Arbeta med ANDTS i ditt klassrum!

Hur kan skolan arbeta med att förebygga användningen av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) bland eleverna? Tanken med denna blogg är att försöka inspirera och underlätta pedagogens arbete med ANDTS i klassrummet.

Jag heter Stefan Åberg och arbetar på socialförvaltningen i Helsingborg. Mina arbetsuppgifter är att förebygga alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS-samordnare). Dessa substanser ställer till mycket elände och svårigheter för individen och samhället. Regeringens ANDT-strategi 2016-2020 lyfter fram de övergripande målen: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

ANDTS ska integreras i olika skolämnen

Det är viktigt att olika professioner i samhället arbetar med dessa frågor för att lyckas. Men, vad och hur kan skolan arbeta med ANDTS? I skolans värdegrund och uppdrag belyses att hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. Eleven ska få kunskap om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa samt ANDTS ska integreras i olika skolämnen.

Tanken med denna blogg är att försöka inspirera och underlätta pedagogens arbete med alkohol, narkotika, doping, tobak och spel i klassrummet. Därför kommer jag att blogga om dessa ämnen och lyfta fram olika typer av åldersanpassat lektionsmaterial och stödmaterial/foldrar som kan användas vid möte med till exempel elever och föräldrar.

Dessutom kommer jag lyfta fram utbildningar/föreläsningar i ANDTS och annat som du som pedagog kan ha hjälp av. Bloggen kommer att hänvisa en del till Verktygslådan som är Helsingborg stads ANDTS-hemsida där jag lägger in informationsmaterialet.

Läget i Helsingborg jämfört med Skåne och Sverige

Hur stort är användandet av olika beroendeframkallande medel och hur har det förändrats med tiden? På sidan Verktygslådan har jag sammanställt Region Skånes folkhälsoenkät 2012 och 2016 och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningens (CAN) siffror när det gäller drogutveckling.

I Helsingborg ser det lite bättre ut än vad det gör för både Skåne och Sverige i stort. Visste du att det är fler pojkar i Helsingborg som dagligen röker tobak än flickor i årskurs 9 och på gymnasiet årskurs 2. Denna trend går emot Skåne som helhet!

Använd statistiken i klassrummet eller lärarrummet

Att använda materialet i klassrummet eller i lärarrummet är ett bra sätt för att få en överblick i hur droganvändandet ser ut och för fortsatt arbete med ANDTS. Till statistikunderlaget har olika förslag på diskussionsfrågor tagits fram. I alla diskussionsfrågor har ett tomrum lämnats, detta för att pedagogen själv ska avgöra vilken substans denne vill lägga mest kraft på. Om du behöver mer instruktioner eller har andra frågor och funderingar kring ANDTS, hör gärna av dig till mig.