Praktiknära forskning i förskolan!

Läs rapporten Samtal om undervisningsutveckling i förskolan – En studie om att balansera praktiskt yrkeskunnande.

Detta är en rapport som gärna kan läsas av förskolans personal. Förskolor kan gynnas av att reflektera och samtala om innehållet i förhållande till sitt eget arbete och ta del av vad filmad undervisning utifrån ett teoretiskt analysverktyg kan bidra med för att utveckla och förfina det praktiska yrkeskunnandet.

Rapporten kan bidra till samtal och reflektion om hur undervisning iscensätts utifrån relationen och balans mellan innehåll, arbetssätt och socioemotionella aspekter. Det i sin tur kan bidra att verksamma inom förskolan utvecklar och förfinar ett professionellt yrkesspråk och förståelse för undervisning och planering  i förskolan.

Läs rapporten FoU-rapport 15:2023 Samtal om undervisningsutveckling i förskolan (pdf)

Målsättning: Att utveckla målinriktad undervisning

Under läsår 2021–2022 och 2022–2023 genomfördes praktiknära forskning i två olika förskoleområden. Förskolepersonal, rektor och förskolelektor deltog i arbetet, vars målsättning var att utveckla målinriktad undervisning. Det gemensamma utvecklingsarbetets inriktning var förskolepersonals samtal och analys av undervisning.

Ett teoretiskt analysredskap om lärares praktiska yrkeskunnande användes som underlag för samtal och analys av undervisning. Analyserna baseras på minnesanteckningar och två inspelade samtal om förskolepersonals filmade undervisning. Resultatet beskriver utfallet av personalens samtal och analys av filmade undervisningssekvenser utifrån tre teman:

  1. undervisningen balanseras mellan arbetssätt och ämnesinnehåll,
  2. undervisningen balanseras mellan arbetssätt och
    pedagogiska relationer samt
  3. undervisningens osynliga innehåll.

I de avslutande reflektionerna diskuteras förskolepersonals praktiska yrkeskunnande i relation till begreppen planering, planerad undervisning och spontan undervisning. Rapporten avslutas med rekommendationer till olika målgrupper.

Investering i forskarutbildade lärare

Ängelholms kommun har sedan 2015 investerat i forskarutbildade lärare som efter examen ingår som lektorer i en forsknings- och utvecklingsgrupp (FoU-grupp).

Paulina Narkaj Adolfsson arbetar som lektor inom FoU i Ängelholm och avslutande sin forskarutbildning med en lic-examen vid Malmö universitet 2020.

Att balansera pedagogiska positioner i förskolans undervisning. En fallstudie om hur förskolepersonal hanterar pedagogiska dilemman (pdf) av Paulina Narkaj Adolfsson.