Contemporary Social Issues in English Teaching

Samtida sociala perspektiv i engelskaundervisningen

Sverige är ett mångkulturellt och flerspråkigt land. Dagens elever representerar ett brett spektrum av kulturella, språkliga och socioekonomiska bakgrunder. Sverige är också en plats för mobilitet med människor som strömmar in och ut genom processer av migration, turism, internationell handel, och utlandsstudier. Det är i detta sammanhang som engelska lärs ut i svenska gymnasieskolor. Ämnet engelska i Sverige handlar då om mer än språkstudier. Ämnesplanen för engelska antyder att ”kunskaper i engelska dessutom kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.”

Texterna som samlas här följer i denna anda genom att presentera hur ämnet engelska på olika sätt kan öppna ”nya perspektiv på omvärlden,” globalt och lokalt. Under ett antal veckor kommer vi publicera texter skrivna av lärarkandidater i ämneslärarutbildningen i engelska vid Lunds universitet Campus Helsingborg och kommer publiceras på bloggen Samtida sociala perspektiv i engelskaundervisningen.

Texterna framkom vid en kurs i sociolingvistik för språkutbildningsvetenskap som jag undervisade. Med Skolverkets uppmuntring av ett ”forskningsbaserat arbetssätt” som utgångspunkt granskar författarna aktuell forskning från vetenskapliga tidskrifter och böcker för att undersöka hur frågor om mångfald är relevant för engelskalärare, inklusive mångfald bland studenter, bland lärare och i det engelska språket. Vi delar dem här på Pedagogsajten med ett hopp att forskningen inom sociolingvistik för språkutbildningsvetenskap kan informera och inspirera till kreativ och samhälleligt hållbar undervisning i engelska.

Contemporary Social Issues in English Teaching

HultSweden is a diverse and multilingual place. Today’s students represent a broad spectrum of cultural, linguistic, and socioeconomic backgrounds.  Sweden is also a site for mobility as people flow in and out through processes of migration, tourism, international trade, and study abroad.  It is in this context that English is taught in Swedish upper secondary schools.  The subject of English in Sweden, then, is about more than language study.  As the syllabus for English indicates, “knowledge of English can also provide new perspectives on the surrounding world, enhanced opportunities to create contacts, and greater understanding of different ways of living.”

The collection of essays presented on the blog Contemporary Social Issues in English Teaching follows in this spirit by presenting specific ways in which the subject of English can open ‘new perspectives on the surrounding world’, globally and locally.

These essays, written by pre-service English teachers in the subject teacher education program at Lund University Campus Helsingborg, emerged from a course that I taught focused on educational sociolinguistics.  Building on the notion of research-based practice advocated by Skolverket, the authors review current research from scholarly journals and books in order to explore issues of diversity relevant for English teachers, including diversity among students, among teachers, and in the English language itself.  We share them here with the hope that research in the field of educational sociolinguistics will inform and inspire creative and socially responsible English teaching.

Francis M. Hult, Ph.D.
Lund University