Kraften i att utgå från barns lek

IMG_2924_webb

Utgår jag ifrån barns perspektiv eller ett barnperspektiv i mitt arbete? Tänker jag att barnet är eller att barnet kan bli? Hur använder jag pedagogisk dokumentation så att det får effekt på lärandet hos barnen?

Det är några av de frågor som Helsingborgs  förstelärare i förskolan ställer sig i sitt arbete. Nu har de samlat sina erfarenheter i boken Kraften i att utgå från barns lek. I boken beskriver förskolechefer och förstelärare hur de på ett processorienterat sätt arbetar med förskolans lärande genom att lyssna på barns tankar och lek.

Sedan hösten 2014 finns karriärtjänsten förstelärare i förskolan i Helsingborgs stads skolor. Syftet med tjänsten är att se till barnet ur ett 1–20 års-perspektiv och att öka förskoleverksamhetens måluppfyllelse. Ett annat syfte är att skapa större möjlighet för förskollärare i våra förskolor att göra karriär inom yrket.

Förstelärarna är skickliga pedagoger med en klar och tydlig vision om hur de vill utveckla förskolans arbetssätt. De är en viktig pusselbit i förskolans arbete med hög måluppfyllelse, att arbeta inkluderande och på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

En gemensam processutbildning för förstelärare och deras chefer

Redan vid starten hösten 2014 efterfrågade förstelärarna ett gemensamt nätverk och någon form av fortbildning. Under våren 2015 samlades de åtta förstelärarna och deras förskolechefer i en processutbildning för att få tillstånd ett fördjupat kollegialt lärande i förskolorna. Genom processutbildningen önskade ledningen för Helsingborgs stads skolor bland annat att utveckla en lärande organisation på alla nivåer och utveckla försteläraruppdraget i förskolan.

Samlat pedagogernas arbete i en skrift

Under utbildningen har förstelärarna dokumenterat sin process i arbetet med barnen och skrivit ner sina tankar, som förändrats och utvecklats under processens gång. I detta arbete föddes också en idé om att skapa en skrift som visar en del av det goda arbete som pågår i våra förskolor med stöd i förskolans läroplan, pedagogisk litteratur och aktuell forskning. En skrift som kan fungera som inspiration och få andra att vilja prova nya arbetssätt som skapar bättre förutsättningar för barnen i förskolan. Resultatet blev boken Kraften i att utgå ifrån barns lek.

Carina Wällstedt Johansson är pedagogista i Helsingborgs stads skolor och en av kursledarna i processutbildningen för förstelärare i förskolan.
– Förstelärarnas berättelser i boken handlar om barns nyfikenhet, lust och intresse och att vi ska ta vara på barns frågeställningar. De handlar om att ta barnens lek på allvar, att använda leken som utgångspunkt i lärandet och hur vi sedan jobbar vidare som pedagoger och utmanar barnen i detta. Vad blir då pedagogens nästa steg? Vad blir barnens nästa steg? Att vi i barnens lek vågar bejaka det okända – för det är troligen där framtida lösningar finns. Berättelserna handlar också om vad lärmiljöer betyder för barnen och vilken skillnad pedagogens förhållningssätt gör.

Vad är skillnaden som gör skillnaden för lärandet i förskolan?

Vad har då förstelärarutbildningen betytt för förstelärarna och deras chefer? Har det egentligen blivit någon skillnad så här ett år senare? Och vad betyder förstelärarna för barnens lärande i förskolan?

I leken hittar vi barnens eget driv

Under utbildningen var spänningen mellan den okända kunskapen och den kända kunskapen som ett återkommande tema i pedagogernas samtal. Pedagogerna utgår ifrån en känd kunskap, som de tycker att barnen bör lära sig. Men i barnens fantasi finns den okända kunskapen, som pedagogerna kan få syn på i barnens lekar och berättelser. Det är viktigt att denna okända kunskap får lov att finnas och att det blir ett tillägg, som pedagogerna använder sig av i lärandet med barnen.  Att “kunskapa” och tänka nytt det är det vi behöver för att spränga viktiga gränser i lärandet.

Marisa Edlund är förstelärare på Flohem förskola på Maria Park i Helsingborg. Marisa beskriver i sin text om kraften i att utgå från barns lek och har också skänkt titeln från sin berättelse till boken.

