Studiehandledning – rätten till kunskap

I det mångkulturella Helsingborg berikas våra skolor av olika kulturer och språkliga bakgrunder. I sin tur berikas våra klassrum med elever med olika språk och kunskaper. Detta ger våra skolor fantastiska möjligheter och utmaningar i uppdraget med språk- och kunskapsutvecklande arbete och i vårt viktiga arbete med  mottagandet av våra nyanlända elever.

Språkutvecklingen är en central del av alla elevers lärande i alla ämnen. Elever behöver få möjlighet att utveckla både sitt vardagsspråk och ett skolspråk inom alla ämnen för att kunna utveckla sina ämneskunskaper. Många gånger kan elevers svårigheter med att visa och utveckla kunskaper i olika ämnen ha en språklig grund. Precis som det finns olika kunskapsnivåer bland våra elever så finns det också olika språkliga nivåer. För våra nyanlända elever är det ansträngande och tidskrävande att studera på ett språk som inte är elevens modersmål eftersom eleven ska lära sig både det nya språket och ämnesinnehållet samtidigt. I många fall blir det svårt för läraren att bedöma elevens kunskaper i ämnet eftersom det är ett språkligt hinder att  uttrycka sina kunskaper på svenska. Det handlar om att ge eleven möjlighet att få uttrycka sina kunskaper på sitt starkaste språk, modersmål eller starkaste skolspråk, parallellt som de lär sig behärska svenska.

Många flerspråkiga elever når inte kunskapsmålen för skolans olika ämnen på grund av språkliga hinder. Enligt Skolverket kan möjligheterna för ökad måluppfyllelse bland våra nyanlända elever öka märkbart om de ges möjligheter att använda alla sina språk för kunskapande. Genom studiehandledning på modersmålet ger vi eleverna stöd och verktyg för att utveckla både språk och kunskaper.

Enligt skollagen har en  elev som inte klarar av att följa ämnesundervisningen på svenska rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om eleven riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Skolan ska ge alla elever möjligheter att nå så långt som möjligt i sitt kunskapande.

Varför är studiehandledning viktigt?

Syfte med studiehandledning är att stödja undervisning i olika ämnen och stimulera utvecklingen av språket. Den största fördelen med det är att eleven får möjlighet att kommunicera och uttrycka sina kunskaper på sitt modersmål. Det är viktigt att eleven får kunskaper i olika ämnen, lär sig ord och begrepp på både modersmål och på svenska samt utvecklar sin studieteknik. Studiehandledning på modersmålet kan ges antingen i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning eller i form av särskilt stöd. Studiehandledning på modersmålet kan ges under en lång eller kort tidsperiod, beroende på elevens behov. I Skolverkets stödmaterial , Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever får rektor och skolans personal stöd för hur studiehandledning kan organiseras och genomföras.

Studiehandledning Framgangsfaktorer
Framgångsfaktorer för studiehandledning

På Modersmålsenheten i Helsingborg arbetar 80 modersmålslärare, som i sin tjänst även har i uppdrag att ge studiehandledning. Vi kompetensutvecklar oss på olika sätt inom området och vår målsättning med studiehandledning är att utveckla elevernas kunskaper, språk och självkänsla. Vi vill bygga på elevernas styrkor och ser elevernas olika språk som resurser för att utveckla kunskap. Utveckling av modersmålet och andraspråket gör att kunskapsinhämtandet underlättas, vilket i sin tur gör att självkänslan ökar. Studiehandledningen kan ses som den språkliga bro som förenar elevens modersmål/starkaste skolspråk, kunskapande och utvecklingen av det nya språket svenska.

För att vi, som modersmålslärare, på bästa sätt ska kunna ge en kvalitativ studiehandledning  behöver vi samarbeta med skolans ämneslärare. Vi behöver förbereda oss genom att vara väl insatta i ämneslärarens planeringen, vilka punkter i läroplanen som ska tas upp under lektionen samt med vad och hur eleven behöver stöd.

kartlaggning av eleven
Kartläggning av eleven

Ofta ger vi studiehandledning i klassrummet och jobbar tillsammans med ämnesläraren. Fördelarna med denna modell är att på så sätt blir studiehandledning integrerad med den ordinarie undervisningen och eleven kan direkt be om hjälp när hen behöver det. Våra erfarenheter och kunskaper har lärt oss att studiehandledning under lektionstid oftast fungerar men inte alltid. Ibland har eleven alldeles för lite språk- och ämneskunskap för att kunna följa undervisningen direkt i klassrummet och i dessa fall kan det vara  bättre att genomföra studiehandledning före lektionen. På det sättet får eleven möjlighet till förförståelse inom ämnet på modersmålet. För de som har kommit långt i utveckling av det svenska språket är ofta studiehandledning efter lektionen rätt tillfälle för att gå igenom och eventuellt förstärka vissa ord och begrepp så att de verkligen sitter. Det är viktigt att vi är flexibla i olika modeller för studiehandledning för att vi ska kunna möta elevernas olika behov.

Röster från ämneslärare, elev och studiehandledare

Bonnie Djurberg är lärare i svenska och so på Tågaborgsskolan och tycker också att studiehandledning på modersmål är en viktig resurs för att nå framgångar. Hon arbetar i åk 6 och i hennes klassrum finns det 18 olika nationaliteter.
– Det är så viktigt att en gång i vecka kommer en lärare som pratar elevens modersmål. Det bli en helt annan interaktion. Studiehandledaren känner sina elever väl och kan snabbt avgöra vilka svårigheter en viss uppgift har och hur man jobbar för att lösa den. Oftast sitter studiehandledaren i klassrummet och stöttar eleven när det behövs, säger Bonnie.

Enligt Bonnie är det viktigt att eleverna få vara kvar i klassrummet eftersom eleven ska känna sig inkluderad i den ordinarie undervisningen. Men ibland behöver eleverna enskild hjälp med sina uppgifter och då kan det vara bättre om studiehandledaren sitter i ett angränsande rum tillsammans med eleven. Nackdelen med den senare modellen är att det blir svårare för ämneslärare och studiehandledare att samarbeta under lektionstiden. Samarbetet är en av de viktigaste faktorer för att studiehandledning ska ge resultat.
– Vi jobbar mycket i grupp i vårt klassrum, och att visa att vi lärare kan samarbeta är en bra förebild för våra elever, tycker Bonnie.

Vi har även intervjuat Ali, en av våra nyanlända elever från Afghanistan,  som började på ett av stadens Språkintroduktionsprogram för 4 månader sedan. Där studerar han engelska, svenska, matte och samhällskunskap. Skoltiden är viktig för honom och han är helt övertygat att med hjälp av studiehandledning kan han lära sig språket och utveckla kunskaperna i olika ämnen snabbare. För honom är det viktigt att få lära och visa sina kunskaper på sitt starkaste språk samtidigt som han lär sig svenska. Ali har två timmar studiehandledning i veckan, en i matte och en i samhällskunskap. Han får studiehandledning efter lektionen och den modellen passar honom just nu. Då får han möjlighet att repetera och fördjupa det som läraren undervisat i klassrummet. Ali har goda kunskaper i matte, men han behöver hjälp med att förstå det svenska ”mattespråket”. Han vill gärna fortsätta ha studiehandledning tills han känner sig trygg med det svenska språket.

Avslutningsvis kan du se filmen där Sahar, modersmålslärare som ger studiehandledning på arabiska, berättar om hur hon arbetar med eleverna på ett av stadens Språkintroduktionsprogram:

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Länkar till Skolverkets stödmaterial:

/Webbgruppen Modersmålsenheten, Helsingborg