Alla lärloopar i ifousprojektet Digitalisering i skolan

två lärare med huvudet i en spann

15 oktober 2014 publicerades ett första inlägg i bloggen ronnowska.wordpress.com. Det författades av oss, Heléne Ahlm och Henrik Ihse, gymnasielärare i hotell respektive matematik. Bakgrunden till detta var att samtliga lärare i vårt arbetslag på en APT presenterats för Ifousprojektet Digitalisering i skolan och uppmanats att delta. Vi anmälde oss och sen gick tiden tills vi en dag kände att vi ville hitta på något nytt och kastade oss rakt in i Lärloop 1.

Lärloop 1 – nuläge

Några av frågorna vi reflekterade kring var: Vad avspeglar olika sätt att möblera ett klassrum? Kan man använda väggar och fönsterkarmar på annat sätt? Spelar färgsättningen i klassrummet någon roll? Vi fastnade framför allt för fönsterkarmarna och tyckte det var kul att kontakta och skicka bilder till en art designer för att be om förslag. Vi var inte helt seriösa, men vi hade mycket roligt och humor ger positiva effekter på oss som människor och med det även på oss som lärare. Exempelvis började vi samarbeta mer även i andra sammanhang och knöt samman våra ämnen.

Lärloop 2 – design för lärande

Ett exempel på detta presenterade vi i Lärloop 2. Det handlade om ett samarbete mellan matematik och evenemang med utgångspunkt i Nobelmiddagen. Uppgiften var att eleverna skulle möblera rummet så effektivt som möjligt. Vi utnyttjade instrument från byggprogrammet och eleverna gjorde skalenliga ritningar på sina ipads. Eleverna blev på kort tid små arkitekter. Med intresse kommer vilja att utveckla förmågorna.

Lärloop 3 – multimodala gestaltningsformer

I Lärloop 3 smällde vi ihop kurserna Matematik 1a och Reception. Eleverna filmade rollspel i receptionen där beräkning av moms ingick. Vi kunde använda dessa filmer i undervisningen även bland andra elever. Ett utmärkt exempel på att helheten ibland blir större än summan av delarna. Ett pedagogiskt Big Bang med en doft av holism. Detta ville vi ta fasta på och i nästa fas involverade vi även branschen.

Lärloop 4 – formativ bedömning

Draknästet i Lärloop 4 knöt samman bransch, skola och formativ bedömning i ett starkt ögonblick av filmisk framgång. Med utgångspunkt i televisionens förlaga skapade vi ett eget Draknäste där elever presenterade sina UF-företag framför kritiska drakar hämtade från näringslivet. Detta filmades naturligtvis, varpå vi kunde använda den digitala tekniken till senare kamratbedömning. Formativt, fungerande och framgångsrikt. I samband med denna del i projektet kom vi in på en intressant diskussion kring begreppet aktionsradie och förmågor sammanfattad nedan.

livetradie
Aktionsradie

Progressionen hos en elev kan ses ur två aspekter, kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa aspekten innebär en progression inom förmågorna, där exempelvis eleven i kurserna Matematik 1a och Entreprenörskap utvecklar kommunikationsförmågan. Denna förmåga är inte specifik för dessa kurser, utan kan tränas i andra kurser. Naturligtvis ska eleven visa förmågan på kursernas centrala innehåll för att nå ett visst betyg i kursen, men det går att träna förmågan i andra ämnen och även utanför skolans värld. Detta gäller flera förmågor. Den kvalitativa aspekten kan utvecklas både på djup och bredd. En utveckling av djup innebär en större förmåga till abstraktion eller en större säkerhet i användandet av förmågan. En större bredd innebär att förmågan kan användas inom fler områden. Då talar vi om aktionsradie för en viss förmåga. Täcker denna hela det centrala innehållet så har eleven maximerat bredden. Vi skulle vilja påstå att eleven då också har en aktionsradie som täcker hela livet, både yrkesliv och samhället i stort.
Läs mer: Lärandemål och progression och Pang och reflektion

Lärloop 5 – källkritik

Något som är viktigt i hela en människas liv är ju förmågan till källkritik. Lärloop 5 rörde sig i dessa domäner och vi inledde med ett samarbete mellan Matematik 1a och Logi där vi initialt tolkade statistik i form av tabeller och diagram rörande beläggning och olika boendeformer. Vi kom då in på huruvida vi kan lita på denna statistik och att diagram kan vara vilseledande. Härifrån vidare till källkritik i stort och sen rakt in i “bilden av dig på internet”. SMACK! Eleverna reflekterade exempelvis kring vilka spår de lämnar efter sig på nätet.

Lärloop 6 – utvärdering av digitala lärresurser

I Lärloop 6 har vi gjort utvärderingar av digitala lärresurser i matematik, King of Maths 2, och logi, Bättre vardag. Vi är mitt inne i en sammanfattning av detta, och med denna text har vi gjort en sammanfattning av vår blogg i Ifousprojektet. Det är med ett leende på läpparna vi tänkt igenom vad vi gjort. Det mesta var ju riktigt bra! I betraktarens öga väntar den digitala framtidens förväntningar.

Text: Heléne Ahlm och Henrik Ihse, gymnasielärare i hotell respektive matematik, Rönnowska skolan.