Struktur för specialpedagogiskt arbete – att ställa om till fjärr- och distansundervisning

I spåren av covid-19 behöver vi hitta nya sätt att planera och arbeta. I nedanstående text presenterar specialpedagog Ljiljana Milic Pavlovic tankar och idéer om elevhälsoteamets specialpedagogiska arbete under omständigheter då det är aktuellt att förbereda för fjärr- och eller distansundervisning i grundskolan.

Fokus ligger på pedagogiska och psykosociala insatser och förutsätter att de tekniska förberedelserna är klara.

Initialt skulle ett möte med rektorn och skolans alla specialpedagoger/speciallärare organiseras för att förbereda ett möte med elevhälsoteamet, EHT, det vill säga med skolläkare, skolsköterska, skolkurator och psykolog.

Därefter kan arbete genomföras enligt följande:

1. Checklista för EHT – fördelningsmöte

Börja med att gå igenom och kartlägg alla åtgärdsprogram och analysera behov av revidering för att anpassa åtgärdsprogram till fjärr- och distansundervisning.

Förslag på fördelning av stöd:

 • Elever som omfattas av kuratorns stöd.
 • Elever som omfattas av skolsköterskas stöd.
 • Elever som omfattas av specialpedagogiskt stöd.
 • De sätt resurspersonalen kan vara delaktiga i stödarbete kring elever i behov av särskilt stöd och med fjärr- och/eller distansundervisning.
 • De sätt psykologen kan stödja kollegor i elevhälsoteamet, lärare/pedagoger på skolan och eventuellt föräldrar.
 • Genomförande av den interna kommunikationen inom elevhälsoteamet vid dagligt behov.
 • Fysiska/digitala elevhälsomöten; bestäm tidpunkt, tidsram och plats/digitalt verktyg (till exempel Google meet).
 • Återkoppling mellan elevhälsoteamet och lärare samt eventuellt föräldrar.
 • Veckomöten och avstämningar mellan specialpedagoger/speciallärare på skolan; bestäm tidpunkt, tidsram och plats/digitalt verktyg (till exempel Google meet).

2. Checklista för möte med specialpedagog/speciallärare och klasslärare/mentor

 • Genomgång och kartläggning av elever som har åtgärdsprogram – vilka åtgärdsprogram som kan behöva revideras, bestäm hur eventuella revideringar skulle genomföras.
 • Genomgång av eventuella insatser som genomförs av aktuell resurspersonal.
 • Genomgång och kartläggning av elever som har anpassningar i lärmiljön.
 • Presentera elevhälsoteamets förslag på fördelning av stöd.
 • Besluta vilka elever som specialpedagog/speciallärare tar kontinuerlig kontakt med och stödjer under den uttalade perioden.
 • Besluta vilka elever som klassläraren/mentor tar kontinuerlig kontakt med och stödjer under den uttalade perioden.
 • Presentera hur återkoppling mellan elevhälsoteamet och läraren ska ske; bestäm tidpunkt, tidsram och plats/digitalt verktyg (till exempel Google meet).
 • Besluta hur arbetsuppgifter ska prioriteras.
 • Besluta hur den interna kommunikationen mellan specialpedagog/speciallärare och klasslärare/mentor (och/eller med resurspersonalen) ska genomföras vid dagligt behov.
 • Besluta tillsammans med klasslärare/mentor och eventuellt med resurspersonalen om tidpunkt, tidsram och plats/digitalt verktyg för veckoavstämningar angående de elever som du, respektive lärare (eventuellt resurspersonalen) är kontaktperson för under den uttalade perioden.

3. Checklista för kontakt med elever och vårdnadshavare

Kontakta elever och vårdnadshavare som du som specialpedagog/speciallärare kommer att vara kontaktperson för under den uttalade perioden. Besluta tillsammans med eleven och vårdnadshavare om:

 • vilket stöd eleven behöver som möjliggör elevens delaktighet i fjärr- och distansundervisning – Google classroom, Google meet, Unikum med mera
 • vilket stöd eleven behöver för skolarbetet – ämnesundervisning, användning av digitala verktyg etcetera
 • vilket stöd eleven behöver som rör anpassningar för “skola hemma” – dagsrutiner, schema, pauser, raster, hantering av distraktioner i hemmet med mera
 • tidpunkten, platsen och tidsramen för daglig och/eller veckovis avstämning mellan dig och eleven samt avstämningar med vårdnadshavare.

4. Hjälp läraren och eventuellt resurspersonalen att utforma lämpligt stöd för elever i behov av särskilt stöd.

Använd dig av digitala gemensamma plattformar. I Helsingborgs stads skolor: