Miljögruppen som arbetar för ett hållbart lärande

Inom Slottsvångens förskolor pågår sedan många år tillbaka ett kreativt samarbete mellan miljöombuden. De driver förskoleområdets miljögrupp där representanter från alla förskolor finns med, två från de större förskolorna och en från de mindre. Gruppen består av sex energiska och drivande miljöombud som alla arbetar för att skapa en hållbar förskola.

Viktigast av allt är, enligt gruppens medlemmar, såklart att så ett frö hos barnen om ett medvetet förhållningssätt till miljö och klimatfrågor så att de får en förståelse för vad hållbar utveckling innebär. Förvaltningens miljösamordnare, Mónika Rüll Lundin och Emma Sjöberg träffade en solig eftermiddag tre av miljögruppens representanter, Gith, Louise och Lena.

Louise berättar att miljögruppen i början hade mycket fokus på det praktiska, som att sopsortera och att lära barnen att värna om naturen för att skapa relationer till allt levande. Men arbetet har utvecklats och blivit mer och mer komplext. Basen i arbetet är Grön Flagg-certifieringen som gruppen tycker ger bra systematik i arbetet. Grön Flagg erbjuder massor av inspiration och material som de använder flitigt.

Varför ska man ha en miljögrupp?

 • Vi blir starka som grupp. Vi tycker att det ger oss en ökad möjlighet att påverka våra kollegor i rätt riktning. Vi blir trovärdiga som grupp och har dessutom fått mandat från vår chef att utveckla vårt gemensamma hållbarhetsarbete. Vi blir starka tillsammans och kan uträtta mer än om vi agerat som enskilda miljöombud i våra respektive verksamheter. Vi vill ju bidra till att barnen förstår vad hållbar utveckling innebär.
 • Det är lättare att få till kontinuitet i arbetet. Vi träffas en gång i månaden så arbetet följs hela tiden upp och utvecklas efter hand.
 • Vi får en samsyn på egenkontrollrutiner.  Miljögruppen ansvara också för egenkontrollrutiner vad gäller miljö- och hälsoskyddsrutinerna. Det underlättar när vi kan diskutera i gruppen och på så sätt skapa en samsyn kring rutinerna.

Ledningens roll i miljögruppens arbete

 • Ledningen ger mandat. För att vi ska kunna lyckas bedriva ett trovärdigt och bra arbete med stor genomslagskraft är det avgörande att vi fått mandat från ledningen att göra detta. Vi har fått ett större och större utrymme på våra arbetsplatsträffar där miljö- och hållbarhetsarbetet är en stående punkt på dagordningen. Så frågorna tappas aldrig bort och det finns en kontinuitet i uppföljningen.
 • Ledningen lyssnar. De idéer som vi i miljögruppen kommer med blir ofta positivt bemötta och många gånger genomför vi de aktiviteter och förslag som vi framfört. Det finns en systematik i arbetet som gör det enkelt för ledningen att följa vårt arbete.

Tips på aktiviteter som miljögruppen kan driva:

 • Olika tema/fokusveckor så som earth hour vecka med aktuella miljö och klimatfrågor i fokus. Att knyta an till det som händer i omvärlden är viktigt.
 • Arbeta in er egen ”miljöårsklocka” i verksamhetens ordinarie årsklocka.
 • Genomför miljölopp för barnen där ni tillsammans firar verksamhetens miljöarbete.
 • Gör saker som syns och kan uppmärksammas av föräldrarna. Vi hade till exempel en isinstallation utomhus som fick stå och smälta för att väcka frågor, diskussioner och tankar hos såväl föräldrar som barn.
 • Bedriv odling av olika slag, gärna både ute och inne. Vi odlar både med och utan jord. Alla förskolor i området har fått hydroponiska odlingslådor där frö sätts direkt i en näringslösning.
 • Plastsmart arbetsplats- rensa ut onödiga plaster i verksamheten, allt från leksaker och glitter till köksutensilier.
 • Skapa en digital plattform till exempel i google drive dit alla medarbetare har behörighet och kan lägga olika inspirationsdokument och tips på olika arbetsmetoder för lärande för hållbar utveckling.