Hjälp och stöd för dig som vill starta en bygglek 

När Gantofta skola fick frågan om de ville testa att ha en bygglekscontainer på skolgården blev svaret JA. Trots det tog de emot containern med blandade känslor. En förhoppning och förväntan men också en lätt rädsla och osäkerhet.

Cornelia Mathiasson, lärare i fritidshemmet, och Pia Rothoff, utvecklingsledare, på Gantofta skola. De båda berättar om sina upplevelser av arbetet med bygglek. De delar också med sig av den manual de tagit fram som de gärna vill att fler ska kunna använda sig av. Både de i Helsingborg som lånar containern men också andra skolor som är sugna på att starta upp en bygglek på skolgården.

Under arbetets gång kunde pedagogerna se en rad positiva effekter hos eleverna. Minskade konflikter, ett ökat samarbete och en större kreativitet hos eleverna. De kunde också se att elever med särskilda behov visade stort engagemang och att elevernas välmående och glädje stimulerades av byggleken.

En sak som kändes svår att hantera var hur det skulle gå att låta de yngsta barnen i förskoleklass och årskurs 1 hantera verktyg och material på ett säkert sätt.

Tillsammans med eleverna började pedagogerna därför prata om de olika bitarna som behövde vara på plats. De gjorde bland annat en mindmap tillsammans om vad en koja är, därefter skapade de regler, checklista och byggkörkort för eleverna.

– Vi bollade idéer med varandra, vi var samspelta och hade samma mål och vilja. Vi var tydliga och strukturerade om regler och checklista. Eleverna fick också bolla idéer och vi märkte hur deras intresse och lärande växte vilket gjorde att vi vågade tro på konceptet. Vi växte med elevernas lärande, när vi såg att de kunde.

På vilket sätt kan ni se att elevernas kreativitet utvecklats och att deras välmående påverkats positivt?

– Vi såg att eleverna tog ansvar över sina kojor, de skapade nya gemenskaper och kunde gå in och ut ur gruppen. De samsades, lyssnade på varandra och hjälptes åt. De växte i sitt lärande, de var trygga, de vågade och de misslyckades. Eleverna tyckte om att vara utomhus.

Containern stod på Gantofta skola under en termin och när den flyttades uppstod ett tomrum. Inte bara fysiskt på skolgården utan också som en känsla. Bygglek var något skolan verkligen ville fortsätta med.

Under arbetets gång kunde pedagogerna se en rad positiva effekter hos eleverna.

Varför kändes det så viktigt för er att arbetet med bygglek fortskrider?

– Delvis för att vi såg ett meningsfullt fritids och ett meningsfullt lärande. Men också för att när containern togs bort fördärvades kojorna och var inte längre i det skick de var när de byggdes. Vi såg att det fanns behov och intresse hos eleverna.

Manualen innehåller många bra checklistor, vilken är er favorit?

– Regler för bygglek och checklista för körkort.

På Gantofta skola är det fritids som har använt byggleken. Tror ni att den skulle kunna användas på andra sätt i verksamheten?

–  Absolut. Det främjar det praktiska lärandet och kan användas i många ämnen.

Invigning av Byggleken

Hur kommer ni fortsätta med bygglek på Gantofta skola?

– Vi kommer fortsätta med byggkörkort och återställa våra kojor och underhålla dem. Sen är vi öppna för nya utmaningar och möjligheter som eleverna har behov av och önskar.

Vilka ord vill ni skicka med till den som är nyfiken på att starta en bygglek på skolgården eller till den som vill låna containern?

– Våga, ha struktur (regler), var tydlig och ha roligt!

Emma Sjöberg, miljösamordnare, skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg, hoppas på att många skolor inspireras av Gantofta skola.

– Drömmen är att många verksamheter använder containern precis som Gantofta skola har gjort. Pedagogerna har tillsammans med eleverna modigt utforskat hur de kan använda byggleken och vad den kan tillföra. På så sätt har eleverna fått möjlighet att själva utforska, skapa och påverka sina platser. Jag hoppas att arbetet med byggleken fortsätter uppmuntra till lek, rörelse och kreativitet, säger Emma.

Cornelia Mathiasson och Pia Rothoff.