”Vi tror på delaktighet och har stor respekt för elevernas tankar och konflikter”

I veckans Nyfiken på svarar Mette Nilsson, Nina Thornqvist, Mona Hussein Ali och Mima Nikolic på frågor. De fyra arbetar tillsammans på Raus Planterings skola och berättar här om föräldrasamverkan, trygghet och ansvar samt framgångsrik undervisning.

Vilka är ni och vad brinner ni för?

Nina och Mima är undervisande lärare i en årskurs 3 på Raus Planterings skola. Klassen är delad i två grupper. Mette och Mona är resurser och kopplade till båda grupper. Raus Planterings skola som är en liten, familjär och omtänksam skola med cirka 200 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

– Eftersom vi är en åk 3 har vi lättare att anpassa lektioner efter elevernas behov. Vi har till exempel läsgrupper som är nivåanpassade och elever från båda grupper ingår i dem. Idrott har de också i blandade grupper vilket skapar gemenskap. Vi är inte två klasser – vi är en klass och alla känner varandra bra.

Nina är grundlärare f-3, Mima är grundlärare f-6, Mette är fritidspedagog, Mona är resurs och språkstödjare.

– Vi har arbetat väldigt mycket med konflikthantering och uppmuntrar barnen att lösa problem innan lektionen börjar. Vi hjälper dem att prata med varandra och hitta lösningar. Ingen elev får gå hem ledsen och utan att känna sig hörd.

– Vi har arbetat intensivt för att få föräldrarna in i skolan och involvera dem i barnens skolliv. Under dessa tre år tillsammans har vi fått bra relation med föräldrar vilket underlättar vårt arbete med eleverna. En av insatserna är Familjemobilisering* som vi har nu. Sista möte med föräldrar är nu på onsdag. Där har vi presenterat hur vi arbetar på skolan och vilka ämne är svåra för elever. Föräldrar var väldigt engagerade.

* Familjemobilisering (FM) är en möjlighet för föräldrar att påverka barnens studieresultat och bättre förstå barnens skolsituation. Modellen består av en föräldragrupp som bygger på möten, dialoger, relationer och förståelse. Gruppen består av förälder, ditt barns klasslärare och föräldragruppens kursledare.

Vad är det bästa med Raus Planterings skola?

– Det är en liten skola med stort hjärta. Alla är välkomna och får vara som de är. Vi arbetar väldigt tajt med varandra och får stöd och hjälp av alla kollegor. Man delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper vilket gör att vi alla kan utvecklas.

Vad gör er till ett bra team som kollegor?

– Vi respekterar varandra och har ett likvärdighetstänk. Vi ser alla till hela barnet, hela dagen. Vi är oegoistiska och tycker det är viktigt att saker fungerar för alla i arbetslaget. Vi samarbetar bra och är måna om varandra.

– Vi utnyttjar också varandras kompetenser på ett bra sätt och har ett öppet klimat som gör att man kan fråga varandra om hjälp. Vi ser till att vi har rätt fördelning av arbete och rätt person på rätt plats. Vi stöttar varandra och har eleverna i fokus. Alla arbetar verkligen för barnens bästa.

Hur arbetar ni med trygghet och ansvar i klassen?

– Vi arbetar med Olweusprogrammet mot mobbning. Vi tror på delaktighet och har stor respekt för elevernas tankar och konflikter, vi tar alla konflikter på allvar och löser dem direkt. Samma regler gäller i båda grupper, samsyn runt elever, bra kommunikation mellan personal och med barnen, goda relationer med elever och föräldrar. Vi jobbar mycket med värderingsövningar och aktiviteter som skapar vi-känsla. Till exempel teater och åker på läger.

Hur arbetar ni med föräldrasamverkan?

– Vi har bra kontakt med föräldrar. På grund av corona hade vi inte några fysiska träffar med föräldrar förutom utvecklingssamtal. I ettan och tvåan gick vi ut varje morgon och träffade alla föräldrar och barn samt bjöd in till öppet hus.

– Föräldrar känns trygga med att ringa oss om de behöver ha kontakt med oss och vi har kommunikation runt deras barn hela tiden. Vi ringer hem när elever har gjort nåt bra men också när de har gjort nåt fel. Våren 2022 har vi Familjemobilisering som en del av föräldrasamverkan.
Vi uppmuntrar föräldrar att kontakta oss oavsett om det är små eller stora saker.

Vad är nyckeln till en framgångsrik undervisning för er?

– Vi arbetar med genrepedagogiken och EPA (ensam – par – alla). För att elever ska befästa sina kunskaper på bästa möjliga sätt börjar vi alltid arbete med alla i gruppen (genomgång), sen får de arbeta i par och till slut ska man klara av att lösa uppgiften själv. Vi anpassar undervisning och bildar andra grupper utifrån elevernas behov så vi är inte begränsade med våra basgrupper.

– Vi arbetar med elevernas självförtroende och vi bygger relationer först innan vi kan undervisa. Vi tror på struktur, tydlighet, individuella anpassningar, språkstöd, varierad undervisning. Vi har kompetent personal, SVA, Specialpedagoger och rörelsepauser.