Tidig läs- och skrivutveckling med Helsingborgsmodellen

Helsingborgsmodellen är en kompetenshöjande undervisningsmodell kring läs- och skrivutveckling. Modellen är baserad på erfarenheter ur den inledande undervisningen och det hela har resulterat i en pedagogisk handbok för tidig läs- och skrivutveckling.


Ladda ner Helsingborgsmodellen för tidig läs- och skrivutveckling här
(pdf)

Boken kan ses som en pedagogisk handbok och är resultatet av den dokumentation som gjordes kontinuerligt under den första omgången av fortbildningen.

Många verktyg i den pedagogiska verktygslådan!

Arbetet med Helsingborgsmodellen

Helsingborgsmodellen har blivit en naturlig del av arbetet med den tidiga läs- och skrivundervisningen på många skolor i Helsingborg.

På Laröds skola, Tågaborgsskolan och Allerums skola arbetar eleverna med bland annat att läsa, förstå och skriva faktatext, läscirkel, bokfrågor och ASL med iPads. I bildspelet kan du se några exempel på hur undervisningen i klassrummet kan se ut.

två elever vid en dator ovanifrån

Läsa skriva och förstå

Eleverna arbetar med att läsa, förstå och skriva en faktatext två och två.

Helsingborgsmodellens hörnstenar

Undervisningsmodellen har växt fram och utvecklats utifrån erfarenhet och goda exempel i verksamheten och har stöd i aktuell läsforskning. God läsförmåga är beroende av god avkodning och läsflyt, såväl som tidig träning av läsförståelse genom språkutvecklande arbete, textsamtal och effektiva strategier för läsförståelse.

Kännetecknande för Helsingborgsmodellen är:

  • förebyggande arbete
  • inkluderande arbete
  • systematisk kartläggning
  • tillgång till digitala verktyg
  • samsyn
  • likvärdighet
Helsingborgsmodellens hörnstenar

Modellen bygger på hörnstenarna individuell läsning, samsyn och samordning, lärarens högläsning, vägledd läsning, kartläggning och uppföljning samt digitala skrivverktyg från start.

Vi tror att Helsingborgsmodellens hörnstenar och kännetecken ger en garanti för god kvalitet i den grundläggande läs- och skrivundervisningen. Modellen har förankring i aktuell forskning och ger en medveten struktur som kan utgöra ryggraden i den tidiga skriftspråksutvecklingen hos eleverna.

Hög lärarkompetens en viktig faktor

Konsensusrapporten bygger på ett stort antal tongivande läsforskares forskningsresultat. Vi visste det redan men har fått det på pränt och ytterligare förstärkt genom mer aktuell forskning. För att lyckas vända negativa trender i elevers läsförmåga måste vi satsa på hög lärarkompetens.

”Hög lärarkompetens är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för framgång i läs- och skrivundervisningen. En kompetent lärare är insatt i flera olika metoder och material och kan anpassa undervisningen efter barnens behov”

Ur Konsensusrapporten – Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter av Mats Myrberg, 2003.

Klicka för att läsa mer om språk-, läs- och skrivutveckling på Helsingborgs stads intranät