Nytt arbetssätt mot kränkande behandling: Så organiserar Elinebergsskolan sitt värdegrundsarbete

På Elinebergsskolan har man inte bara en värdegrundsgrupp utan också en förstelärare med uppdrag kring värdegrundsarbetet. Sedan ett år tillbaka har skolan varit pilot för nytt arbetssätt och digitalt verktyg i arbetet mot kränkande behandling i Helsingborgs stads skolor. Här berättar skolan hur de organiserar sitt värdegrundsarbete.

Rektor Patrik inleder intervjun med att berätta om Elinebergsskolan som har cirka 950 elever, varav 60 inom grundsärskolan. Det är det största högstadiet i Helsingborg med 180 elever per årskurs. I år 6 och 7 blandas elever från flera skolor.

Hur har Elinebergsskolan organiserat värdegrundsarbetet?

Skolans värdegrundsgrupp har funnits i många år och består av cirka 15 deltagare med skolledare, förstelärare med värdegrundsuppdrag och lärare från varje arbetslag, samt skolkuratorer. Skolan eftersträvar en kontinuitet i gruppen, att de som är med har ett fördjupat intresse och engagemang kring värdegrundsarbete.

Skolan har en tydlig struktur med sitt värdegrundsarbete och olika uppdragsmöten som är schemalagda vid samma tillfälle 1 gång i månaden, vilket möjliggör att representanterna för de olika uppdragen kan delta samtidigt.

När skolans arbetslag har möten, finns det alltid en punkt på dagordningen kring värdegrund. Det kan vara återkoppling från värdegrundsgruppen, aktivt arbete kring teman skolan har i fokus, samtal om stämningen på skolan etc. Under detta läsår har skolan språkbruk och heder som extra fokuserade temaområden. Bakgrunden till dessa områden är dels de behov som framkommit i enskilda samtal med elever, dels enkätresultat. Det är även stadens riktlinjer som spelar in.

Även Fritidspersonalen är involverade och är till exempel ansvariga för rastaktiviteter för ökad trivsel och trygghet på rasterna.

Alla som är med under intervjun återkommer ofta till det förhållningssätt som är på skolan, att ”alla elever är allas”. De pratar varmt om sina elever, hur viktig relationen mellan eleverna och de vuxna är. Det betyder även att vuxna agerar om de exempelvis ser eller hör konflikter eller bråk i korridorer eller på skolgården. På skolans hemsida sammanfattas detta med Elinebergsandan står för gott bemötande, goda relationer och god kommunikation.

Er skola har en förstelärare med uppdrag kring värdegrundsarbete? Berätta mer om detta spännande uppdrag?

– I mitt uppdrag ingår exempelvis att fördjupa sig i den nya läroplanen Lgr22 och det stödmaterial som Skolverket levererat kring värdegrundsuppdraget. Värdegrundsgruppen har delat upp stödmaterialet i mindre delar, innan arbetslagen sedan blir mer involverade. Personal behöver prata om hur vissa ord definieras, för att få en samsyn på skolan, säger Pia Hjärtstrand som har haft detta försteläraruppdrag i ungefär 4 år och har ett extra stort engagemang och kompetens inom området.

Alla skolor i staden har arbetat med att sätta sig in i och tolka de omarbetade ämnesplanerna. Det är viktigt att inte glömma bort de allmänna skrivningarna till exempel gällande värdegrundsuppdraget som stramats upp ytterligare i Lgr 22.

Försteläraren bidrar till skolans arbete med kompetens, material, omvärldsbevakning med mera. Det skapar en gemensam grund på skolan och en stabilitet i värdegrundsgruppen. Pia har ett tydligt uppdrag som är prioriterat på skolan, en satsning som inte många skolor har.

Elinebergsskolan har skapat en stabil modell kring sitt värdegrundsarbete. Modellen som de använder grundar sig, först och främst, i Skollagens skrivningar om att arbeta förebyggande med diskrimineringsgrunderna.

Under 2022 var ni pilotskola inför nytt arbetssätt i staden. Beskriv era erfarenheter och upplevelser av det nya arbetssättet och det nya digitala verktyget DF Respons?

Grundskolorna i Helsingborgs stad har tidigare arbetet med Olweusmetoden under en lång tid.

