Lära med hästar – alternativ lärmiljö

Elever från tre skolor i Båstads kommun har hittills deltagit i det fem veckor långa programmet Lära med hästar – alternativ lärmiljö, en pilotstudie för att främja elevers personliga och sociala förmågor i Båstads kommun. Programmet erbjuds för elever i kommunen genom  ett samarbete som Barn och utbildning har inlett med Lisa Thorngren, grundare av verksamheten.

Det finns vetenskapliga studier som säger att vissa elever trivs bäst och presterar bättre i informella miljöer än i de traditionella skolmiljöerna. Den informella lärmiljön har potential att erbjuda alternativa ingångar till aktivt och meningsfullt deltagande, det kan främja elevers lärande, arbetsro, trygghet och hälsa. Detta belyser forskaren Per Anderhag (2020) i studien Informella lärmiljöers effekter på elevers lärande och intresse för naturvetenskap: en översikt.

Lära med hästar, nämligen Equine Assisted Education, EAE  är ett område som har börjat etablera sig inom utbildningen i Sverige och som används inom exempelvis, självstärkande utbildningsinsatser för barn, unga och vuxna. Det visar sig att umgänget med hästarna kan ge flera positiva effekter för att främja elevers kommunikation, samarbete och delaktighet.

I Båstads kommun satsar Barn och utbildning på flera proaktiva insatser med syfte att på kort och lång sikt främja arbetet med elevens trivsel, trygghet och delaktighet. Inga-Britt Henriksson, skolchef och Jessica Arvidsson, biträdande skolchef berättar om projektet.

Varför har Barn och utbildning i Båstad inlett detta samarbete?

– Det finns flera samverkande faktorer som gör att vi har inlett samarbetet. Som skolchef och förvaltningschef har jag alltid haft de funderingarna kring hur vi kan erbjuda eleverna på en varierad och lärorik lärmiljö utanför klassrummet, en lärmiljö som kan ge bättre möjlighet för lärande och trivsel, där eleverna kan testa sina förmågor att vara delaktiga i gruppen och utveckla en positiv självkänsla i sina relationer både med andra elever men också med hästarna, berättar Inga-Britt.

Barn och utbildning har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att utveckla och säkra arbetet kring värdegrund, trygghet och studiero i alla skolor i kommunen och det här samarbetet är en av de insatser som  kan stödja skolans främjande och förebyggande arbete.

Vilka elever deltar i programmet och vilka resultat av insatsen har ni sett så här långt?

– Det är en bred grupp av olika behov, förutsättningar och skolsituationer, till exempel elever som har haft en relativt omfattande frånvaro från skolan, elever som går i en särskild undervisningsgrupp, samt de som behöver stärka självkänslan. Det är hittills tre  grupper  från olika skolor i kommunen som har deltagit i programmet, från mellanstadiet,  gymnasiet, och nu senast var en blandad grupp med elever både från mellanstadiet och högstadiet. Med denna pilotstudie vill vi prova programmet för att få en bild av hur insatserna bidrar till ökat välmående, säger Inga-Britt.

– Man hade inte trott att elever skulle påverkas så mycket efter bara fem tillfällen hos hästarna. En elev har gått från 100% frånvarande till att vara helt tillbaka på skolan, och någon är delvis tillbaka efter att ha haft stor frånvaro. Utvärderingarna på individnivå visar att insatserna har haft positiv effekt. Lärarna upplever också att det har hänt förändringar hos eleverna, några elever pratar om sig själva, sin tillvaro och sin livssituation på ett nytt och mer optimistiskt sätt, säger Jessica.

Vilka möjligheter finns det att flera skolor i kommunen får delta i programmet?

– Båstads kommun och Lära med hästar har ingått ett samarbetsavtal som innebär att två grupper med upp till sex elever i varje kommer under en tid framöver få möjlighet att genomgå femveckorsprogrammet hos Lära med hästar varje termin. Två grupper på våren och två grupper på hösten. Så det finns goda möjligheter för fler elever att delta i programmet!

Text: Barbarita Carlsson, lektor och språkutvecklare i Båstads kommun.

barbarita.carlsson@bastad.se
0706 -956 624

Referenser
Anderhag, P. (2020). Informella lärmiljöers effekter på elevers lärande och intresse för naturvetenskap: En översikt. ATENA Didaktik 3(1), 1-10. https://atenadidaktik.se/article/view/2219