktiga snack i skolan via Hbg Learns, är det första som all personal bör göra för att stärka sin kompetens och bli trygga i att våga fråga och lyssna.

– Handboken riktar sig till all skol- och elevhälsopersonal inom Helsingborg stads kommunala skolor och är tänkt att användas som stöd i arbetet med elever med psykisk ohälsa och självmordstankar. Handboken är ett konkret stöd både i det preventiva och mer akuta läget.

Om man som pedagog är orolig för någon elev, vad ska man göra?

– Våga fråga och agera! Ta hjälp av andra professioner och kollegor runt dig. Var aldrig tyst om självmordstankar!


Arbetet med suicidprevention i skolan består av handboken Våga fråga samt information och råd för hur de som arbetar i skolan kan upptäcka, möta och hänvisa barn och unga med psykisk ohälsa vidare. Som komplement har arbetsgruppen också tagit fram mallar, affisch och folder som kan delas ut till elever och hängas upp på skolorna.

För att sprida denna viktiga kunskap till fler skolor och kommuner så går det bra att ta del av materialet som finns tillgängligt på Helsingborgs stads intranät.

brygga vid havettext i bild: Våga fråga!