Modersmål i fokus

Modersmålsenheten i Helsingborg


Hos Modersmålsenheten arbetar 90 lärare från jordens alla hörn som undervisar i 40 olika språk och ca 4500 elever i Helsingborgs stads skolor har valt att delta i modersmålsundervisningen. Modersmålslärarna i Helsingborg är välutbildade och många av oss har även behörighet i flera av skolans olika ämnen. Vi bär med oss många års erfarenhet från våra hemländer där flera av oss tidigare arbetat som lärare. Vissa av oss har skaffat oss kompletterande utbildning i Sverige och fortsatt studera vid Malmö Högskola. Det finns mycket kompetens och pedagogiska erfarenheter i vår grupp, som vi är stolta över, och som vi kan bidra med i Helsingborgs stads skolor.

Modersmålsämnet


Modersmål är ett frivilligt ämne, så till vida att vårdnadshavare och deras barn/unga väljer aktivt om eleven ska anmäla sig till och delta i modersmålsundervisningen. När eleven väl är anmäld är studierna obligatoriska tills dess att vårdnadshavare avanmäler sitt barn/sin ungdom. Precis som i alla andra grundskoleämnen och gymnasiekurser har Skolverket tagit fram kursplan, centralt innehåll, syfte, och kunskapskrav för ämnet modersmål. Eleverna får betyg och poäng i ämnet modersmål på samman sätt som alla andra ämnen i grundskolan och i gymnasiet.

I modersmålslärarens uppdrag ingår även att ge studiehandledning till de elever som har rätt till språkligt stöd i olika ämnen. Du kan läsa mer om studiehandledning i vårt tidigare blogginlägg; Studiehandledning – rätten till kunskap 

Modersmålslärarens vardag

Vi modersmålslärare är språklärare och bedriver vår undervisning ute i Helsingborgs stads olika skolor. Vi träffar regelbundet våra 4500 elever, som har ett annat språk som modersmål än svenska. I modersmålsundervisningen är integration och kulturella frågor ständigt levande i våra diskussioner och är något som ingår i kursplanen. En modersmålslärare har en viktig roll i att skapa förståelse mellan elever från olika länder och att förklara den demokratiska svenska skolan för eleverna som vanligtvis kommer från olika kulturer och olika skolsystem. Jämförelser mellan svenska språket och modersmålet är centralt i kursplanen, där “läsa, skriva, tala och samtal” är i fokus och eleverna får möta olika texttyper/genrer, precis som i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk.

Elever från olika skolor i samma undervisningsgrupp

Att skapa goda förutsättningar för modersmålsundervisning kan ibland vara ett stort pussel att få ihop. Beroende på antal elever, språk och antal lärare organiseras undervisningsgrupper på väldigt olika sätt. Organisationen behöver i viss mån anpassas till alla elevernas ordinarie skolschema. I de “mindre” språken är det vanligt att elever i olika åldrar träffas för undervisning på en skola som ligger centralt i Helsingborg och på detta sätt kan vi erbjuda undervisning till så många elever som möjligt. För att kunna ge eleverna bästa möjlighet att delta i undervisningen förläggs oftast undervisningen utanför ordinarie skoltid. Därav får modersmålsundervisningen konkurrens av elevernas fritidsaktiviteter. Det gäller för oss att motivera eleverna och visa på vikten av att studera sitt modersmål.

Digital kompetens och digitala verktyg

Digital kompetens är viktigt i vårt arbete med att arbeta språk- och kunskapsutvecklande tillsammans med våra elever. Att våga prova och utveckla arbetet med digitala verktyg som stöd i vår undervisning är ett prioriterat utvecklingsområde för oss. Vi har de senaste 4 åren gjort en digital resa tillsammans genom olika kompetensutvecklingsinsatser, tillfällen för kollegialt lärande och olika workshops med fokus på olika digitala verktyg och hur de kan stödja elevernas lärande. Tillgången till digitala verktyg ska inte vara ett hinder för vårt arbete. Varje modersmålslärare har en “personlig” dator och Ipad samt att Modersmålsenheten tillhandahåller “elevIpads” och Chromebooks, som kan tas med ut i undervisningen.

