Artikel

Här kan du söka och filtrera bland Pedagogsajtens alla artiklar.

Feedback – för bättre lärande

Idag pratas det en hel del om feedback eller återkoppling. Det förekommer olika varianter av feedback som till exempel, feed-forward, feed-back och feed-up. Feedback är dessutom ett centralt begrepp inom bedömning för lärande (BfL), där det talas om feedback på olika nivåer, lärare till elev, elev till elev samt intern feedback.

Digital storytelling i skolan

Det är sen eftermiddag på Svensgårdsskolan. Solens vårstrålar tränger in genom klassrummets fönster. Bildläraren Cia Olsson hänger upp åk 9 bilder på väggarna medan Charlotta Svensson, en av de drivande pedagogerna i projektet, iordningställer rummet. Snart hörs rop ute i korridoren och eleverna droppar in. De är allt utom lugna.  Vissa är så nervösa att […]

Utvärdering – en termin med Matematiklyftet

En utvärdering i form av en enkät har genomförts efter att ha arbetat med Matematiklyftet under en termin. De deltagande lärarna har under denna tid genomfört modulen Taluppfattning. 75% av deltagarna har besvarat enkäten. Utvärderingen har visat att 92% (av de som besvarat enkäten) anser att det de främst har tagit med sig i sin […]

Inga händer upp

Andra strategin i ”Bedömning för lärande” handlar om att skapa aktiviteter som ger information om var eleverna befinner sig i sitt lärande. Dessa aktiviteter har även funktionen att stimulera elevernas tänkande och öka deras engagemang. Olika metoder har prövats i detta syfte varav jag här tar upp en av dem. En beprövad och ganska enkel […]

Konstruktiv länkning

Det finns tillfällen när man stöter på begrepp som sätter ord på det man kämpat med att formulera. Mitt möte med konstruktiv läkning var ett sådant tillfälle. I mitt arbete på Utvecklingsavdelningen är ett av mina uppdrag att arbeta med bedömnings- och betygssättningsfrågor. Under senare år har det blivit allt tydligare att bedömning är mer […]

På vilket sätt kan BfL hjälpa mig i min undervisning?

Bedömning för lärande (BfL) anses vara ett av de mest kraftfulla verktyg vi har för att höja elevernas prestationer. Det finns förstås även andra faktorer som har en påverkan på elevresultaten som t.ex. eleven, skolan, hemmet men när det gäller det som sker i klassrummet i interaktionen mellan lärare och elever har BfL visat sig […]

Nytt koncept i samarbete med Arbetsförmedlingen

I projektet Ungdomar till arbete är ett av uppdragen att utveckla åtgärder för att öka medvetenheten hos eleverna kring olika val. Som ett led i det arbetet har vi tillsammans med Arbetsförmedlingen utvecklat ett koncept. Med start under våren -13 har Skol- och fritidsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Helsingborg arbetat fram ett koncept för elever i […]

Matematik i förskolan

Organisationen för Matematikutveckling i förskolan består av tre delar utifrån mitt sätt att se det, matematikombudsträffar, studiecirkel och den pedagogiska verksamhet som bedrivs på respektive skola. Det jag ska beskriva här är en minimal del av organisationen men jag upplever att den är viktig för pedagogerna. Matematikombudsträffar Dessa träffar startade våren 2010 när den reviderade […]

Hur ser Matematiklyftet ut i Helsingborg?

Matematiklyftet är en fortbildning för matematiklärare som äger rum lokalt på skolor, i kollegialt samarbete. Lärarna har en handledare till hjälp samt en webbplats (lärportal) med didaktiskt stödmaterial utvecklad av Skolverket. Både handledarna och berörda rektorer erbjuds en särskild utbildning av Skolverket. Under läsåret 2013/2014 har Helsingborgs stads grundskolor fått beviljat medel för 9 handledare […]

Lärandets nya landskap i Riksdagen

”Forskningen pekar på att rätt använt kan modern teknik i skolan höja skolresultaten. Detta förutsätter inte bara att lärplattor finns tillgängliga i klassrummet. Det kräver även att lärarna känner sig trygga med att använda utrustningen på ett sätt som förstärker deras undervisning. Därför är det viktigt att lärare får den fortbildning och kompetens de behöver […]