Elinebergsskolan har sedan vårterminen 2022 varit en av fyra pilotskolor gällande nytt arbetssätt mot kränkande behandling inom grundskolor och grundsärskolor Helsingborgs stads skolor. De har arbetat aktivt med att utveckla skolans modell kring värdegrundsarbete genom att plocka ”go’ bitarna” från Olweusmetoden och kombinerat med skolans behov och arbetssätt. De har behållit de delar som kan bidra till det systematiska kvalitetsarbetet gällande värdegrund så som individuella samtal, kontinuerliga värdegrundsråd, sammanställning av vilka diskrimeringsgrunder de arbetat förebyggande kring och hur de, rent konkret, har gjort det med eleverna.

Värdegrundsarbetet på skolan är väl systematiserat och det finns en gemensam ”röd tråd” som elever, personal och skolledare är involverade i. Dessutom finns det en nyfikenhet och iver att ständigt utveckla arbetet, att fånga in nya forskningsrön eller aktuella samhällstendenser.

Skolan har fått ny energi i att skapa sin arbetsmodell som passar deras speciella behov. De beskriver även att mycket av deras värdegrundsarbete redan var väl organiserat med exempelvis olika mötesformer med personal och elever, men att de nu anpassat och kombinerat med egna arbetssätt som är väl förankrade i det systematiska kvalitetsarbetet med en väl utformad årsklocka.

Skolan ser redan att det nya digitala verktyget DF Respons blir ett bra stöd och underlag i deras främjande och förebyggande arbete. Dokumentationen kring incidenter blir smidigare och enklare att överblicka.

Berätta hur ni involverar elever i arbete mot kränkande behandling och kring värdegrundsarbete?

Återigen lyfter alla fram relationer – hur viktigt det är att skapa goda relationer med eleverna så de vågar prata och föra fram sina synpunkter. Eleverna blir sedan involverade på olika sätt. De enskilda samtalen mellan mentorer och elever är värdefulla och på det viset möter de alla elever och pratar om diskrimineringsgrunderna. Sedan finns det mentorsråd, där möjligheten finns att både diskutera och komma med förslag och önskemål.

Värdegrundsarbetet pågår hela tiden, i alla ämnen och överallt på skolan. Om man skulle frågat eleverna hur skolan arbetar med dessa frågor, är det inte lika säkert att eleverna vet eftersom det är så införlivat i verksamheten.

Många pratar väldigt positiv om er skolas värdegrundsarbete – vad tror ni är era framgångsmetoder för att lyckas?

Värdegrundsgruppen vill hela tiden utveckla sitt arbete, det behövs för att möta upp utmaningar i samhället, att möta de behov som finns på skolan och för att arbeta förebyggande. De uppdaterar ständigt sitt arbete och är nyfikna på att prova nytt.

Just nu pågår ett spännande utvecklingsarbete kring digitala trygghetsvandringar. De har en arbetsmodell på remiss, för att samla in fler synpunkter innan det ska genomföras. Skolan genomför redan fysiska trygghetsvandringar, men vill komplettera med digitala, samt göra arbetet med trygghet mer systematiserat.

Även Elevhälsan är involverade i arbetet och är ett tillskott i skolans övriga främjande och förebyggande arbete.

– Jag och den andra skolkuratorn möter alla elever från år 1-9 med ett lektionsmaterial som kallas SÄL ”Sånt Är Livet”. I SÄL tar man upp olika teman, exempelvis barns rättigheter och barnkonventionen, pubertetssnack, normer, HBTQI och jämställdhet, hur man kan skapa mer ”Flow i livet” och psykisk hälsa genom goda vanor. Skolkuratorerna inom Elevhälsan har tagit fram detta arbetssätt som nu sprids på fler skolor, berättar skolkurator Åsa Ottosson.

Skolan har även samarbete med Brunnsparkskolan, som medför mycket gemensamt arbete som är positivt för eleverna när de byter skola till högstadiet.

Vilka behov och utmaningar har ni framöver?

De berättar att de vill arbeta mer kring övergångarna, att mjuka upp dem. Dels de mellan olika stadier och dels när elever blandas från olika skolor och olika socioekonomiska upptagningsområden. Rektorn beskriver hur skolan framgångsrikt arbetat med den mångfald som finns på skolan. Att det dessutom är en grundsärskola berikar på många sätt.

– Vi eftersträvar ett inkluderande förhållningssätt, säger Patrik Persson, rektor.

Framöver vill de systematisera elevdelaktighet ännu mer, framför allt kring det förebyggande arbetet med ambassadörer i varje klass och elevreferensgrupper.

Den 1 januari 2023 bytte Helsingborgs stads skolor arbetssätt och rutiner i arbetet mot kränkande behandling. Läs mer på Helsingborgs stads intranät.