Rörelse, rekreation och hälsa genom elevers populärkulturella värld

Lek och rörelse är naturliga inslag i fritidsverksamheten. Lika viktigt är att skapa möjligheter för rekreation och vila för att finna en hälsosam balans.

Med utgångspunkt i elevernas populärkulturella värld arbetar Rydebäcksskolans fritidshem för att locka eleverna att finna olika uttryckssätt för rörelse och rekreation, och därigenom bli medvetna om sin personliga hälsosamma balans däremellan.

Populärkultur för att skapa identitet och gemenskap

Populärkultur, enkelt beskrivet: kultur som är populär hos många. Exempel på populärkultur hos våra elever är aktuella såpoperor och serietidningar, Harry Potter och i den digitala världen exempelvis Minecraft och Pokémongo.

Elevernas populärkultur är ständigt närvarande och tar sig olika uttryck beroende på situationen. Populärkultur används  för identitetsskapande, gruppgemenskap samt för att finna sig själv i samhället och världen. Dessa värden är något som väl överensstämmer med läroplanens mål att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

(kap 4, fritidshemmets syfte och centrala innehåll)

Våra planerade aktiviteter, med temat Pokémon, är delmål kopplade till läroplanen kap 4. De olika delmålen är i sin tur delar av lärandeprocessen som leder mot målet: Att få eleverna att finna sin egen hälsosamma balans mellan rörelse och rekreation.

Rörelse med Pokénad

En favoritaktivitet har varit: Pokénad i verkliga livetmed inspiration från TV-programmet Spring. Aktiviteten går kortfattat ut på att ett par gömmer sig på utsatt ställe (X på kartan). Ett annat par har fem alternativa ställen (X) att leta upp sin respektive Pokémon på under tid.

Kartkunskap på ett roligt sätt med elevernas intresse i fokus!

Exempel på rekreation och avslappning

Några exempel på rekreation och avslappning som vi arbetat med är äventyrsyoga, lärar- eller elevledd avslappning och mindfullness.

Äventyrsyoga med pokémonkaraktärer

Genom sagans fantastiska värld, samt med en engagerad dramainspirerad pedagog förvandlas eleverna till Pokémontränare på jakt efter pokémon. De är ute på en promenad i skogen, där solen skiner från en klarblå himmel. Utefter skogsvägen upplever de solen, träden, Dratinis som solar sig på soldränkta stenar, Drowzee som dricker vid bäcken, Mankeys som hoppar från träden, Snorrlax som är ute och lufsar mm.

Under den dramatiserade sagan lever sig eleverna in och förvandlas till de olika pokémonfigurerna de stöter på, som i yogapositioner blir ormen (Dratini,), elefant (Drowsee), apa (Mankey), björn (Snorrlax).

Kartbild över yogapositioner
Eleverna förvandlas till de olika pokémonfigurerna i olika yogapositioner.

Fantasin är oändlig och eleverna kan göra egna varianter av sagan och få in egna karaktärer med yogaövningar till. Diskussioner om sagans uppbyggnad med början, mitten och slut är också någonting vi brukar komma in på.

Vill ni veta mer om äventyrsyoga finns ett kursutbud hos neoteric.se, men materialet är tyvärr inte kopierbart. Se även Yogasagor.se för inspiration.

Den rörliga äventyrsyogan har sedan övergått i den lugna, lärarledda avslappningsagan Stjärnan. Stjärnan är en avslappningsövning från boken Visst kan du av Elisabeth Solin och handlar om att tro på sig själv och om att man är bra precis så som man är. Materialet innehåller livsfärdighetsträning för barn, en bok om hur barn lär sig arbeta för sitt eget välmående och självförtroende. I pedagogversionen finns många konkreta avslappningsövningar med kopierbart material. Boken finns på biblioteket, både för föräldrar och pedagoger.

Öva mindfulness

Mindfulness handlar om att vara i nuet, fullt fokuserad på det man gör.

Instruktioner: Vattenglaset
(Tips från Pernilla Johansson, St Jörgenskolan)

  1. Be deltagarna sätta sig i en cirkel på golvet. Sitt tillräckligt nära för att ni ska kunna vidröra varandras händer.
  2. Fyll ett glas till hälften och förklara att alla behöver koncentrera sig så att vi inte spiller vattnet när vi låter glaset vandra från person till person. Kanske är detta inte så svårt?
  3. Fyll sedan glaset så att det är fullt nästan till bredden med vatten och låt det vandra runt i cirkeln. För att klara detta utan att spilla krävs det mer koncentration och samspel. Vi behöver röra oss försiktigt och bli mer medvetna om våra egna och andras rörelser.
  4. Låt sedan glaset gå runt i cirkeln medan all blundar (eller släck i rummet/mörklägg om det är möjligt). Nu krävs det samarbete och stor uppmärksamhet. Det behövs även koordination mellan två personers rörelser – rör vid en hand hos personen som sitter bredvid dig innan du sträcker fram glaset, för glaset till din grannes hand och släpp när du känner att grannen har tagit glaset.
  5. Utforska genom att låta eleverna beskriva sin upplevelse: Vad tänkte de, vad kände de, vad upplevde de i kroppen när det blev svårt? Försök att uppmärksamma eleverna på vad de värderar och låt dem hålla sig till att bara beskriva sin upplevelse av övningen.

Hälsosam balans mellan rörelse och rekreation

Eftersom känslan av välbefinnande och balans mellan rörelse och rekreation är individuellt för oss var och en, måste eleverna ges möjlighet att prova på olika uttryck för rörelse och rekreation för att bli medvetna om vad som gäller för just den enskilda personen. Man behöver även få ges tid att diskutera och reflektera över begreppen. Eftersom vi lär oss i gemenskap med andra är det viktigt att även ta in andras tankar för att bli medveten om sina egna. Då kan ett hälsocollage synliggöra och medvetandegöra den individuella balansen.

De olika aktiviteterna  genomsyras av elevernas populärkultur. Aktiviteterna, leder dels till klassiskt didaktiskt lärande, det vill säga eleverna lär sig konkret nya lekar och aktiviteter med tillhörande mål och syfte. Det leder också till ett processinriktat lärande, det vill säga aktiviteterna i sig leder mot målet att finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
(sid 7, kap 1 skolans värdegrund och uppdrag)

/ Helena From, Rydebäcksskolan

Ett hälsocollage kan synliggöra och medvetandegöra den individuella balansen.