Med fokus på lärandegemenskap

Helen Timperley är ett välkänt namn för de flesta som arbetar inom skolan. Mest känd är kanske boken ”Det professionella lärandets inneboende kraft”. Många inom Helsingborgs stads skolor har läst både den och hennes andra böcker. Kanske var det då inte så förvånande att Olympiaskolans aula var fullsatt när professorn från Auckland University var på besök. 150 skolledare och 350 nyckelpersoner (de flesta av dem pedagoger) tog chansen att få höra henne tala live.

Ledningsgruppen för Helsingborgs stads skolor har under ett par år jobbat med en gemensam kvalitetsprocess för alla, från förskola till gymnasieskola, och Helen Timperleys forskning har haft en tydlig betydelse för utformningen av den.

– Vi tror mycket på det elevcentrerade läraruppdraget, säger Christian Olsson, verksamhetschef i Helsingborgs stads skolor och en av de drivande i det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet. hoppas att dagen ska inspirera ännu fler att hålla fokus på det som Timperley kallar professionella lärandegemenskaper (PLC).

Från lärargemenskap till lärandegemenskap

Timperleys föreläsning handlade om vilka förutsättningar som krävs för att lärarnas samarbete ska bli en verklig lärandegemenskap, vilket innebär så mycket mer än att lärarna pratar med varandra. En sådan förutsättning är att alla lärare ser eleverna som våra elever. Inte dina och mina. Det är våra elever som vi tillsammans undervisar för att alla ska nå målen. Här passade hon på att understryka förstelärarnas viktiga roll. En skicklig förstelärare är med och skapar ett sammanhang på skolan, och bidrar till överförbart lärande, det vill säga ett lärande som går att överföra mellan ämnen och mellan grupper.

Mål som motiverar och som går att mäta

Något hon också underströk var risken att sätta för många mål. Målen ska finnas för att motivera och prioritera. Målen ska vara få, värdefulla för alla inblandade och elevcentrerade.  En annan fälla det är lätt att falla i är att inte veta vad det är vi ska mäta? Hur vet vi att det vi gör faktiskt får genomslag? Hur lång tid tar det innan vårt förnyade arbetssätt börjar få effekt? Ett sätt att mäta är helt enkelt att på förhand skriva upp vad det är för nya beteenden man förväntar sig i och utanför klassrummet, både vad gäller elever och pedagoger.  Dessutom uppmuntrar hon alla att regelbundet göra en egen utvärdering av vår insats och fråga oss själva vad som fungerade och inte fungerade.

Den som aldrig blir utmanad utvecklas inte

Förändring är jobbigt. När någon till exempel kommer och vill observera dig på din lektion kan det kännas obehagligt. Det är djupt mänskligt att reagera så på nya situationer. Därför är det viktigt att skapa en miljö där alla känner sig trygga nog att låta sig utmanas. Därför kompletterades föreläsningen med en workshop under eftermiddagen där samtliga skolledare i Helsingborgs stads skolor fick nya tankar kring  hur man ytterligare stärker samarbetet mellan skolledare och personal.

Ett gott ledarskap

Timperley poängterar slutligen vikten av ett gott ledarskap. Det innebär någon som tar ansvar för helheten och håller fokus på att alla håller sig till överenskomna mål. En god ledare kan också avvärja distraktioner och förse gruppen med kunskap från olika håll såsom föreläsare, böcker, länkar med mera. Ledaren behöver också se till att lärarnas lärande faktiskt omvandlas till handling, gärna genom att ge stöd i klassrummet.

Föreläsning som ger förnyad kraft

Gunilla Bosson, biträdande rektor på Raus Planterings skola, satt i publiken. Hon är väl bekant med Timperleys böcker och kände igen mycket av det som sades.

– Jag och mina kollegor var överens om att vi fick en del bekräftat, att vi är på rätt väg, men också att vi har en del att ta tag i och fortsätta utveckla. Det vi känner att vi behöver utveckla är bland annat att alltid ställa oss frågan hur det gynnar våra elevers utveckling och måluppfyllelse, säger Gunilla Bosson.

På Raus Planterings skola har de redan idag ämnesgrupper där förstelärarna leder arbetet och förstelärarna är också med i skolans visionsgrupp tillsammans med ledningen. Här sker lärandet i alla led. De har också inventerat vad de redan gör, vad de gjort tidigare som de behöver ta upp igen och vad de ska sluta göra. När de väljer fortbildning är strategin att följa en förutbestämd tråd istället för att hoppa på saker som dyker upp.

– Att gå på en sådan här föreläsning gör att alla blir påminda om värdet av att utvärdera sin undervisning, hitta kvitton på att det gav den effekten vi önskade och vad vi gör med den informationen, säger Gunilla Bosson.

En gemensam vetenskaplig grund

Ledningsgruppen för Helsingborgs stads skolor bjuder in inspirerande föreläsare med jämna mellanrum. Tidigare har medarbetarna fått lyssna till föreläsningar av bland annat Anders Hansen, Jonas Österberg, Bo Hejlskov Elvén, Gudrun Svensson, Jim Cummins och Andy Hargreave.

– Vårt arbete i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är viktigt för oss att alla medarbetare är uppdaterade kring aktuell forskning och har ett gemensamt språk, säger Christian Olsson. De föreläsare som vi har anlitat håller mycket hög kvalitet och kan förhoppningsvis inspirera oss att lyckas ännu bättre med måluppfyllelsen för våra barn och elever, avslutar han.


Maria B Hansson, redaktör, Helsingborg.