Barnen är med och skapar en ny utemiljö

En plats utomhus där barnen får vara med i utformningen men också vara delaktiga i processen och bli egna aktörer och scenkonstnärer. Det är målet med det projekt som Traktörsgatans förskola arbetar med under våren.

Mikael Liljeqvist och Birgitta Liljeqvist är två konstnärer som bland annat arbetat med miljöutsmyckning i samarbete med barn och vuxna. Mikael arbetar i trä, sten och med pedagogik. Birgitta arbetar med textil och måleri och ha arbetat som pedagog på Landskrona museum.

Scenbygge och utsmyckning

I det här Skapande skola-projektet ska Mikael och Birgitta tillsammans med Traktörsgatans förskola utveckla förskolans utemiljö genom att skapa en drake som barnen kan klättra på, fantisera kring och leka med. De ska bygga en scen där barnen kan vara delaktiga både på scenen, framför scenen och bakom scenen. Birgitta ska tillsammans med barnen skapa och utsmycka scenen med vimplar. De ska också tillverka ullfiltar från grunden som barnen kan sitta på när de är åskådare eller när de är på scenen. Mikael kommer att skapa olika insekter i plywood som barnen ska måla och som ska smycka staketet vid scenen och draken.

Bilder på ritningar över scenen och de utsmyckningar som barnen på Traktörsgatans förskola ska göra tillsammans med Birgitta och Mikael i skapande skola-projektet.

Projektet i korthet

Planering
Via dokumentation har pedagogerna observerat att barnen har ett stort intresse för insekter, motoriska utmaningar och skapande. Därför är det just det de vill samarbeta kring med Mikael och Brigitta.

Genomförande
Utifrån ålder, mognad och intressen utformas grupper för de olika aktiviteterna tillsammans med konstnärerna. I grupper om ungefär 8 barn får barnen i olika omgångar chansen att vara delaktiga i de olika aktiviteterna under hela processen. Alla aktiviteter sker utomhus i förskolans lärmiljö.

Måla insekter (plywoodinsekter som ska sättas upp staketet) grupper om 8 barn i flera olika omgångar, utifrån ett schema där så många barn som möjligt får chansen att vara delaktiga.

Måla draken: 3 grupper om 8 barn vid tre olika tillfällen.

Ullfiltar: Grupper om 8 barn två timmar per grupp.

Vimplar: Grupper om 8 barn i flera olika omgångar.

Uppföljning
Under arbetet med att bygga, måla och skapa dokumenterar pedagogerna processen genom film, foto och ljudupptagningar. Dokumentationen kommer sedan användas i reflektion tillsammans med barnen. Alla kan inte vara med på allt, men genom dokumentation och reflektion är förhoppningen att alla kan få inflytande och få uppleva delaktighet.

Lisa Dommersnes, Jenny Krantz, Jana Eriksson och Vafa Qasimova, arbetslaget Regnbågen på Traktörsgatans förskola, har drivit och arbetat aktivt med projektet.

– Vi fick ett tips av Emma Sjöberg som är miljösamordnare på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg om att ansöka pengar för ett samarbete med Mikael Liljeqvist. Vi som förskola tog tillsammans med Mikael och Birgitta fram en skiss på vad som skulle kunna göras på vår gård utifrån barnens intresse och behov, säger Lisa.

Inspirerar till nya arbetssätt

– Det som har varit roligast är att se barnens entusiasm och nyfikenhet för de saker som Mikael byggt på vår gård. Hur scenen gett barnen möjligheter att utforska och leka på nya sätt, samt de motoriska utmaningarna med den stora draken. Barnen har även visat en stor nyfikenhet för Mikael och hans insekter i plywood under hans arbetes gång. Genom att arbeta med Mikael och Birgitta som är verksamma konstnärer hoppas vi bli inspirerade att fortsätta undersöka och lära känna flera metoder och nya arbetssätt än de vi känner till och arbetar med idag. Detta tror vi kan främja barnens möjligheter att möta en än mer utvecklad lärmiljö på sin förskola. Vi kommer känna oss mer trygga att bjuda in barnen till sammanhang där vi kan undersöka fler material och verktyg. För oss pedagoger är denna möjlighet till samarbete värdefull då vi får följa och utforska, tillsammans med barnen ur ett annat perspektiv än vi vanligtvis gör, säger Jenny.

Barnen deltar med förtjusning när Mikael arbetar med scenen.

Birgitta och Mikael tycker om att arbeta med Skapande skola eftersom de på så sätt kan hjälpa till att stötta barn i att bevara sin förmåga att skapa, men också för att de själva lär sig väldigt mycket.
– Ett barn har 100 språk, men förlorar 99! Barnen kan säga ”när du jobbar med oss blir det mycket lättare” att teckna, blanda färger, komma på vad man ska göra, att börja, att INTE sudda, att fortsätta med sin idé tills den är färdig. Att få vara med i ett sammanhang, att skapa tillsammans är också mycket inspirerande för det egna arbetet! Konstnären, processledaren och läraren lär sig mest!

Tar tillvara på barnens kompetens

Jeanette Månsson, rektor på Traktörsgatans förskola, tycker att barnens kompetens tas tillvara och barnen blir delaktiga på riktigt i den här typen av arbete.
– Vilket också är vår vision med områdets projektrubrik, ”Barnen i staden – staden i barnen”. Det skapar hopp och framtidstro hos barnen att de får sätta spår i staden nu och framåt. Kulturens mångfald av uttryckssätt behövs och berikar mycket i barnens utbildning. Det ger perspektiv och ingångar till förståelse, fantasi och kreativitet, viktiga förmågor, säger hon.

Vilka är era tips till den som vill arbeta med Skapande skola?

– Att våga göra det, att lita på projektet och att arbetet tillsammans med barnen ger fler möjligheter och perspektiv i den pedagogiska verksamheten. Är man osäker på vem man vill samarbeta med så finns det alltid någon man kan fråga inom området som kan vägleda vidare. Se till att svara så utförligt som möjligt i ansökan till skapande skola, då detta underlättar för alla samarbetsaktörer, säger Lisa.

– Det som varit den svåraste utmaningen har varit att covid-19 satte stopp för en del av våra planer. De viktigaste planerna där barnen skulle få var mer delaktiga tillsammans med Birgitta.

Hittills i projektet har Mikael skapat draken och byggt scenen samt tillverkat och satt upp några insekter i plywood. Barnen har varit delaktiga genom att observera och vara nyfikna på hans arbete. På grund av rådande omständigheter med covid-19 är skapandet där barnen är mer delaktiga satt på vänt tills vidare. Vi hoppas att vi kan återuppta arbetet till våren tillsammans med Birgitta.