Analysgrupper för databaserade beslut i skola och förskola

I samarbete med Kommunförbundet Skåne och Universitet i Twente i Holland har en skola i Landskrona och åtta skolor i Helsingborg nu inlett ett arbete med analysgrupper.

Arbetet ska till att börja med pågå under ett år och går ut på att i grupper på skolnivå utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med stöd av ett vetenskapligt förhållningssätt och en metod, Datateam procedure, utvecklad av forskare vid universitet i Twente. Metoden används sedan ett par år tillbaka av pedagoger i Nacka och forskas nu av bland annat Ulf Blossing, docent vid Göteborgs universitet.

analysgrupper

Konkret går arbetet ut på att sex till åtta lärare och rektorer på en skola arbetar med en modell som består av åtta steg: problemdefinition, hypotesformulering, datainsamling, kontroll av datakvalitet, dataanalys, tolkning och slutsatser, förslag till och genomförande av förbättringsåtgärder samt utvärdering i en cyklisk process.

Analysgruppen träffas regelbundet med ett stödmaterial som utgångspunkt. Arbetet genomförs utifrån principer om kollegialt lärande och analysgruppen får också coachning var tredje eller fjärde vecka. Coachen stödjer gruppen att följa modellen och är behjälplig i metoder för datainsamling och dataanalys.

I slutet av augusti kickade arbetet igång och förhoppningen är att det kan säkerställa att beslut fattas med utgångspunkt i fakta i stället för utifrån magkänsla och hypoteser som inte är underbyggda med fakta.

De deltagande skolorna är Seminarieskolan i Landskrona, Bårslövs skola, Dalhemsskolan, Mörarps skola, Nicolaiskolan, Tycho Braheskolan, Tågaborgsskolan och Västra Berga skola från Helsingborg samt Dalhems förskolor i Helsingborg.

Det är första gången metoden används inom förskolan, vilket gör att forskargruppen i Twente följer arbetet med stort intresse. De problem som skolorna och förskolan arbetar med är skiftande och rör sig om allt från dåliga resultat i ett specifikt ämne till problem med elevers hälsa och sociala situation.

Coacher för analysgruppsarbetet är Katarina Anjert, Landskrona stad samt Andreia Balan, Lisbeth Gyllander Torkildsen och Jaana Nehez, Helsingborg stad.

/Jaana Nehez, strategisk utvecklare Helsingborg.