–  I min berättelse har jag leken som utgångspunkt.  Det är i leken vi hittar barnens eget driv. Om jag låter mitt driv som pedagog styra, då blir det inte lika intressant för barnen. Men kan jag hitta barnens eget driv, så kan det blir hur mycket lärande som helst! På förskolan har vi fokus på det barnen vill hålla på med och det som de håller på med – och det är att leka. Med utgångspunkt i barnens lekar utmanar vi pedagoger barnen vidare.  Vi pratar väldigt mycket om fantasin och magin som finns i barnens lekar.  Med utgångspunkt i barnens lekar utmanar vi barnen vidare.  Och tänk om leken kunde få samma utrymme som vetenskapen? Om vi inte låter fantasin och magin leva vidare, då har vi heller igen vetenskap. Kan vi inte fantisera om saker som inte finns, så kommer de inte heller till. Så fantasin måste få lov att finnas kvar –  hela livet – och inte stanna på förskolan.

Vikten av det kollegiala lärandet

Marie Delander Adnerhill är förskolechef för fyra förskolor i Helsingborg – Brommagatans förskola, Hamiltons förskola Nicandersgatans förskola och Vikingsbergs förskola.

– Jag ser ett stort värde i att vi har gått utbildningen tillsammans, att träffarna i processutbildningen varit gemensam för alla förstelärare och för deras förskolechefer . Jag har också fått syn på vikten av det kollegiala lärandet – hur viktig reflektionen är och att vi möts i ett sammanhang. Och förstelärarsatsningen och processutbildningen är ett enormt lyft för förskolan – både för oss som jobbar där och för barnen. Den här boken visar också hur viktig förskolan är och vad vi gör. Att få djupdyka i barnens processer, att vi har fått ta den tiden och det utrymmet har varit värdefullt.

Barnens perspektiv och pedagogens barnperspektiv berikar varandra

Helén Ekberg Witting är förskolechef för tre förskolor på Dalhem i Helsingborg – Dalhem södra-, Dalhem västra- och Dalhem östra förskola.

– Inför uppstarten i somras tänkte jag hur tar jag nu vara på detta? En viktig fråga för mig är: Hur ser vi barnens perspektiv kopplat till vårt barnperspektiv i våra förskolor och hur kan vi utmana vidare? Just där tror jag nyckeln finns till kunskapsutveckling i förskolan. Att det är både barnens perspektiv som får styra och att vi lägger till vårt vuxna barnperspektiv. Vi måste utmana, komma med ny input och testa olika saker med barnen. Det kommer jag att ta med mig och utmana pedagogerna i det. Och hur kan vi sedan tackla denna utmaning i högre åldrar, i skolan? För de kvaliteter vi efterfrågar och mäter i skolan – att kunna resonera, argumentera och dra egna slutsaster – det måste vi börja bygga redan i förskolan. Då är det också en nytta för skolan att titta på hur vi jobbar med detta i förskolan, eftersom förskolans barn går vidare till skolan.

Betydelsen av pedagogisk dokumentation och vad skolan kan lära av förskolan

Eva Dettmar är chef för både Allerums förskola och Allerums skola.

– Ja hur kan vi tänka i både förskolan och skolan? Den resa vi gjort under utbildningen visar mig att vi ligger väldigt nära varandra i det som vi i skolan pratar om som formativt lärande. I både förskolan och skolan måste vi ta reda på var barnen och eleverna befinner sig och sedan utgå därifrån, för att det ska hända saker, för att barnen och eleverna ska fångas av det som vi väljer att utmana dem i. Processutbildningen har varit ett bra lärande för mig, där jag ser helhet och sammanhang, Jag har fått en djupare förståelse av betydelsen av pedagogisk dokumentation. Jag har fått ingå i ett nätverk och få höra hur andra chefer och pedagoger tänker. Och det kollegiala lärandet ska vi inte underskatta.  Att få lyssna på hur andra gör ger både mod och kraft. Och det ger perspektiv! Utbildningen blev ytterligare en del i vår pedagogiska process, som gjorde att vi kom vidare på vår förskola.

Med reflektionsväggen lär vi tillsammans

Anette Espelund Thuresson är förskollärare på Allerums förskola

– Jag tittar med ett annat öga nu och har med mig annat i ryggsäcken. Det påverkar så klart mitt möte med barnen. För mig är det barnen som är drivkraften i lärandet hela tiden, men jag ställer andra frågor nu och jag ser barnens lek på ett annat sätt och upptäcker nya saker. Till exempel i arbetet med reflektionsväggen, där barnen har en vägg tillsammans med pedagogerna och reflekterar tillsammans om sitt lärande. Hos oss äger barnen sitt lärande på ett annat sätt nu än tidigare.

Vill du köpa boken Kraften i att utgå ifrån barns lek?

Maila din bokbeställning till Pedagogiskt center.
Ange verksamhet, kontaktperson, adress och antal böcker. Boken kostar 100 kronor + frakt. Du betalar via faktura från Helsingborgs stad.

Läs ett smakprov ur boken här

Bokomslag_470px

Text: Anna Segerfalk Larsson, kommunikationsstrateg Helsingborg.