Digitalisering i sig är inte målet, utan det är snarare att använda verktygen som ett stöd för att höja kvaliteten på modersmålsundervisningen. Vi behöver, som alla andra lärare, hitta och utforska effektiva undervisningsmetoder. Då vi har alla stadens skolor som arbetsplats behöver vi hitta effektiva och digitala samarbetsformer både tillsammans med våra elever och lärarkollegor ute på stadens olika skolorna. Genom digitala verktyg skapar vi motivation, intresse, nyfikenhet och kreativitet bland våra elever och vi kan anpassat vårt undervisningsmaterial och uppgifter utifrån varje elevs behov samt undervisningsspråk. Modersmålslärare ägnar också mycket tid och energi åt att välja eller själva skapa undervisningsmaterial som är kopplat till vår kursplan.

En av våra utmaningar är att hitta digitala lösningar och former som inkluderar alla våra elever, som kommer från både kommunala och fristående skolor, så att de känner en grupptillhörighet och att vi kan ge eleverna samma förutsättningar att ta dela av undervisningen genom våra digitala plattformar, domäner och verktyg.

Modersmålsläraren i ständig utveckling


För Modersmålsenheten är kompetensutveckling av särskild vikt. Varje vecka har vi bokad tid fortbildning och kollegialt lärande. Under de senaste åren har vi haft störst fokus på att utveckla vår digitala kompetens, vår kompetens i språkutvecklande arbetssätt samt utveckla vårt uppdrag gällande studiehandledning. En gång i månaden träffas vi även i olika fokusgrupper, med sex olika ämnesinnehåll. Vi har individuellt valt det fokus som var och en av oss känner att vi vill fördjupa oss i;
Det grundläggande pedagogiska uppdraget för nyanställda modersmålslärare, Tidig läs- och skrivutveckling, Pedagogiskt ledarskap, Utmanande undervisning och Formativ bedömning i undervisningen är några exempel på våra olika fokusgrupper. Utöver det har vi träffar för kollegialt lärande där vi delar undervisningsmetoder, material och praktiska tips om hur vi kan använda olika digitala verktyg och program.

Varje onsdag finns vi även tillgängliga för att göra kartläggning steg 2 i litteracitet med våra nyanlända elever på Välkomsten. Kartläggningen är inte bara till stöd för skolorna i mottagandet av nyanlända elever, utan är viktig för oss när vi möter eleverna i modersmålsundervisningen och när vi ger studiehandledning.

Vårdnadshavare som resurs

Modersmålsläraren är ofta en ”brobyggare” mellan hemmet och skolan och tillsammans med elevens vårdnadshavare följer vi elevernas kunskapsutveckling i skolans alla ämnen och inte bara i modersmål. Det är vanligt att vårdnadshavare besöker vår undervisning och deltar i att ordna aktiviteter kopplade till olika högtider, som firas i länder där modersmålet talas. Vårdnadshavare är en viktig resurs i att stödja elevernas språkutveckling i modersmålet.

Att ge eleverna bästa förutsättningar att lyckas

För att våra elever ska ges bästa förutsättningar att lyckas i skolan behöver vi utveckla vårt samarbete tillsammans med våra lärarkollegor ute på skolorna. För bättre kvalitet i elevens studiehandledning behöver modersmålslärare och ämneslärare öka samarbetet kring studiehandledningens syfte, mål och innehåll. Vi behöver samverka kring elevernas lärande och utveckling där språket har en central plats. Genom att göra kopplingar mellan ämnet modersmål och elevens andra skolämnen, tror vi att vi tillsammans kan ge eleverna bättre förutsättningar för att lyckas med sina studier.

Vi vill! Vill du?