Brobyggarna – en länk mellan skola och familj för romsk inkludering

En brobyggare i skolan arbetar med att vara en länk mellan familj och skola för barn och elever med romsk bakgrund. I Helsingborg finns idag tre stycken brobyggare som arbetar i skolan. Brobyggarna arbetar med relationer till barn och föräldrar, de informerar skolledning och personal om romsk kultur och historia, de får studera och idag arbetar de även som modersmålslärare till viss del.

Brobyggarna har uppkommit utifrån det nationella projektet Romsk inkludering 2012-2032. Det övergripande målet med projektet kommer ur En strategi för romsk inkludering och innebär att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering.

Om projektet med Brobyggare i Helsingborgs skola

Helsingborg utsågs 2012 till att bli en av fem kommuner i en pilotverksamhet som syftar till att påskynda utvecklingen mot det övergripande målet för romsk inkludering. Tanken är att de fem kommunerna ska ta fram goda arbetssätt som sedan ska kunna spridas och användas i andra kommuner.

Övergripande är uppdraget för brobyggarna att stötta och motivera barn och elever i skolan. I deras uppdrag ingår att studera 50 %, att arbeta med romers kultur och historia samt med pedagogik.

– Det började med att vi satte upp en målsättning. Vi utgick från de som hade modersmålsundervisning och fann två skolor som toppade och tänkte att “Vi börjar där”, säger Jan Lilja som är ansvarig för brobyggarna i skolan i Helsingborg.

– Efter kontakt med rektorerna fick vi träffa skolledningen och berättade om projektet.  Därefter erbjöds skolledningen information om romsk kultur och historia, och sedan fick brobyggarna informera personalen på en arbetsplatsträff. Tanken och förhoppningen var att det hela skulle upplevas så positivt att det skulle sprida sig till andra skolor. Och så blev det!

Relationen till familjen en viktig del i arbetet

Idag har brobyggarna varit ute i 15 olika skolor. De har informerat skolledning och personal och på ett antal skolor har de även hållit föredrag för eleverna. En del av uppdraget är också att titta på de elever som inte gått i skolan alls och utifrån hur länge barnen varit borta från skolan läggs det upp en strategi för att få de tillbaka till skolan.  Här hjälper brobyggarna till genom att skapa relationer med både föräldrar och barn och på så sätt få dem till skolan.

Senare året har brobyggarna också utvecklats som en brygga mellan skola och hem genom att de deltagit på utvecklingssamtal, elevrådskonferenser och möten där föräldrar, lärare och någon gång även socialtjänsten varit med. Jan menar att med hjälp av brobyggarna har dessa möten lett till positiva situationer som inte varit möjliga att nå på samma sätt utan dem.

– Brobyggarna har även varit med på studiedagar och utflykter, vilket gjort att de romska barnen har fått följa med vilket de kanske inte hade fått göra annars. Det har ju också betytt jättemycket.

När Jan berättar om hur brobyggarna har arbetat uttrycker han en tro på att det behövs ännu fler brobyggare och han säger att:

– Det finns ju ett ganska stort mörkertal när det gäller de romska barnen och vi vet egentligen inte hur många vi har. När brobyggarna först kom till en av skolorna var det på en rast, för att kunna bekanta sig på ett enkelt sätt med barnen och skapa lite relationer. Det började med att de frågade några barn vad de gjorde och vilka de var. När barnen berättade kom det fram någon mer som sa: Ja, men jag är ju också rom. Får jag också vara med!

De tre brobyggarna arbetar idag även som modersmålslärare.

– Våra brobyggare har ju visat framfötterna, varit jätteduktiga och utvecklats oerhört mycket. Det har vi tryckt på för att det är viktigt med positiva förebilder för de romska barnen, att de får en chans att ha förebilder bland ungdomar som lyckas och tycker det är viktigt med utbildning, fortsätter Jan.


Läs mer om hur Helsingborgs stad jobbat med romsk inkludering på stadens intranät (uppdaterad länk 2022-07-04)