Likvärdighet och kollegialt lärande – teman på Framtidens lärande 2017

"Lösningen på svensk skolas problem finns redan i systemet, kanske till och med här i rummet!" Så inleddes årets konferens Framtidens lärande.

Öppningstalare vid konferensen, Professor Sir George Berwick var initiativtagare till det utvecklingsprojekt som lett Londons skolor från att i början av 2000-talet ligga i botten av den brittiska resultatligan till att leda den inom loppet av några år. Framgångskonceptet för Londons skolor var ett strukturerat, frivilligt och systematiskt kollegialt lärande. Alla nivåer i organisationen deltog och arbetet bedrevs över skolgränsen. När Sir George ställde sin fråga till åhörarna vid konferensen blev det tyst i salen. Därefter inledde han en beskrivning av den kultur av kollegialt lärande som blivit verklighet i London och som sedan spritts till andra delar av Storbritannien. Hans tes är att varje elev ska ha tillgång till den samlade kunskapen som finns i utbildningsväsendet – och att det enda sättet att uppnå detta är att vi lärare, och alla andra som arbetar i utbildningssystemet, delar med oss till varandra av de goda exemplen.

”Hitta ’best practice’ och sprid det, mellan klassrum mellan skolor och mellan kommuner”, fortsatte Sir George. Det går inte att få tillgång till andras kunskap om de inte delar med sig av den. I Londons skolor bedrivs idag ett strukturerat kollegialt lärande, med eleven i fokus, som har fortsatt. På det sätt man arbetat i London har man ökat likvärdigheten i utbildningen och brutit sambandet mellan elever från socioekonomiska svaga områden, låga förväntningar och dåliga skolresultat. Och arbetet har skett med stöd av aktuell forskning. Sir George betonade vikten av analyser och av att bygga arbetet på forskning och beprövad erfarenhet.

Sir George beskrev vidare en situation där Londons skolor idag arbetar över gränserna och ett kollegialt lärande genomsyrar hela skolväsendet. Arbetssättet har alltså spritt sig till andra delar av Storbritannien, med samma positiva resultat. London Challenge utvecklades och blev 2011 ”Challenge Partners” och elever i de deltagande skolorna förbättrar sina resultat snabbare än det nationella genomsnittet: challengepartners.org/network-excellence

”Do we think we can make the world better together, or do we think it is better we do it in isolation?” var den retoriska fråga Sir George ställde till oss som en avslutning. I den frågan finns också svaret. Vi kan inte förvänta oss att det ska ske någon utveckling i klassrummet om inte samma utveckling sker genom hela skolans organisation och tvärs över alla gränser, menar Sir George. Eleven kan inte få tillgång till den bästa möjliga undervisningen om vi inte delar med oss av de goda resultaten. Systematiskt kollegialt lärande med eleven i fokus kan vara en lösning på den svenska skolans likvärdighetskris, om man får tro resultaten från Storbritannien och budskapet från Professor Sir George Berwick CBE.

Läs mer: 2016 års rapport från Challenge Partners (pdf)

/Eva Svensson, kommunlicentiand, lärare 4-9 Laröds skola