Språkutvecklande matematik

Jag heter Afraa Baqer och är utbildad matematik och NO-lärare för grundskolan. Idag arbetar jag som klass- och ämneslärare för årskurs fyra på Dammhagskolan. Jag brinner för matematikundervisning, och det är det som jag gör bäst. Under åren som jag har jobbat som matematiklärare har jag provat att kombinera matematik med olika arbetssätt och olika ämnen. Detta eftersom en stor del av mina elever har svenska som andra språk och ofta kan uppleva svårigheter med de olika begreppen inom matematikundervisningen. Då är det relevant att arbeta med en mer språkinriktad undervisning, att undervisa matematik på ett språkutvecklande arbetssätt. Därför lägger jag mycket fokus på den språkliga utvecklingen och begreppsinlärning under matematiklektionerna.

Hur arbetar jag språkutvecklande inom matematiken?

Mitt arbetssätt har förändrats och utvecklats under åren jag arbetat, speciellt när jag för några år sedan gick matematiklyftet. På skolan där jag arbetar idag har jag även läst om språkutvecklande arbetssätt och språk i alla ämnen, och hur det är viktigaste för att öka måluppfyllelsen. En av de böcker vi läst var Räkna med språk: verktyg för språkinriktad matematikundervisning av Sundström, B., Thunberg,S., & Vennberg

Enligt Sundström, Thunberg & Vennberg, finns de fyra språkliga aspekter som skall användas inom den matematiska undervisningen för att utveckla de matematiska förmågorna, dessa är:

  • Förståelse av grundläggande matematiska begrepp och utrycksformer.
  • Språkliga strategier för att beskriva, reflektera, värdera och tolka.
  • Språkliga strategier för att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.
  • Språkliga strategier för problemformulering och problemlösning.

Jag tar därför alla möjligheter att förklara och repetera olika matematiska begreppen som förkommer under arbetsgången. Begrepp och förklarning till dessa är en prioritet i mina genomgångar. Här får både jag och eleverna ställa frågor för att försäkra att de hänger med och förstår allt.

Som jag nämnt ovan så bygger jag mina matematikundervisningar på ett språkutvecklande arbetssätt. Detta för att eleverna ska utveckla sitt matematiska språk, och inte känna sig utanför eller halka efter. En av mina metoder är att eleverna ofta arbetar med problemlösningar. I höstas fick jag en ny klass och för att hålla mattespråket levande kom jag på ett nytt sätt som gör eleverna mer aktiva under lektionerna.

Idag håller jag i fasta problemlösningslektioner, varje vecka får eleverna en eller två problemlösningar som läxa. Dessa brukar jag ge i form av så kallade mattespråkshäften. Uppgiften behöver inte nödvändigtvis vara kopplad till arbetsområdet som vi arbetar med för tillfället; då får eleverna möjligheten att ha en överblick över andra arbetsmoment.

MA häfteMA lösning

Efter två dagar samlar jag in ”matte och språk” häftet. Därefter har jag en gemensam genomgång, där tar jag upp läxan och använder mig av Smartboarden som hjälpmedel för att gå igenom uppgiften. Jag försöker då koppla de fem matematiska förmågorna till problemet som vi arbetar med. Jag påminner ofta mina elever om att svaret inte är det viktigaste med uppgiften. Att läsa uppgiften och tolka, att hitta matte-begrepp (som man inte förstår), att välja lämpliga metoder och att resonera är strategierna som jag väljer att lägga fokus på. Efter en hel termin av arbete blir eleverna mer medvetna av de olika metoderna och detta blir tydligt när man ser hur de har löst uppgifterna.

smartboard smartboard

Mitt syfte med detta arbetssätt är att underlätta och tydliggöra problemlösningens strategier för eleverna. Att hjälpa dem förstå hur man gör och varför. Vissa lektioner samlar jag på elevernas olika lösningar, utgår ifrån dem och genomför diskussioner i klassen. Att använda sig av elevernas lösningar leder till ökning av den matematiska förståelsen och delaktigheten i klassen.

Litteratur

Vill ni läsa mer om matematik och språk så är Räkna med språk: verktyg för språkinriktad matematikundervisning av Sundström, B., Thunberg,S., & Vennberg ett bra val.