När intention och beteende skiljer sig åt 

Det finns skillnader mellan lärares uttalade intentioner och hur de förverkligar dessa i interaktion med eleverna. Det visar Andreia Balans senaste studie: Relationen mellan lärares intentioner och deras respons till elever – En studie om återkoppling som stöd för matematisk resonemangsförmåga på mellanstadiet.

Studien har Andreia Balan, lektor på skol- och fritidsförvaltningen, genomfört tillsammans med Anders Jönsson, Högskolan Kristianstad. På Educare kan du ladda ner och läsa hela studien.

Syftet med den här studien är att studera om lärare själva kan identifiera eventuella överensstämmelser eller avvikelser mellan sina intentioner och hur de ger respons till eleverna. Detta är viktigt eftersom en ökad medvetenhet skapar bättre förutsättningar för att anpassa återkopplingen till elevernas behov.

Om återkoppling och respons

Formativ återkoppling är en process som är baserad på elevernas prestationer. Syftet med formativ återkoppling är att den ska fungera som ett stöd för elevernas fortsatta skolarbete och för elevernas strategier för lärande. Därför behöver lärarens bedömning av elevernas prestationer kommuniceras till eleverna på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt. Först då kan bedömningen hjälpa eleverna att ändra sitt sätt att tänka eller handla.

Ett bekymmer är emellertid att lärares uppfattning om hur de iscensätter återkoppling, inte alltid stämmer med hur de faktiskt agerar. Det finns därför en risk att läraren inte ger eleverna konstruktiv och framåtsyftande respons, även om detta är lärarens intention.

Varför genomförde ni den här studien just i matematik? 

– Att välja ämnet matematik var något som skolorna valde eftersom det finns ett intresse i att förbättra elevernas matematikresultat. Att säkerställa att matematikundervisningen förbättras där det finns behov är också ett av uppdragen i verksamhetsplanen för Helsingborgs stads skolor, säger Andreia.

För att genomföra studien spelade lärarna in samtal med tre av sina elever vid tre olika tillfällen. Efter det intervjuades lärarna och tillsammans med forskarna analyserade delar av samtalen tillsammans med lärarna.

Det finns en lösning

I enlighet med tidigare forskning visar resultaten från studien att det finns diskrepanser, skillnader, mellan lärarnas uttalade intentioner och deras respons i interaktionen med eleverna. Resultaten visar även att lärarna inte alltid uppmärksammar dessa diskrepanser, något som också noterats i tidigare forskning.

– En positiv sak är att våra resultat visar att det är möjligt att öka lärarnas medvetenhet och göra diskrepanserna synliga för dem. Om du inte blir medveten om att du inte förverkligar dina intentioner då blir det svårt att göra någonting åt det. Så att bli medveten om den här diskrepansen är ett första steg i din egen professionsutveckling, säger Andreia.

Att synliggöra diskrepanser kan eventuellt även öka samstämmigheten mellan den formativa och summativa bedömningen.

– Den information som elever får i samband med återkopplingen kommer vid överenstämmelse att bättre matchas av vad lärarna bedömer summativt, fortsätter Andreia.


Josefine Hultén, kommunikatör och redaktör för Pedagogsajten.