Vad säger elever och lärare egentligen om bedömning i skolan?

Porträtt på LisbethLisbeth Gyllander Torkildsen, strategisk utvecklare skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborg, har under många år studerat elevers förståelse för bedömning samt hur en ömsesidig syn på bedömning kan utvecklas mellan elever och lärare. I studien har 25 elever och 9 lärare deltagit och arbetat med att utveckla en ömsesidig syn på bedömning.

Förutsättningar och strukturer viktiga faktorer

Resultaten visar att förutsättningar och strukturer runt bedömningsprocessen är avgörande för elevens syn på bedömning. Tydlighet i bedömningspraktikernas förutsättningar samt hur de olika förutsättningarna förhåller sig till varandra är avgörande för om elever utvecklar en mer ytlig förståelse av bedömning eller en förståelse som leder till lärande.

Styrdokument och forskningsteorier formar elevers och lärares förståelse. Resurser och material formar lärares val av aktiviteter, vilka i sin tur formar elevers möjlighet att förstå bedömning och agera i en bedömningssituation.

– Om vi ska kunna utveckla ömsesidiga bedömningspraktiker, är det centralt att förstå både det eleverna förstår och de strukturer och förutsättningar som omger praktikerna, säger Lisbeth.

För att en bedömning ska kunna leda till ett lärande hos eleven är förståelse för bedömning en förutsättning. Det handlar också om att elever och lärare ska kunna utveckla en gemensam förståelse. En sådan utveckling är en komplex process med stor potential.

– Ömsesidiga och formativa bedömningspraktiker baseras på ett ökat samarbete mellan elever och lärare. Utöver det behöver strukturer och förutsättningar möjliggöra utveckling. Bedömning behöver därför vara en gemensam angelägenhet för elever och lärare, liksom för skolledare, förvaltningspersonal, politiker, policyförfattare och forskare, säger Lisbeth.

Fredagen den 20 maj disputerar Lisbeth vid Göteborgs Universitet med sin avhandling Bedömning som gemensam angelägenhet – enkelt i retoriken, svårare i praktiken. Elevers och lärares förståelse och erfarenheter. Läs nyheten på: uf.gu.se

Intervju med Lisbeth Gyllander Torkildsen i Skolporten: Elevers delaktighet – en förutsättning för lärande