”Goda tankar och idéer är ju till för att stjälas”

På morgonen den 6:e september strömmade hundratals lärare in i Sundspärlans kongressanläggning i Helsingborg. Den stora konferensen för BFL, Bedömning För Lärande, gick av stapeln.

Ett samarbete mellan Helsingborgs stads skolor och Malmö stads skolor hade skapat förutsättningar för denna heldag. Dagen var fylld av föreläsningar med både inbjudna föreläsare och forskare men också många lärare som delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter från det dagliga arbetet på olika skolor.  I morgonvimlet kunde jag se många möten, förväntan inför dagens program och också spänning kring logistik, praktiska frågor och teknik. Tack vare ett gediget bakomliggande planeringsarbete och många hjälpande händer verkade allt flyta på som förväntat.

Ett konferensupplägg där lärare får möta både professionella föreläsare och kollegor som beskriver sitt praktiska arbete och sina erfarenheter, ger goda förutsättningar för att man som lärare inte lämnar en dags fortbildning med huvudet fullt av frågetecken inför hur teori och praktik ska kunna vävas samman. Särskilt intressant var det att så många lärare tog mod till sig och visade upp sitt och sina kollegors arbeten. Kanske håller Jante på att drivas bort från skolans värld. Under en hel dags föreläsningar uppstår också flera, korta tillfällen till reflektion och samtal kollegor emellan, vilket ljudnivån under pauserna vittnade om.

”Goda tankar och idéer är ju till för att stjälas”, som en av dagens föreläsare klokt påpekade.

Utvecklingsområden i den egna verksamheten

Intrycken från min förmiddag på konferensen var många. Begreppen kring BFL trängs nu och behöver smältas och finna sina sammanhang.  Formativ bedömning, delaktighet, autonoma elever, feedback, kamratrespons, självskattning, self-efficacy, matriser, tydlighet, mål och så vidare. Efter en dag som denna är det viktigt att lärarna får tid för ytterligare reflektion och samtal kollegor emellan för att hitta sina utvecklingsområden i den egna verksamheten.

Förutom Anders Jönsson inledande föreläsning hade jag möjlighet att följa två lärarföreläsningar. Den ena hade fokus på elevers lärande och den andra på implementering av BFL-arbetet på en skola i Malmö.

Meliha Muftic delade frikostigt med sig av sina erfarenheter från sitt arbete på Söderkullaskolan i Malmö. Hon gav tips om många praktiska redskap och rutiner för arbetet med BFL i de lägre årskurserna.

Anna Sillén och Petra Jensen från Husieskolan beskrev hur de lyckats få till ett gemensamt förhållningssätt kring BFL genom att rensa i skolans alla projekt. Med stöd av skolledning och Pedagogisk Inspiration i Malmö har de genomfört en gedigen fortbildning, organiserad i litteratur- och samtalsgrupper med kollegialt lärande. En återkommande viktig fråga som föreläsarna uppmanade kollegor att ställa inför olika didaktiska val var: ”Gagnar detta mina elevers lärande?”

I slutet av Anna Gullbergs presentation fann jag följande citat av Albert Einstein. Han skulle ha varit en given föreläsare på den stora BFL-konferensen!

Everybody is a genius.
But if you judge a fish by its ability to climb a tree,
it will live its whole life believing that it is stupid.

Anita Jönsson
Språk-, läs- och skrivutvecklare, avdelningen för lärandestöd, Helsingborg.