Praktiknära forskning om ett elevhälsoarbete i utveckling

I denna praktiknära forskning undersöktes hur skolans personal beskrev sitt elevhälsoarbete. Syftet har varit att skapa en nulägesbild för att med hjälp av denna kunna arbeta vidare. En förståelse för hur de synsätt som råder påverkar elevhälsoarbetet växte fram under arbetets gång. En skolas personal har varit delaktiga i arbetet. I samtal har vi kunnat få syn på att det finns olika förståelse för arbetet och att de olika synsätt som råder påverkar utfallet av vårt samarbete.

Rapporten kan läsas av alla som arbetar med utbildning. Elevhälsoarbetet startar i klassrummen och rapporten kan bidra till reflektion över egna arbetssätt och hur de påverkas av de synsätt som råder. Det finns en läsguide till hjälp.

Bilden visar de begrepp som är viktiga för undersökningen.
Synsätt och perspektiv i ett elevhälsoarbete.

Forskningsfrågan

Frågeställningen har varit; Hur uttrycker personalen sin förståelse för elevhälsoarbetet? Med hjälp av enkätsvar och fokusgruppssamtal som underlag har en nulägesbild där både styrkor, svagheter och rekommendationer formulerats.

Lärdomar

Den viktigaste lärdomen är att en ökad medvetenhet om de olika synsätt som råder kan bidra till ett bättre utfall i elevhälsoarbetet. För att öka medvetenheten om de komplexa frågor som förväntas lösas i ett elevhälsoarbete behövs förståelse för att beslut om insatser inte fullt ut kan lösa alla problem. Olika insatser och beslut har oftast både positiva och negativa konsekvenser. Att använda fördjupande reflektion och dialog som metod skulle kunna fungera som en katalysator för utveckling av ett elevhälsoarbete med god samverkan.

Varsågoda!

Om ni vill använda rapporten i ett kollegialt lärande finns det en läsguide som kan vara till hjälp.

Läs rapporten FoU-rapport 17:2023 Elevhälsoarbete under utveckling – En studie om hur personal uttrycker sin förståelse för ett elevhälsoarbete (pdf)

Läsguide till rapporten; Elevhälsoarbete under utveckling (pdf)

Forskarutbildade lärare

Ängelholms kommun har sedan 2015 investerat i forskarutbildade lärare som efter examen ingår som lektorer i en forsknings och utvecklingsgrupp (FoU). Eva Pennegård arbetar som lektor inom FoU  och avslutade sin forskarutbildning med en lic-examen vid Lunds Universitet 2019. ”Att se undervisningen genom elevernas ögon” var titeln på det arbetet.

Att se undervisningen genom elevernas ögon En studie om hur lärare och elever beskriver att lärares undervisning gynnar elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet (pdf)

En bild på Eva Pennegård
Eva Pennegård