Kooperativt lärande i fritidsverksamheten – effekter efter ett läsår

Läsåret 2019/2020 med fokus på kooperativt lärande i fritidshemmet börjar lida mot sitt slut. Vad har vi gjort? Vilka effekter kan vi se? Vad tar vi med oss? Hur går vi vidare?

Under hela läsåret har fritidshemmen i Bjuvs kommun arbetat med kompetensutveckling kring kooperativt lärande för att öka elevernas delaktighet och inflytande och samtidigt bygga en gemensam riktning och ett gemensamt språk tillsammans med skolan. Mer om satsningen finns att läsa här: Kooperativt lärande i fritidsverksamheten och här: Från live-via distans-till live på distans

Vad har vi gjort?

Vår målsättning var att skapa en upplevelsebaserad kompetensutvecklingsinsats kring kooperativt lärande riktad till personal i fritidsverksamheten. Vår förhoppning var att vi, Anna Jacobsson och Liz Fristedt, skulle kunna bidra till att pedagogerna utvecklade ett gemensamt språk och förhållningssätt. För att göra det har vi byggt upp workshops med en mix av föreläsning, praktiska övningar, möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. Mellan varje tillfälle har pedagogerna haft i uppgift att planera och genomföra en aktivitet tillsammans med eleverna på respektive fritidshem. Vid nästa gemensamma träff har det skett ett erfarenhetsutbyte och vi har tillsammans börjat bygga en bank av beprövade aktiviteter som delas mellan fritidshemmen.

Vilka effekter kan vi se?

Pedagogerna uttrycker efter läsårets satsning att de kan se ett bättre samarbete mellan eleverna i fritidsverksamheten och att pedagogerna själva tänker till mer för att få alla elever delaktiga utifrån sina förutsättningar. I kollegiet har arbetet också bidragit till arbetsglädje och att fler pedagoger gör sin röst hörd i olika sammanhang. Den mest påtagliga attitydförändringen är som en pedagog uttryckte det i utvärderingen. Vi har nu inställningen:

Våga testa, våga lyssna, våga förändra!!!

Vad tar vi med oss?

Efter ett läsår med många pedagogiska samtal, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar har alla fått med sig ett par extra verktyg i sin verktygslåda för att möta eleverna där de befinner sig. Några verktyg framträder tydligare än andra när pedagogerna får beskriva vad de tar med sig och hur de har förändrat sitt förhållningssätt under läsåret.

Delaktighet och inflytande

”I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.” När vi fördjupade oss i demokrati och delaktighet utifrån just den lilla biten av syftestexten i läroplanens fjärde kapitel skedde stor utveckling kring hur vi säkerställer att alla elever kommer till tals och får möjlighet att ta ansvar i verksamheten. Pedagoger uttrycker nu att:

Alla blir hörda och sedda i elevgrupperna.

Många pedagoger upplever att det har skett en positiv förändring i det egna agerandet utifrån att man med hjälp av olika strukturer och en fördjupad förståelse för kooperativt lärande som förhållningssätt har blivit bättre på att lyssna på eleverna.

Jag har lärt mig lyssna och låta barnen komma mer till tals.

Synliggöra önskvärda ageranden

Att arbeta med det som kallas Y-kort för att träna på och förtydliga det som förväntas i olika situationer och på olika platser istället för att sätta upp regler är ett av de viktigaste verktygen som pedagogerna vill fortsätta arbeta med.

Rickard Löfgren, på Ekeby skolas fritidshem, uttrycker det såhär:

Vi tänker skapa ett Y-kort för varje lärmiljö istället för att sitta och skapa regler för hur något ska vara. Grymt sätt att få eleverna delaktiga.

Hur går vi vidare?

Efter ett läsår med stort fokus på att skapa upplevelser av hur ett kooperativt förhållningssätt bidrar bland annat till delaktighet, språkutveckling och lärande har vi bestämt oss för att hålla i och hålla ut. Samma område blir nästa läsårs fokus. Nu är vi redo att ta oss an lite mer teori för att öka förståelsen för det kooperativa lärandet och ännu fler praktiska tillämpningar i fritidsverksamheten. Inte minst ska vi djupdyka i arbetet med Y-kort. Det ser vi redan fram emot!