Nyfiken på: Anna Jacobsson och kooperativt lärande

I Bjuv har skolorna flera satsningar kring kooperativt lärande på gång. En som är med och driver arbetet är Anna Jacobsson som är utvecklingsstrateg i kommunen. Vi var nyfikna på att veta mer och ställde några frågor till henne.

I Pedagogsajtens serie Nyfiken på får medarbetare svara på frågor från andra medarbetare. Den här gången svarar Anna Jacobsson, utvecklingsstrateg i Bjuvs kommun på frågor.

Hur skulle du beskriva kooperativt lärande för någon som inte vet vad det innebär?

Kooperativt lärande är både ett förhållningssätt och en metodik. Det bygger på att lärande sker genom samarbete. I ett kooperativt klassrum är det inte fusk att hjälpas åt. Det är istället en förutsättning för att det ska fungera. Eleverna fungerar nämligen som lärresurser för varandra i klassrummet. Lärandet som sker är både kunskapsmässigt men också socialt. Vi förväntar oss ibland att elever i en viss ålder vet hur de ska agera i specifika situationer trots att de inte har fått träna på det. ”Nu ska ni göra ett grupparbete” och sedan undrar vi varför det gick fel. Alla elever blev inte delaktiga i arbetet och alla lärde sig inte nya saker. Om vi istället ger eleverna ramar för samarbete och tränar på det tillsammans kan vi utveckla förmågan till samarbete och därmed lärande. Det är vad det kooperativa lärandet handlar om.

Vilken är din roll i det kooperativa lärandet i Bjuvs kommun?

Min roll skulle kunna beskrivas som inspiratör och utbildningsledare. Jag planerar och genomför kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med skolor och arbetslag utifrån deras prioriterade mål. Ibland handlar målen just om ökad interaktion, samarbete och ett språkutvecklande arbetssätt och ibland handlar målen om något helt annat. Oavsett mål använder jag mig av kooperativt lärande som metod i genomförandet och inspirerar på det sättet till en nyfikenhet på kooperativt lärande.

Var är bra att börja om du är nyfiken på kooperativt lärande?

Det kooperativa lärandet hänger ihop med mycket annat som vi arbetar med i skolan och i fritidshemmen: språkutvecklande undervisning, relationellt ledarskap, formativ bedömning, ledarskap i klassrummet, värdegrundsarbete, lustfylld undervisning, trygghet och studiero och så vidare. Det kooperativa lärandet handlar om allt detta. Börja alltså i något där du redan är igång och arbetar. Hur kan till exempel värdegrundsarbetet ta extra fart genom att du använder ett kooperativt förhållningssätt? Genom att samtala med eleverna om hur det ser ut, hur det låter och hur det känns när man bemöter någon vänligt är en bra utgångspunkt. Då kan man använda sig av det som kallas Y-kort och tillsammans med eleverna skapa en gemensam referensram för hur man bemöter någon vänligt. På det sättet skapar vi en positiv målbild för hur vi ska agera och vad som förväntas av oss istället för att sätta upp regler för hur vi ska agera. Vill vi sedan utveckla det ytterligare så lägger vi till exempel på fraser som kan användas för att bemöta någon vänligt.

Kan du rekommendera någon eller några särskilda övningar?

En bra början för att skapa mer kooperativ undervisning är att titta på vilka förmågor eleverna behöver ha och hur jag kan låta eleverna träna på de förmågorna istället för att förvänta mig att de redan besitter dem. Till exempel lyssna aktivt, turas om, reagera vänligt på varandra, ta plats i lärgruppen etcetera.

En annan sak är att titta på vilken typ av uppgifter jag som lärare ger eleverna. Hur kan jag skapa uppgifter där eleverna blir beroende av varandra på ett positivt sätt? Det vill säga hur skapar jag uppgifter där eleverna inte konkurrerar med varandra men inte heller kan lösa dem på egen hand utan sina klasskompisars inblandning. Jag vill skapa uppgifter där eleverna behöver varandra för att lyckas. Alla i en lärgrupp ska kunna bidra till att uppgiften går att lösa utifrån sina förutsättningar.

Fakta om kooperativt lärande

Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera det arbete som sker mellan eleverna i en mindre grupp. Det kooperativa lärandet är baserat på teorier och kunskaper om hur människor samarbetar och handlar på så sätt om mer än bara att arbeta i grupp.

Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet.

I det kooperativa lärandet har gruppen ett uttalat och gemensamt mål samtidigt som var och en av deltagarna har ett eget individuellt ansvar.

Det är viktigt att uppgifterna i grupparbetet uppmuntrar till samspel och att eleverna får stöd i att utveckla sina sociala färdigheter under arbetets gång.

Arbetet ska också utvärderas kontinuerligt.

Källor: www.co-operation.org/what-is-cooperative-learning, Bloggen Kooperativt lärande kooperativt.com

Tips på böcker att läsa

Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år av Fohlin, Lisa m.fl. Studentlitteratur.

Kooperativt lärande av Kagan, S, Stenlev, J. Studentlitteratur.

Grundbok i kooperativt lärande av Fohlin, Niclas m.fl. Studentlitteratur.

Läs på kooperativt.com och gå med i Facebook-grupper kring kooperativt lärande och låt dig inspireras.