Identifiera och konfrontera språkideologier i engelskklassrummet

I ett språkklassrum finns onekligen språkideologier som påverkar hur vi ser på, tänker om, och konfronterar olika språk. I en skola som ska förmedla ett neutralt budskap och som ska vila på grundtanken om objektiv undervisning ger språkideologier upphov till problem.

Följaktligen syftar denna uppsats till att visa på hur språkideologier kan identifieras, exempelvis genom att studera hur styrdokument utformats eller genom att reflektera över hur vi tänker kring språk som olika i en hierarki av språk. I denna uppsats redogörs för en rad dilemman som uppstår till följd av ideologiska inslag i undervisningen.

Aktuella studier av klassrumsmiljöer presenteras i denna uppsats som vittnar om en rad problem som ideologi i språkundervisning medför. Vidare finns en intention att föreslå eventuella tillvägagångssätt att bemöta och tackla dessa problem på, så att våra elever erbjuds en så värderingsfri och neutral utbildning som möjligt. Förhoppningen är att denna uppsats ska så ett frö hos praktiserande lärare och andra intresserade.

Läs hela rapporten: Identifying and Confronting Language Ideologies in English Language Classrooms (pdf)

personporträtt

Mitt namn är Olof Jensén och jag är ämneslärarstudent på Högskolan Kristianstads och Lunds Universitets gemensamma lärarutbildning i Helsingborg. I min utbildning har jag kombinerat mitt ingångsämne samhällskunskap med Engelska. Jag har tidigare vikarierat i mellanstadiets och högstadiets senare årskurser på Freinetskolan i Lund, där jag fått en viss inblick i arbetet som lärare.

Email: a7914oje@student.lu.se

Facebook: olof.jensen.3