Matematiklyft i förskoleklass

Vårterminen 2014 startade Landskrona stad upp Matematiklyftet för lärare i förskoleklass. Utbildningen har pågått under snart tre terminer och avslutas till sommaren. Carina Magnusson som till vardags är förskollärare på Glumslövs skola är den som ansvarat för utbildningen av ett tjugotal pedagoger. De har tillsammans träffats var tredje vecka och har då arbetat med skolverkets material som riktar sig just mot förskoleklass.

I materialet finns olika moduler för olika stadier. Förskoleklassens fortbildning är indelad i tolv delar och bygger på  Alan Bishops tankar om sex olika matematiska aktiviteter:

  • Leka
  • Förklara
  • Designa
  • Lokalisera
  • Mäta
  • Räkna

matematiklyft fskklassGruppen har arbetat mycket kollegialt genom att diskutera texter, filmer och erfarenheter men även planerat och följt upp aktiviteter som genomförts med eleverna ute i respektives verksamhet.

De tre terminerna har också haft olika inriktningar. Under första terminen fokuserades det på vad barn gör. Hur pedagogerna kan uppfatta, använda och utmana elevernas egna tankar. Under termin två inriktade de sig på pedagogens roll. Det vill säga hur verksamheten planeras och genomförs samt skillnaden mellan planerade och spontana situationer. Innevarande, och även den sista terminen, har merparten av arbetet kretsat kring verksamheten. Hur man kan använda dokumentationen som resurs för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Den stora vinsten i utbildningen är enligt både Carina och de deltagande pedagogerna det kollegiala lärandet som skett när de träffats och diskuterat. Alla deltagare säger sig också ha fått en annan syn på matematiken och hur den kan kopplas till verksamheten i förskoleklass.

När Carina nu summerar matematiklyftet är hon väldigt nöjd även om hon kände sig lite ensam som den enda handledaren framför allt i början.
– Men tillsammans har vi gjort det riktigt bra, säger Carina. Alla deltagarna förtjänar beröm för deras stora intresse och engagemang, fortsätter hon.

Framöver hoppas Carina att pedagogerna i förskoleklasserna ska få fortsatt möjlighet att mötas för pedagogiska diskussioner.